Atter billetter i Charlottenlund østre B

1969-4

Af P. Thomassen


Charlottenlund "østre station" (billetsalg "ltr. B"), som den ser ud i dag. Den opmærksomme læser kan dog se, at optagelsen har "nogle år på bagen" - TU-armsignalerne i baggrunden er nu udskiftet med PU-signaler (daglyssignaler). Foto: P. Thomassen.

Det vil nok være lige overraskende for DSB og for "udenforstående", at der atter kommer liv i Charlottenlund østre station. Og det med billetterne er også rigtigt, idet DJK's beholdninger af billetter for samlere også vil blive anbragt her, omend bestillinger ekspederes andet steds fra.

Ved imødekommenhed fra 1. distrikts side er det blevet muligt for foreningen at leje den længe ønskede "biblioteks-, arkiv- og studiekredsbygning". Ja, ja, det er ikke noget slot, men en solid murstensbygning på 50 m2; der bliver brug for dem alle sammen! Bygningen indeholder en lille ventesal, billetkontor, rejsegodsekspedition, materialrum og toilet. Endvidere er der en tilbygning, der er for god til at kaldes udhus. En lille brolagt gård mellem huset og DSB's cykleskur kan tjene som en læskærmet gårdhave, hvis nogle af vore kommende "husmænd" får tid til at slikke solskin.

Vore længe nærede ønsker om at få egnede lokaler til opbevaring af vore tonsvise beholdninger af arkivsager og salgseffekter kan nu endelig realiseres. Vor arkivvogn OMB B 5 i Klampenborg (den med de vandrette fjedre) kan omsider tømmes og anvendes til andre formål; et bibliotek kan komme i stand og udlån kan begynde, og endelig kan der afholdes studiekredsmøder med indtil 15 deltagere. Kommer der flere ad gangen, må de selv tage plads med.

Vent nu ikke, at det hele er færdigt på en måneds tid. Der forestår lidt istandsættelsesarbejde i bygningen; hylder, reoler og andet inventar skal anskaffes og monteres; vore arkivsager skal registreres efter endt sortering. Sidstnævnte meget omfattende arbejde er 3-4 medlemmer forlængst gået i gang med.

Det uundgåelige historiske indslag: "Ch østre B" stammer fra Charlottenlund stations 2. støtte ombygningsperiode. Den første fandt sted ved århundredeskiftet, hvorfra den nuværende hovedbygning stammer. Samtidig ændredes sporforholdene således, at der var to perronspor med to mellemliggende overhalingsspor, som f. eks. Vedbæk stadig har det. Endelig opførtes en godsekspeditionsbygning, som lå næsten der, hvor perrontunnelen i dag munder op, og der opførtes to kommandoposter, en nordre ved Jægersborg Alle og en søndre.

Den anden ombygningsperiode strakte sig fra 1919 til 1928. Perrontunnellen var dog taget i brug et par år tidligere. Når udvidelsesarbejdet stod på i ni år; skyldtes det at disse stod i forbindelse med anlægget af 2. dobbeltspor Hellerup-Klampenborg. Dette kunne tages i brug i 1922, før broen for Jægersborg Alle var helt færdig (1923). Dennes opførelse tog tre år; alleens gamle træer på en strækning af ca. 400 m faldt i 1919, året efter blev "Gyldenlund" nedrevet og tilkørselsramperne fuldførtes næste år.

Sporarealet udvidedes til det dobbelte, og foruden hovedbygningens perron kom der to ny perroner, hvoraf den østligste kun undtagelsesvis har været benyttet, efter at S-togene kom i gang i 1934; indtil da standsede enkelte kystbanetog morgen og aften ("kontortogene") samt jule.. og nytårsnat. Ny godsspor samt fast ende- og siderampe anlagdes, den gamle godsekspeditionsbygning, der tillige indeholdt assistentbolig og billetsalg, blev nedrevet sammen med det ældste lille varehus mod syd. Ved hovedbygningen skete der kun det, at der indrettedes toiletbygning og ilgodsvarehus (1927) til erstatning for den tidligere godsekspedition. Da vognladningsgods fra gammel tid havde været ekspederet ved godspladsen, og billetsalget på søndage stadig var meget betydeligt, byggedes den ny billetkiosk i 1926. Det sidste, der skete i 2. ombygningsperiode, var opførelse af kommandoposten på mellemperronen og anlæg af et depotspor i 1928.

Østre station (billetsalg litra B) havde næsten fuld ekspedition: Billetsalg (dog kun til nærtrafikken og de nordsjællandske privatbaner), ekspedition af rejsegods, banepakker og gods. Billetsalget var for de 95 % vedkommende til bybanen, og der solgtes fra 1927-1937 godt en halv million enkeltbilletter og næsten lige så mange dobbeltbilletter. I årene 1937-1957 var tallene hhv. knapt 200.000 og godt 200.000. I de seneste år gjorde man klogt i ikke at købe andre billetter end til bybanen ovre i "østre", for den ældre tjenestedame, der enevældigt herskede over litra B, nægtede at sælge andre og henviste de rejsende til hovedbygningen. Hun havde bestemt ikke publikumstække.

Østre station blev lukket den 21. oktober 1956; godsekspeditionen var dog i hovedsagen henlagt til hovedbygningen to år tidligere. "Skovpavillonen", som personalet gerne kaldte den østre, har i mellemtiden været anvendt tiloplagsrum, rudeknusning m.v.

Det er næppe nødvendigt at fortælle, at DJK glæder sig til at komme i orden i "østre B"?