Præsentation

1965-9

Ikke mindst dette tidsskrifts læsere ved, at de fleste af landets privatbaner arbejder med en meget anstrengt økonomi. Derfor er det særdeles prisværdigt, at ledelsen af et par af vore store privatbaner alligevel ikke har taget i betænkning at ofre penge på - med et moderne udtryk - Public Relations - på noget, hvor udbyttet ikke straks kan kontrolleres, set i forhold til indsatsen - men en nødvendighed, hvis man ikke skal miste kontakten med kunderne. Gribskovbanen og Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane (Hillerød Privatbaner) har netop udgivet et par PR-publikationer: En fælles tryksag - "Hillerød Privatbaner 1965"- en præsentation i ord og billeder - og en nydelig liniebeskrivelse af HFHJ - "Køreplan på en anden måde".

Redaktionsudvalget synes initiativet bør belønnes med, at en større læserkreds deltagtiggøres i resultatet; derfor bringer vi uddrag af teksten fra den førstnævnte publikation:

Hillerød Privatbaner. Navnet er forholdsvis nyt - realiseret gennem sammenslutningen af de nordsjællandske baner, Gribskovbanen og Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane. Fra sit centrum i Hillerød" er grenene skudt ud i det smukke nordsjællandske landskab. Ikke som en engangsforeteelse, men med de ældste grene inde ved stammen, og de yngste som yderste led.

Til begrebet - jernbane - er ofte knyttet ordet damplokomotiv. M en en jernbanes værd i et moderne samfund skal ikke måles med historiske alen. Det væsentlige, det afgørende, er dens tilpasningsevne - dens formåen til omstilling efter skiftende behov. Det kræver et trefoldigt afhængighedsforhold: Investering - rationalisering - modernisering.

I slutningen af 1963 igangsattes fjernstyringen af Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane. Frederiksværk er FC (fjernstyringscentral) og samtidig toglederstation. De fjernstyrede stationer er: Brødeskov, Gørløse, Skævinge, Ølsted og Melby. Endvidere påtænkes Østerbjerg (trinbræt) ændret til fjernstyret krydsningsstation fra efteråret 1965. Hundested er, på grund af havnekørsel og de mange rangeringer, holdt udenfor ordningen.

Planerne for fjernstyring af begge strækninger på Gribskovbanen er nu så langt fremme, at realiseringen kan ske inden for et overskueligt tidsrum. Systemet er bygget op på samme måde som ved Frederiksværkbanen - fjernstyring kombineret med radio anlæg i togene. Radioanlægget placeres i Kagerup, og Gilleleje bliver FC.

Ved fjernstyringsanlæg forstås her ved banerne et anlæg, der dels muliggør betjening af og kontrol med en eller flere stationers signaler og sporskifter fra et centralt sted, dels radioanlæg for forbindelse med lokoførerne i tog, der befarer strækningen. Den sikkerhedsmæssige ledelse af toggangen over den fjernstyrede strækning sker fra /jernstyringscentralen ved hjælp af radio meldinger mellem FC og lokofører, normalt uden stationernes medvirken. Den nære kontakt mellem FC og lokoføreren muliggør en hurtigere indgriben under forsinkelsesforhold og giver selvsagt en smidigere kørsel.

Men fjernstyring alene gør det ikke. I kampen om det rejsende publikums gunst spiller materiellet en stor rolle. Privatbanerne indså allerede dette kort efter 2. verdenskrig og lancerede derfor de populære skinnebusser. Men popularitet varer ikke evigt, fornyelse må til. I juli 1965 modtog Hillerød Privatbaner skinnebussens afløser, de nye tog fra Waggonfabrik Üerdingen i Tyskland. Komfort, plads og elegance er nogle af disse nye togs egenskaber.

Men også de øvrige afdelinger under jernbanernes store arbejdsområde mærker den nye tid. Det fælles hovedkontor og flere af stationerne har allerede gennemgået en omfattende modernisering, og baneafdelingen følger efter med moderne arbejds- redskaber, herunder bl. a. svellestoppemaskine. Rutebil- og lastvognsparken holdes a jour med moderne vogne, der svarer til tidens krav.

En privatbanes opgave er ikke alene at betjene oplandet og de dertil hørende sommerhusområder. Det er lige så vigtigt at kunne opnå de rigtige fjernforbindelser. Frederiksværkbanen har bl. a. den opgave at betjene de to færgeruter, Hundested-Rørvig og Hundested-Grenå. En ombygning af Hundested havn og evt. flytning af jernbanestationen har længe været drøftet, og et nedsat teknikerudvalg har i foråret 1965 afgivet betænkning.