Københavns Hovedbanegård nyt sikringsanlæg for ”fjern”

1967-2

Af overtrafikassistent H. I. Hansen

I "Jernbanen" nr. 7/66 blev der redegjort for den "historiske baggrund" for - og forarbejderne med etablering af et nyt sikringsanlæg for f jerntrafikområdet under Københavns Hovedbanegård.

Artiklen afsluttedes med en gennemgang af sikringsområdet - hvilken nu følges op med en gennemgang af hovedtogvejene og rangertogvejene i det sikrede område - visse tekniske hjælpemidler i området samt af indretningen af den nye centralpost.

Hovedtogveje
Betegnelsen ”Hovedtogveje” dækker der spor på stationen, til hvilke der skal stilles signal for ind- eller udkørende tog.

Foruden de ind- og udkørselstogveje, der findes i dag, etableres adskillige nye, som vil gøre perronsporenes benyttelse mere fleksible og dermed øge deres kapacitet. Således muliggøres indkørsel for afkortet togvej til alle 8 perronspor. Det vil sige, at man for signal kan tage tog ind i spor, som er belemret, f.eks. med et andet tog.

Man kan forestille sig en situation fra en hverdagseftermiddag omkring kl. 18, hvor toggangen er stært koncentret og perronsporpladsen som følge deraf er en mangelvare. Tog 154 (an. kl. 17.51) tages ind i spor 2 for normal signalgivning, d.v.s. at toget kører helt frem til trappen til ankomsthallen. Dette tog er kun p nogle få vogne, men én af disse er en postvogn med stor udlæsning, hvorfor togets videre kørsel til Helgoland station tidligst kan ske efter tog 671's afgang (kl. 18.02). Lyntog 60 (an. kl. 18.04) er også et kort tog, og det tages nu ind bag på tog 154 i spor 2. Lyntogets fører er gennem indkørselssignalet blevet underrettet om, at toget tages ind for afkortet togvej, og han er derfor parat til at bringe sit tog til standsning ved et perronudkørselssignal, der er anbragt mellem perronhallen og Tietgensbroen. Lyntogets rejsende får derved ca. 100 m længere at gå, men mon ikke de foretrækker dette, fremfor at holde for stop ved indkørselssignalet, indtil et spor bliver ledigt?

Der vil endvidere blive etableret indkørselstogveje fra 1. hovedspor fra Valby til sporene 40 (nuværende spor M) og 41. I østenden af hvert af disse spor ipstilles et stationsbloksignal for indkørsel. Fra spor 40 kan viderekørsel ske til perronsporene 1-4 og fra spor 41 til perronsporene 5 og 6. (Se sporplanen, der medfulgte som bilag til" Jernbanen" nr. 7/66). Indstilling af togveje fra 1. hovedspor til spor 5 eller o vil selvsagt være til gene for rangerarbejdet i de sporområder, togvejene passerer igennem, og benyttelsen af disse togveje vil da næppe heller blive særlig hyppig. De er navnlig tænkt anvendt under højtidstrafik, hvor stramme stammeløb i dag kræver, at en rangermaskine holder parat til at køre bag på et ankommende tog for at rangere stammen fra spor 1-4 til spor 5 eller 6 straks efter de rejsendes udstigning. Med de nye indkørselstogveje regner man med i et vist omfang at kunne undgå sådanne omrangering. Endelig kan man, hvor der er tale om tomme stammer fra vest, som ikke straks skal benyttes i tog herfra, nøjes med at tage toget ind til stationsbloksignalet i spor 40 eller 41 og spænde maskinen fra her, idet der i sådanne tilfælde ikke er grund til at belemre perronspor.

Der etableres endvidere venstresportogveje, hvorimod der ikke bliver mulig for at stille gennemkørselstogveje, ej heller gradvis gennemkørsel. Dette skyldes, at sikkerhedsafstande m.v. er fastsat ud fra den forudsætning, at alle tog standser på stationen. Der etableres i alt 96 hovedtogveje.

Rangertogveje
Betegnelsen ”rangertogveje” dækker de spor på stationen, til og fra hvilke rangering kan foregå for signal - ad ”fastlagt” rangertogvej. At rangervejen er fastlagt vil sige, at alle til togvejen hørende sporskifter er bundet i rette stilling på en sådan måde, at omstilling er forhindret, og at ophævelsen af fastlægningen kræver, enten at rangerbevægelsen har gennemkørt rangertogvejen, eller at togvejen opløses ved betjening af nødknap på centralapparatet i kommandoposten. Medens der i det nuværende sikringsanlæg ikke findes mulighed for fastlægning af rangertogveje, vil det nye anlæg blive således udstyret, at kørsel på fastlagt rangertogvej kan finde sted i alle sporforbindelser inden for det sikrede område.

