Internationale jernbane-overenskomster

1968-3

Det er naturligt, at jernbanerne i samarbejde søger at afvikle den internationale trafik så hurtigt og rationelt som muligt. Ingen ville i dag kunne forstå, hvis de rejsende nødvendigvis måtte skifte på alle grænsestationer, eller at gods altid skulle omlæsses på disse stationer, fordi vognmateriellet ikke kunne videreføres på udenlandske strækninger.

For at vognene uden særlige tekniske undersøgelser skal kunne køre over grænserne, må visse konstruktionsbetingelser imidlertid være opfyldt, og der må ligeledes være fastsat regler for vognenes benyttelse, ansvar for materiellet, medens det befinder sig i udlandet, betaling for leje til ejendomsbanen osv. Alle disse forhold fastsættes i internationale overenskomster. Ved at forsyne vognene med påskrifter som RIC og RIV garanterer ejendomsforvaltningen for, at materiellet opfylder de fastsatte betingelser, der- gælder for vognenes løb på strækninger tilhørende jernbaner, der har tiltrådt ovennævnte overenskomster. I det efterfølgende' foretages en kort gennem gang af, hvad disse og andre lignende overenskomster om vogn benyttelsen står for.

RIC-overenskomsten
RIC er forkortelse for "Regolamento Internationale Carozze" - overenskomst om den gensidige benyttelse af person- og rejsegodsvogne i international trafik.

RIC indeholder bl. a. regler for indsættelse af person- og rejsegodsvogne i international trafik, for vognoverlevering mellem banerne, for vognenes benyttelse og behandling, udligning af de enkelte baners præstationer (betalingsregler) samt bestemmelser om vognenes konstruktion, vedligeholdelsestilstand og udstyr. Den gensidige benyttelse af medlemsforvaltningernes vogne er baseret på principppet om naturaludligning. Til dette formål foretages en løbende opgørelse over det antal vognakselkilometer (en vognaksel ført over en kilometer), som vognene har præsteret på de enkelte jernbaner. En forvaltning, der er kommet i skyld, har ret til at overtage vogn leveringen til så mange internationale løb, at skylden kan blive udlignet. Sker dette ikke, må der betales en nærmere fastsat godtgørelse til den forvaltning, der stiller vognene.

RIV-overenskomsten
Den omfattende udveksling af godsvogne over landegrænserne foregår på grundlag af bestemmelserne i "Overenskomst om gensidig benyttelse af godsvogne i international trafik", normalt forkortet til "RIV" (den italienske betegnelse for overenskomsten: "Regolamento Internazionale Veicoli").

Grundprincippet er, at godsvogne tilhørende andre forvaltninger snarest efter aflæsning skal tilbagesendes læssede til eller mod ejendomsforvaltningen. Kan dette ikke lade sig gøre, skal de hjemsendes tomme. Der skal af modtagelsesforvaltningen og de mellemliggende baner betales leje til ejendomsforvaltningen for den tid, vognene har befundet sig på deres strækninger. For at begrænse tom løb har en række vesteuropæiske jernbaner, deriblandt DSB (se "Jernbanen", nr. 1/68, side 18), sluttet overenskomst om et fælles vognforbund EUROP, hvori hver medlemsforvaltning indskyder et nærmere fastsat antal lukkede og åbne højsidede 2-akslede godsvogne. I modsætning til RIV-vogne skal vogne med påskriften "EUROP" ikke tilbagesendes tilejendomsforvaltningen efter aflæsning, men de kan benyttes som vedkommende baners egne vogne. Hver medlemsforvaltning skal dog i almindelighed holde sin bestand af EUROP-vogne på samme størrelse som det antal vogne, den har indskudt i puljen. Udligning af overbestand og underbestand foranlediges af et fælles EUROP-vognkontor i Bern på grundlag af daglige meldinger om antallet af de over grænserne ind- og udpasserede EUROP-vogne.

Der betales principielt ikke leje for EUROP-vogne, men en forvaltning kan ikke ustraffet undlade at udligne en overbestand, idet der i så fald må betales leje efter særlige regler. EUROP-systemet har endvidere den fordel, at en medlemsforvaltning, som i perioder har ekstraordinært stort behov for godsvogne, medens andre medlemslande på samme tid ikke har så stor trafik, har mulighed for efter særlig aftale at låne vogne af puljen mod betaling af leje.

Medlemsforvaltningerne af EUROP-vognforbundet - med undtagelse af østrigske baner (ÖBB) - har dannet en pool af 2-akslede lavsidede godsvogne med støtter. Vogne, der er op' taget i denne pool, bærer foruden RIV-mærket også påskriften "POOL", og de benyttes efter samme regler, som gælder for EUROP-vogne. Såfremt alle EUROP-forvaltninger havde tilsluttet sig denne pool, var vognene simpelthen blevet mærket "EUROP", men da østrigske baner som nævnt ikke deltager, må der anvendes en særlig betegnelse for disse vogne.

Den almindelige vedligeholdelse og reparation af EUROP og POOL-vogne påhviler den benyttende forvaltning, medens det egentlige revisionsarbejde udføres af ejendomsforvaltningen.
EBJ.