meddelelser fra DANSK JERNBANE-KLUB - M 5/62   -   August 1962

tilbage

Langelandsbanens motorvogn M 3 (tidl. B 1l) fotograferet i Spodsbjerg den 8/11 1959 (PTh foto)

Mandag den 10/9 kl. 20.00 afholdes medlemsmøde i "Trafiketaterne”, Trommesalen 2, 5. sal, Københ. V Der vil blive mulighed for medlemmerne at vise film og lysbilleder fra sommerens oplevelser. Der holdes auktion, og som sædvanlig er der til slut lejlighed til at få en kop kaffe eller te.

Søndag den 16/9 er der bestilt særtog over strækningen Odense-Ringe-Fåborg-Ringe-Svendborg-Nyborg Toget fremføres af SFB 33 (nu TKVJ 130).

Søndag den 26/8 arrangeres udflugt til Langelandsbanen:

Afgang fra Kb 8.35(tog 23) til Korsør. Herfra skib til Lohals og bus til Rudkøbing. Særtog afgang Rudkøbing 13.30 til Spodsbjerg og retur til Skrøbelev. Herfra til Bagenkop og retur til Rudkøbing. Bus af. Rudkøbing 17.30 via Lohals-Korsør. Ankomst Kh 2l.55(tog 70).

Særtoget på Langelandsbanen oprangeres således: M-C-C-M. Endvidere opstilles på Rudkøbing en togstamme tilkoblet damploko nr. 3 til fotografering.

Ombord på s/s "Mjølner”, der besejler ruten Korsør-Lohals, findes restaurant.
Pris for deltagelse: fra København kr. 43,00 og fra Rudkøbing (kun særtogskørslen på Langeland) kr. 12,00. Tilmeldelse sker ved at indbetale beløbet på postgirokonto 1173 80, Mogens Bruun Lindehøjen 10. Vanløse senest den 22/8. Postkvitteringen skal medbringes og vil i toget (hhv. på Rudkøbing st.) blive ombyttet med billet.

Søndag den 16/9 arrangeres udflugt

København H af 8.35 (tog 23)
Odense .... an 12.00
Odense .... af 12.15
Særtog Ringe ..... an 12.51
Ringe ..... af 12.53
Fåborg .... an 14.00
Fåborg .... af 15.50
Ringe ..... an 16.55
Ringe ..... af 17.08
Svendborg. an 17.48
Svendborg. af 18.23
Nyborg Fgh. an 19.51
Nyborg Fgh. af 20.25
København H an 23.12 (1090) på Sydfyenske Jernbane:

Dampsærtoget på SFJ oprangeres således: Loko TKVJ 130 (tidl. SFB 33/DSB DF 130) samt 4 stk. 2-akslede personvogne og l 2akslet pakvogn fra de nordfynske privatbaner (svarende til SFJs sidste 2-aksl. vogne)-

Mellem Ringe og Faborg standser toget ved alle stationer og trinbrætter. på øvrige strækninger standses ved enkelte stationer.

Der-søges-arrangeret-fælles;-spisning i Fåborg. Såfremt De ønsker at deltage heri, bedes dette anført bagpå girokortet. -------------------------------

Pris for deltagelse i denne tur er for rejse fra København H kr. 50,00. For rejse fra Odense til Nyborg Fgh kr. 24 00.

Tilmeldelse sker ved senest den 11 9 at indbetale beløbet på postgirokonto 673 94 P. Thomassen, Strandvej 201, Hellerup.

Postkvitteringen skal medbringes på turen og vil i toget hhv. på Odense st. blive ombyttet med billet ligesom særtogsanmeldelse vil blive uddelt. Mød derfor i god tid Vi skal for medlemmer, der ikke rejser fra København, gøre opmærksom på, at der til den tid igen er weekend-billetter. Dog kan medlemmer fra Roskilde med fordel deltage i gruppebilletten fra København H.

Med "M 5/62” følger de to første sider af en fortegnelse over DSBs person- post- og rejsegodsvogne samt motorvogne. De to sidste sider af fortegnelsen følger med "M 6/62”.

Velling B&S (strækningen Ringkøbing-Skjern) er fra 1/8 nedsat til trinbrædt uden sidespor.

Langelandsbanen:

LB åbnet 5/10 1911 både til Spodsbjerg og Bagenkop. Havnebane i Bagenkop, men ikke i Spodsbjerg. Desuden havnespor i Rudkøbing.

Færgehavnen for Sydfyenske Dampskibsselskabs jernbanefærger blev først anlagt 22/5 1926. De første planer om en jernbane på Langeland fremkom i 1875, da SFDS ville anlægge "en smalsporet jernbane i landevejsgrøften” fra Spodsbjerg til Rudkøbing. Der var oprindelig også planer fremme om en bane Rudkøbing-Lohals. Disse planer blev- først opgivet i 1933. LB har fra starten haft 13 stationer med fuld lokal betjening; ingen af disse er lukket. Endvidere var der fra starten 3 trinbrætter (Snaremose, Vindeby og Broløkke; sidstnævnte delvis betjent som B & S 1928-1952). Fra 1926 til 1950 oprettedes 9 officielle trinbrætter og et uofficelt (Kastanievej). Et 2 km langt spor fra Spodsbjerg til en grusgrav ved stranden benyttedes i en årrække til badetog. En stor rolle i banens godsbefordring spillede roetransporterne, navnlig efter 1926, da roevognene kunne transporteres med færgen via Svendborg. (PTh) Læs mere om LB i "Jernbane-Bladet”, oktober 1961.

