ASEA -En af jernbaneelektrificeringens pionerer

1966-3

Af Erik B. Jonsen.

»Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget - eller i daglig tale ASEA - kan føre sin oprindelse tilbage til 1883, da virksomheden påbegyndte fremstilling af elektriske maskiner efter Jonas Wenstr6ms konstruktioner og patenter. Denne alsidige opfinder, en af elektroteknikkens pionerer, var ASEA’s tekniske leder i en halv snes år, og han nåede i sin alt for korte levetid at gøre virkelig nyskabende indsatser indenfor de fleste grene af stærkstrømsteknikken. Han er frem for alt kendt som en af opfinderne af 3-fasesystemet og fik svensk og engelsk patent på opfindelsen. Wenstr6m var den første af en lang række teknikere, som gennem arbejde hos ASEA gav værdifulde bidrag til elektroteknikkens udvikling, og derved gav ASEA en plads i første række blandt verdens førende elektriske industrier.

Fra en meget beskeden start på et loft i Västerås er den lille virksomhed med 7 ansatte vokset op og er blevet en af Sveriges største industrier med over 30.000 ansatte.

ASEAs produkter fremstilles i dag ti forskellige steder i Sverige (de største fabriksanlæg er beliggende i Västerås, Ludvika og Hälsingborg) og på en lang række fabrikker i udlandet, og produktionsprogrammet er meget omfattende, men det kan stort set deles i tre grupper: Udstyr for produktion, overførsel og distribution af elektrisk kraft (generatorer, transformatorer, el-apparater og atomkraftreaktorer). Drivkraft-, kontrol-, måle- og reguleringsudstyr for alle arter af industrier fra stålværker og gruber, papirfabrikker og trykkerier til cellulose- og tekstilfabrikker. Udstyr for - hvad der vil interessere dette tidsskrifts læsere mest - kommunikationer og transporter til lands og til vands (el- og diesellokomotiver og -vogne, tunnelbanevogne, trucks, kraner og spil samt elektrisk udstyr til brug i skibe).

ASEAs indsats for vekselstrømselektrificeringen af svenske jernbaner er vel kendt af de fleste jernbane-entusiaster. Den første oprindelse til ASEAs arbejde på dette område daterer sig til slutningen af 1880'erne, hvor de første projekter påbegyndtes. Virksomheden afleverede sit første elektriske lokomotiv i 1891 (til en industribane i Östergötland) og del tog i leverancerne ved elektrificeringen af Djursholmsbanen. Denne bane åbnedes for elektrisk drift i 1895, og den må anses for at være verdens første elektriske jernbane med offentlig trafik. Den næste milepæl for virksomheden var udførelsen af elektrificeringen af smalsporbanen Klockrike-Borensberg, som udførtes i årene 1906-1908. ASEA leverede ved denne lejlighed sin første el-motorvogn for vekselstrømsdrift. I 1904 modtog ASEA den første ordre fra Statens Järnvägar: To forsøgsstrækninger med enfase-vekselstrøm. Virksomheden leverede to vekselstrømsgeneratorer (270 hk) med tilsvarende transformator, en komplet kontaktledning for strækningen Tomteboda-Värtan og byggede for egen regning og risiko to to-akslede motorvogne og et lokomotiv (litra Z), af hvilke sidstnævnte efter prøvedriften Stockholm-Järva/Värtan flyttedes til Malmbanen, hvor det i mange år anvendtes som reserveloko.

I 1912 leverede ASEA - eller helt nøjagtigt datterselskabet DEV A - verdens første diesel-elektriske motorvogne. Denne produktionsgren er i øvrigt nærmere omtalt i en artikel af Stig Thoke- Jensen her i tidsskriftet (nr. 4/65).

Den egentlige »ilddåb« fik ASEA i 1910-1915 ved elektrificeringen af Malmbanen (den 130 km lange strækning Kiruna-Rigsgränsen). Anlægsarbejderne og leveringen af det rullende materiel blev foretaget i samarbejde med »Siemens« i Berlin, men ved alle elektrificeringsarbejder siden da har ASEA haft det privilegium at levere alt elektrisk udstyr og trækkraft, lokomotiver såvel som motorvogne - for en mindre del komplette trækkraftenheder - og for hovedpartens vedkommende i samarbejde med de svenske lokomotivfabrikker: AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Falun (ASJ), AB Motala Verkstad og Nydquist & Holm AB i Trollhättan (NOHAB), således at disse fabrikker har haft ansvaret for de mekaniske dele og ASEA for de elektriske.

