DJK som entreprenør i Vejle

1965-4
Af Svend Jørgensen
Vor forenings omfattende arbejdsområder blev lørdag-søndag den 20.-21. marts yderligere udvidet på et felt, der nærmest må betragtes som entreprenørarbejde, idet der nævnte dage blev udført var vel nak hidtil største redningsaktion, nemlig den i bladets nr. 2/65 omtalte ombytning af VVGJ C 23 med en motorvogn uden understel, nr. 362 fra Københavns Sporveje.

Med star hjælp fra såvel firmaer, foreninger, enkeltpersoner og DSB i Vejle lykkedes det, ikke mindst takket være en dygtig tilrettelægning og et stort forarbejde udført af vore Vejle-medlemmer med Dalgaard Eriksen i spidsen, på de to dage at foretage den omtalte vanskelige ombytning af vognene. Ialt 10-12 medlemmer medvirkede, heraf tre medlemmer fra Sjælland og tre fra Fyn.

Forud for det store arbejde måtte flere vanskelige opgaver løses. Vognkassen blev "opdaget og fundet egnet" allerede i februar 1964. I løbet af et par måneder havde vi fået tilsagn fra ejeren, "Sct. Georgshjemmets børnehave", at vi måtte overtage C 23, såfremt vi kunne skaffe et andet "tag", idet C 23 var børnenes bedste legetøj. En artikel i Berlingske Aftenavis (29/6) medførte bl. a., at DJK blev stillet i udsigt at få en sporvogn overdraget. Herefter hengik flere måneder, inden der igen kom skred i sagen. En artikel i Vejle Amts Folkeblad, skrevet for bl. a. at finde en egnet plads under tag for C 23 samt tilsagn om hjælp og støtte, gav ikke i første omgang det ønskede og forventede resultat. Det planlagdes til trods herfor at flytte den 30.-31. januar, men på grund af en pludselig opstået vanskelighed med at få sporvognen overdraget, måtte vi desværre aflyse aktionen, og dette betød naturligvis, at vi måtte begynde forfra. Et planlagt lokalafdelingsmøde bevirkede, at vi måtte lægge beslag på den 20.-21. marts. I mellemtiden havde vi på ny søgt, bl. a. ved omtale i lokale blade, at finde et egnet sted at hensætte C 23, men i 11. time måtte vi farespørge has DSB. Stationsforstander Bech hjalp as på bedst tænkelige måde med plads til den senere restaurering, lån af værktøj og en TD-vogn m.v.

Dagen før "slaget" var hektisk, og som start på arbejdet blev udlagt flere længder skinner (med påsvejsede underlagsplader, forøvrigt fra VVGJ) og to lave trucker hentet fra "Vejle Motorbåds Klub"s slæbested, idet VMK venligst havde lånt as dette grej. Vi havde også fri bane til at nedbryde bl. a. to stakitter. Lørdag formiddag anbragte DSB's banetjeneste sveller og donkrafte m. v. i nærheden af åstedet ved havnesporet, og vognopsynet lånte os bl. a. opklodsningstræ. Lørdag middag begyndte de først ankomne medlemmer at bryde stakit ned, hente sveller, lægge spor samt at sætte truckerne under C 23. " Vognmandsfirmaet Brdr. Larsen" havde venligst lånt as en traktor både lørdag og søndag, kvit og frit. Efterhånden som den resterende styrke dukkede op, var C 23 klar til at blive spændt efter traktoren, og den påbegyndte sin mærkværdige rejse på "gadeskinner" som en sparvogn, ca. 150 m, inclusive fire kurver på 90 grader. Vognen kørtes fra børnehjemmets gårdsplads direkte ud på offentlig gade frem til havnesporet. På de lige stykker gik det glat, men de fire skarpe kurver voldte kvaler, og enkelte afsporinger tog da også ekstratid. I niveauoverskæringen for havnesporet blev C 23 anbragt på et par DSBtransportører for at blive kørt ud på havnepladsen. Klokken ca. 20 holdt vi fyraften efter første etape.


C 23 klar til transporten ud fra lejepladsen. Foto: Svend Jørgensen

Søndag morgen lidt før kl. 8 mødtes hele styrken på Vejle havn, hvor nu både C 23 og sporvognen stod ved siden af en står 10-tons kran. Sporvognen var lørdagen før læsset på en TF -vogn af arbejdsholdet i København, endda ledsaget af lirekasse.. musik, hvad man så ellers vil lægge i det, og var vel ankommet til Vejle et par dage tidligere. Hr. Egon Rasmussen havde i løbet af en lille time om fredagen arrangeret, at vi måtte benytte Vejle havns kran, vederlagsfrit, betjent af ovennævnte. De nødvendige wirer blev udlånt af DFDS ekspeditionen i Vejle. Vi begyndte straks at løfte sporvognen aver på en blakvogn fra firmaet "Sidney Nielsen" far derefter at køre denne til Sct. Georgshjemmet. Straks efter blev C 23 løftet op og anbragt på en TD-vogn for derefter at blive flyttet til Mølholm. Disse to opgaver blev klaret i løbet af to timer ved hjælp af kranen, og det betød mange timer sparet far as. Medens C 23 blev læsset, begyndte andre at læsse sporvognen af ved børnehjemmet. Højdeforskellen mellem gade og gårdsplads blev udnyttet, men vi undgik dag ikke bryderier. Kl. 12.30 var 362 anbragt i børnehaven, således at der "kun" manglede en kurve på 90 grader samt den endelige anbringelse. Efter middagspausen fortsatte kørslen, stadig på VMK's trucker og spor. Desuden påbegyndtes reetablering af stakit m. v. Ved l8-tiden var sporvognen anbragt og de resterende ruder afmonteret. Lidt stakit skulle ordnes og oprydning faretages, værktøj m. m. afleveres, og da styrken svandt ind på grund af hjemrejse, blev klokken ca. 21, inden de sidste kunne holde fri.

Man ikke alle havde usynlige men af arbejdet de følgende dage.

Vi er taknemmelige for, at det hele lykkedes så godt for os. De ca. 25 ødelagte fliser er blevet os "eftergivet" af Sct. Georgshjemmet, og der er sikkert ingen tvivl om, at børnene med jubel har taget deres nye "tag" i besiddelse om mandagen.

Hele affæren, agså læsningen i København, har været omtalt i en række aviser landet aver, især siger vi Vejle Amts Falkeblad tak for gentagne omtaler af DJK.

Til sidst skal der lyde vor bedste tak til alle, såvel firmaer, foreninger og enkeltpersoner, samt alle hos DSB i Vejle og til de medlemmer, der deltag i arbejdet.

Vi klarede opgaverne, som foran beskrevet, for ca. en trediedel af det tilbud, vi havde fået fra anden side. KS motorvogn nr. 362 under aflæsning på havnepladsen i Vejle. Foto: Svend Jørgensen