Skagens banen

1965-6 Den 25. juli kan et af vore ældste privatbaneselskaber, Skagensbanen, fejre 75 års jubilæum. Ved de to sidste jubilæer vi har oplevet - Skive- Vestsalling Jernbane og Nakskov-Kragenæs Jernbane var det under dystre auspicier, jubilæerne fejredes, da det stod fast, at banerne ville blive nedlagt. Dette gælder ikke Skagensbanen, for Skagens havn er efter den 2. verdenskrig blomstret yderligere op, ligesom befolkningstallet i Skagen byer stærkt stigende. Banens tal for person befordringen (både af fastboende og turister) har holdt sig pænt - og godsmængden er stadig stigende, ikke mindst takket være de store fisketransporter - banen er jo som bekendt endog "leverandør" til en af TEEM-forbindelserne.

Selvom der er sket et stort "fremskridtets spring" fra halvfemsernes smalsporede lokalbane til dagens Skagensbane, må det dog stå klart, at man ikke meget længere vil kunne afvikle trafikken tilfredsstillende med det forhåndenværende materiel - i realiteten kun to motorlokomotiver, hvoraf det ene er over 25 år gammelt, samt en dieselelektrisk motorvogn med 40 år på bagen. Banen står derfor nu overfor en omfattende modernisering af sin trækkraft. Der har været talt om at anskaffe letbyggede motorvognssæt af den type, Lollandsbanen netop har sat i drift - og hvad der må synes uomgængeligt nødvendigt - et kraftigt diesellokomotiv. Under forudsætning af, at disse anskaffelser finder sted, er der ingen tvivl om, at Skagensbanen vil vedblive at være et betydende led i det danske trafiknet. For så vidt sommerhus- og hotel bebyggelsen i banens opland fortsat udbygges og havnen dels yderligere udbygges som fiskerihavn, dels bliver endepunkt for flere færge- og skibsruter, vil Skagen sammen med Hirtshals blive det naturlige endepunkt for den jyske længdebanen. At dette kan komme til at medføre en ændring både i banens tilhørsforhold og dens trafikering, er der næppe tvivl om. I en ikke fjern fremtid vil det være naturligt at køre direkte "lokal-lyn", f. eks. Ålborg-Skagen, og at lade visse af hovedtogene fortsætte fra Frederikshavn nord over.

Dansk Jernbane-Klub vil gerne hylde Skagens banen og dens personale for den indsats, der er gjort i de forløbne år - og medgive vore bedste ønsker for de næste fem og halvfjerds.
Birger Wilcke.