En fastlagt rangertogvej begynder ved et dværgsignal (hvilken betegnelse i denne forbindelse også omfatter perronudkørselssignaler), der viser "forbikørsel tilladt" (garanterer frit spor) eller "forsigtig forbikørsel tilladt". Som hovedregel vil rangertogvejen ende ved et dværgsignal, der enten viser "forbikørsel forbudt" eller signal for en efterfølgende rangertogvej. Rangertogveje, der ender i blindspor eller fører ud af det sikrede område, f. eks. i Belvedere og på ilgodspladsen, er dog ikke begrænset af et dværgsignal ved togvejens ende. Kørsel på sådanne togveje kan kun ske for signal "forsigtig forbikørsel tilladt", bl. a. fordi der ikke kan garanteres frit spor.

Der etableres i alt ca. 470 rangertogveje.

Af de fordele, der følger hermed, skal nævnes, at rangeringerne i ret stort omfang vil kunne afvikles, uden at der medgives rangerleder (maskinledsager) fra stationen. Nogle eksempler:

 • Maskiner fra ankomne tog fra vest kører selv fra perronspor via sporgruppe 200 enten til remise eller til forspænding i opstillingsspor.
 • Maskiner fra remisen kører selv fra "maskinbakken" til pågældende opstillingsspor, hvor de kobles til stammen af en mand fra stationen.
 • Kystbanens kørsel fra og til opstillingsspor vil som regel kunne foregå med lokoføreren som rangerleder. < li>Ankomne styrevognstog, herunder lyntog, kører selv fra ankomst- til afgangssporet.

  En forudsætning for, at rangeringerne kan afvikles som skitseret i eksemplerne, er, at lokoføreren skifter førerplads, når der skiftes køreretning. Det reglementariske grundlag herfor er allerede tilvejebragt ved ændring af rangerreglementet. Disse nye bestemmelser indebærer mulighed for besparelser inden for stationstjenesten (maskinledsagerstyrken), ligesom de vil kunne være til fordel for lokopersonalet, hvis arbejde herefter ikke vil være afhængigt af tilstedeværelsen af rangerleder fra stationen. Et andet er, at bestemmelserne ikke skal tolkes derhen, at lokoførere skal fungere som rangerledere for mere komplicerede rangerbevægelser, hvorunder der skal skiftes køreretning adskillige gange. Dette ville utvivlsomt hurtigt afstedkomme den største forvirring hos alle parter, idet ikke alle lokoførere kan forudsættes at være lige godt bekendt med spor- og andre forhold her på stationen. Det påregnes derfor, at rangerbevægelser med lokoføreren som rangerleder kun vil finde sted, når der ikke skal skiftes køreretning mere end to gange.

  Stedbetjeningsområder
  Rangering på fastlagte rangertogveje vil ikke være praktisk i alle tilfælde, f. eks. hvis en rangermaskine skal udføre en serie korte frem- og tilbagegående bevægelser i samme sporgruppe. I de sporgrupper (20/ 30, 70/80 og ilgodspladsen), hvor sådanne rangeringer påregnes at blive hyppige, er anlægget derfor indrettet således, at central posten kan frigive sporskifterne til stedbetjening på pladsen. Når centralposten endvidere annullerer dværgsignalerne i området, kan rangeringen afvikles uden centralpostens medvirken, idet rangerpersonalet selv kan skifte sporskifterne ved at omdreje kontakter, der er anbragt ved sporskifterne.

  Tekniske hjælpemidler i området Højtafoner
  Højtafoner er højttalende telefoner, som meget ligner dem, der findes i "Nær" i dag. De består af en mast, på hvilken der i talehøjde er anbragt en kombineret mikrofon/højttaler samt en knap, som ind trykkes, når der kaldes op fra højtafonen. På toppen af masten sidder en kraftik højttaler, som træder i funktion, når der kaldes fra centralposten. Højtafonerne har kun forbindelse til centralposten. Deres fordel er, at personalet på pladsen kan besvare centralpostens opkald inden for flere meters afstand, afhængigt af hvor meget støj, der er i området.

  Der anbringes 32 højtafoner, fortrinsvis ved spor, der skal benyttes som vendespor for rangerbevægelser med lokoføreren som rangerleder.

  Pladshøjttalere

  Der opstilles 8 pladshøjttalere, jævnt fordelt over hele om rådet.

  Færdigmeldingskon takter
  En meget stor del af de meldinger, som vil indgå til centralposten, er færdigmeldinger, som det erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at holde rede på, især når der indgår flere omtrent samtidig. For i vist omfang at undgå telefoniske færdigmeldinger, vil derfor blive anbragt færdigmeldingskontakter de steder på stationen, hvorfra færdigmeldinger påregnes afgivet hyppigt. Således på publikumsperronerne, hvorfra togførerne for såvel ankomne som afgående tog skal melde togene klar til afgang eller bortrangering. På bagageperronerne ved spor 1-4 anbringes kontakter til brug for maskinledsagere, som skal melde togmaskiner afkoble t ankomne tog. I østenden af visse opstillingsspor anbringes kontakter, hvorved maskinledsagere kan melde afgående tog færdig til rangering til perron.

  Benyttelse af kontakterne indikere s på sportavlen i centralposten.

  Radio
  Rangermaskinerne vil blive udstyret med rangerradio af samme type, som anvendes på bl. a. Godsbanegården og i Nyborg.