Ca. 7.500 km jernbane i Sverige er i dag »under tråd« og 'elektrificeringen (vekselstrøm 15.000 V 16 2/3 Hz) må nu betragtes - som tilfældet er i Østrig - som afsluttet, på et tidspunkt, hvor, vekselstrøms-elektrificering med strømstyrke 25.000 V 50 Hz anses for at være »det eneste rigtige«.

Dette er dog intet problem for en moderne industrivirksomhed. ASEA kan i dag levere lokomotiver for begge frekvenser - og »sidste skrig« er lokomotiver med jævnstrømsmotorer med kiselensrettere - eller endnu mere moderne: med tyristorer for styring af traktionsudrustningen. En nærmere udredning af dette kræver en hel artikel - som redaktionen for øvrigt håber at kunne bringe i den nærmeste fremtid.

ASEA har leveret alt udstyr og rullende materiel (med underleverandører) til Stockholms T-bane, der som bekendt hører til verdens mest moderne. På T-banen eksperimenterer ASEA forøvrigt med en såkaldt »auto-pilot« til brug i morgendagens førerløse tog.

Det må endelig nævnes, at ASEA har taget aktiv del i udviklingsarbejdet af bogier til trækkraftsenheder, og man har fundet frem til en konstruktion med særdeles gode løbeegenskaber, velegnet for såvel ekspres- som universallokomotiver.

Det vil føre for vidt med en gennemgang af ASEA's samlede produktion af el-lokomotiver og -vogne (en artikelrække om svenske el-lokomotiver er under planlægning. Red.), blot skal nævnes, at det nok så bekendte D-lokomotiv må anses for at være det elektriske lokomotiv, der er fremstillet i det største antal eksemplarer i verden. ASEA's »ordrebog« omfatter p.t. bl. a.: 30 kiselensretterlokomotiver (7340 hk, 25000 V 50 Hz, akselanordning: Co'Co') for de rumænske statsbaner (CFR), litra 060-EA. Leverancen er i fuld gang, de mekaniske dele - for de ti første maskiners vedkommende leveres af ASJ, Motala og NOHAB i fællesskab under eksportnavnet »Swedloc« - de mekaniske dele for de øvrige 20 lokomotiver vil blive fremstillet i Rumænien. Det er i øvrigt nyligt besluttet, at et af lokomotiverne skal udstyres med tyristor-styring. Statens Järnvägar (SJ) har bestilt 20 stk.

(ordren er netop forhøjet til 60 stk. Red.) »tyristor«-lokomotiver (4900 hk, 15000 V 16% Hz, akselanordning Bo'Bo'), litra Rc (se tegning) - de mekaniske dele bygges af de Ovennævnte lokomotivfabrikker. Norges Statsbaner (NSB) har bestilt 6 stk. kiselensretterlokomotiver (7350 hk, 15000 V 16% Hz, akselanordning Co' Co') litra E115. De mekaniske dele til disse lokomotiver bygges af det norske firma» Thunes Mekaniske Verkstad«. Lokomotiverne - der for en stor del er identiske med de rumænske lokomotiver - udstyres med elektrisk modstandsbremse, og de vil blive anvendt på strækningen Narvik-Kiruna, hvor de - kørt i multipel - vil kunne fremføre 5000 tons malm tog. SJ har endvidere afgivet ordre på 15 stk. mellemdele til malmbanelokomotiver litra Dm, der i øjeblikket kører som dobbelt-lokomotiver. De nu bestilte mellemdele kan uden videre indsættes mellem de oprindelige to dele, og motorstyrken øges på denne måde med en trediedel (9000 hk). SJ har forøvrigt haft tre sådanne lokomotiver, litra Dm 3, i drift siden 1960, og de betegnes som »verdens stærkeste«. Malmbanens kapacitet skulle kunne fordobles ved denne anskaffelse. Fremtidens malmtog på strækningen Kiruna-Narvik vil have en længde af 438 meter og veje 5135 tons inklusive last og lokomotiv, og toget vil bestå af 65 bogie-malmvogne. Malmbanens lokos og vogne udstyres i øvrigt nu med centralkobling.