  Inspektionshavende på perronerne vil blive udstyret med en bærbar radiosender/modtager.

  Bremseprøvesignalanlæg
  Til brug for vognopsynet etableres bremseprøvesignalanlæg ved alle perronsporene 1-8.

  Centralposten
  Adgangen til centralposten sker gennem en dør i stueetagens nordøstlige hjørne, hvorfra en trappe fører op gennem 1. og 2. etage til kommandorummet. På postens bagside findes en nødtrappe, udformet som en spiral.

  Stuen og 1. etage optages hovedsagelig af relærum. På 2. etage er indrettet velfærdslokaler for betjeningspersonalet, såsom spiseværelse, køkken, skabsrum, vaskerum og toiletter. For de tre sidstnævnte faciliteters vedkommende indrettes særskilte afdelinger for kvindeligt og mandligt personale.

  Øverste etage, kommandorummet, udgøres af et stort lokale, der måler 8 X 18 m. Mod nord, vest og syd er der gennem store thermoruder et fint udsyn over sporterrænet mellem perronhallen og Dybbølsbroen. Derimod er der ikke vinduer mod øst.

  Af det efterfølgende vil fremgå, at samtidig tilstedeværelse af mange tjenestegørende, herunder også fejlretningspersonale og personale til afløsning, ofte vil være tilfældet. Hertil kommer, at der anbringes højttalere i forbindelse med rangerradio og højtafoner, ligesom der installeres fjernskrivere og tognummertrykkere. Kort sagt mange støjkilder, som kan vanskeliggøre arbejdets hurtige, rolige og sikre afvikling. For at imødegå dette problem har Statsbanerne kontaktet en ekspert på støjbekæmpelsesområdet, professor Ingerslev, Laboratoriet for Akustik, og det kan forventes, at støjniveauet i kommandorummet vil blive nedbragt til det minimale, bl. a. ved anvendelse af lyd absorberende loftsbeklædning og tæppe over hele gulvet.

  Vinduerne i kommandorummet kan ikke åbnes. Luftfornyelsen besørges af et aggregat, der også sørger for en passende temperatur.

  Kommandorummets indretning
  1. Centralapparat for fjerntrafikområdet, herunder fjernstyring af strækningen Vigerslev (ex cl. )-Hellerup (ex cl.). (Fjernstyring af stationerne Østerport og Helgoland er dog endnu ikke projekteret og må derfor påregnes at ligge et godt stykke ude i fremtiden).

  Som det fremgår af skitsen nederst på siden udformes centralapparatet med 4 betjeningspladser:

  I: Leder Fjern (stationsbestyrer).

  II: Assistance, navnlig med henblik på toggangen.

  III: Assistance, navnlig med henblik på rangerarbejdet i stationens vesten de.

  IV: Rangermester Fjern, som flyttes fra sit nuværende kontor i post O.

  I selve ibrugtagningsperioden og den nærmeste tid derefter vil alle 4 betjeningspladser være bemandet hele døgnet. Når det nye anlæg har været i drift i nogen tid og betjeningspersonalet har tilegnet sig tilstrækkelig rutine, vil spørgsmålet om, i hvilket omfang pladserne II og III under normale forhold skal bemande s, blive taget op til overvejelse.

  Sportavlens udformning og centralapparatets betjening vil blive omtalt i en senere artikel.

  2. Centralapparat for nærtrafikområdet, idet post 6 i "Nær" påregnes nedlagt inden for de nærmeste år.

  3. Fjernstyringsapparat for S-banerne, herunder de projekterede nye baner, bl. a. Køgebugtbanen.

  Foruden betjeningspladserne ved ovennævnte apparater indrettes arbejdspladser for følgende personale:

  4. Vagthavende trafikkontrollør, som flyttes fra sit nuværende kontor i administrationsfløjen.

  5. Højttaler- og fjernskriverbetjeningen (under planlægningsarbejdet kaldet "pigen").

  6. Postens administrative leder, stationslederen, i en afskærmet del af det sydøstlige hjørne.

  7. Fejlretningspersonale m. fl. ved borde i det sydvestlige og det nordvestlige hjørne.

  Funktionerne 4 og 5 placeres på en forhøjning bagved centralapparatet Fjern. Denne anbringelse skulle i nogen grad muliggøre, at såvel vagthavende trafikkontrollør som "pigen" kan følge direkte med i, hvad der foregår ved centralapparatet. Ved "pigens" plads vil foruden en lokaltelefoncentral blive anbragt en fjernskriver med tilslutning til DSB's fjernskrivernet samt betjeningsapparater for:

 • Publikums højttalere og i forbindelse hermed båndspilleanlæg (særlig til anvendelse ved internationale tog),
 • Pladshøjttalere,
 • Togviserskilte på perronerne (skal evt. styres ved hjælp af hulkort) samt
 • Togforsinkelsestavle i ankomsthallen.

  *

  Der kan p. t. intet siges om tidspunktet for sikringsanlæggets ibrugtagning. Man har dog sat sig som mål: månedskiftet august/september 1967.