Søndag den 2/9 arrangerer Dansk Model-Jernbane Klub en udflugt til Langeland. Afrejse fra Kh 8.35 - Ankomst til Kb 2l.55. Pris for deltagelse: Fra København kr. 46,50, på Langeland alene kr. 15,00. Tilmeldelse sker ved indbetaling af beløbet på postgirokonto 54578 adr: Dansk Model-Jernbane Klub, Nørrebro st., København N, hvorefter program vil blive tilsendt.

Maribo-Bandholm Jernbane Den i M 4/62 publicerede køreplan er ændret således: MARIBO af 10,30 13,30 l5.25 BANDHOLM af 11,05a 14,30 16.50 a: der kan ikke påregnes forbindelse til tog 406 mod Nykøbing Fl.

Jyllandsafdelingen er nu etableret og har holdt sit første medlemsmøde i Arhus den 4/6. Som kontaktmand valgtes hr. A. Berggren, Trepkasgade 24, Århus.

Afdelingens næste arrangement er besøg i remisen i Fredericia og møde den 8/9. Deltagerne samles på perronen umiddelbart efter tog 7041’s ankomst fra Ng 15.55. Herfra spadseres til maskindepotet, der vil blive forevist. Der vil også være lejlighed til at fotografere damplokomotiver. Efter besøget tid til spisning f.eks. på banegårdens restaurant, hvor der afholdes medlemsmøde fra kl. ca. 18.30. I aftenens løb holdes foredrag, vises lysbilleder og nogle film bl.a. fra Faxe Jernbane. Mødet afsluttes således, at deltagerne kan nå I 84 mod Ng 21.05, E 396 mod Kd-Es 21.23 og "Nordjyden” 21.40. At: hensyn til arrangementets tilrettelæggelse, middagsbestilling og evt. mulighed for grupperejse bedes deltagelse anmeldt til: A. Berggren, Trepkasgade 24, Århus senest den 4/9.

Af hensyn til de mange nye medlemmer, der har indmeldt sig siden M 4/62 skal oplyses, at bogen om Præstøbanen kan fås ved indbetaling på postgirokonto 673 94 P. Thomassen, Strandvej 201, Hellerup.

Bogen koster kr. 8,50 + 20 øre porto. Heftet om Bandholmbanen med fortegnelse over DJKs materiel (tegning af NFJ A7 samt en del billeder): kr. 2,00 + 15 øre porto. Foruden de tidligere omtalte 26 forskellige postkort er fremstillet 2 med vort tog på Bandholmbanen samt 4 trykte a hhv. kr. 1,00 og kr. 0,50 pr. stk. (+ porto 15 øre).

Damp-nyt

Skønt den sidste tjenestekøreplan for 2. distrikt ikke indeholdt eet eneste plantog, der skulle fremføres ved damp, er det dog ikke helt slut med dampen i Jylland-Fyn. Der har næsten daglig været godstog med E Fredericia-Århus, i enkelte tilfælde Fredericia-Aalborg, En enkelt H har også vist sig, og passerer man Fredericia en hverdag, er der af og til "sort" af lokomotiver - dog ikke alle under damp. De mange særtog for FDF til Århus og for pigespejdere til Bækkelund afstedkom også nogle dampsærtog. Nogle dage kørtes ballasttoget fra Trustrup til strækningen Skanderborg-Skjern med D.

Som rangermaskine har F langtfra udspillet sin rolle. Aalborg og Randers har ofte 3 i gang foruden Mh'ere. Langå mistede dog sin sidste faste rangermaskine først i juni (F 700, der nu gør tjeneste i Århus. - De "høje" F, der i mange år har opholdt sig i Sønderjylland, bl.a. Åbenrå, hvor de stadig ind til fornylig kerte persontog, er blevet henstillet i Padborg, bortset fra F 434 der er kørt til Struer.

2. distrikt har endnu 2 HS i drift, nemlig HS 385 i Brande og HS 394 i Struer.

A 159 er efter istandsættelse i Århus (svarende til S-revision henstillet i Skanderborg, og P 931 er afgået fra Lunderskov mod Århus for tilsvarende istandsættelse.

På privatbanerne er der damp på OMB alle hverdage p.g.a. motormateriellets tilstand. I Middelfart ses OKMJ 15 rangere, og godstogene køres med damp mod Brenderup-Odense. På. AB er nr, 6 opfyret daglig som reserveloko på grund af den store godstrafik, og i Lemvig køres havnetogene som sædvanlig med VLTJ nr. 3 eller 4 - Vil De være sikker på at se damp om søndagen, så tag til Bandholm inden 30. september.. ..…

PR 926 og 930 i Horsens. H 793, 794 og 795 i Odense. Disse 5 henstod i Fredericia. HS 406 og 422 samt K 595, der henstod i Brande, er ophugget i Horsens. GDS 4 ("Maren" og LJ 23 er ophugget på Stålvalseværket i Frederiksværk, hvor de har gjort tjeneste i en årrække, førstnævnte indtil for få måneder siden. Stålvalseværket har nu kun de 2 HS i drift, medens "Skjold" og "Dan" er henstillet.

Optagningen af sporet Sæby-Frederikshavn er snart afsluttet, hvad skinner angår. Disse er solgt for kr. 170.000 incl. de fleste sveller. Det gik stærkt med at rydde stationsarealet Frederikshavn G, d.v.s. de fleste skinner, for sporskifter, sveller og drejeskive har voldt en del kvaler. De 2 damplokomotiver, der henstod i remisen i Fh er kørt til Aalborg, hvor de bliver "gemt". Det er FFJ 31 (med nr. 29s tender og FFJ 35.

Den sørgelige ulykke ved Store Merløse den 187, der kostede motorføreren livet, bevirker at HTJ må anskaffe en anden skinnebus, da HTJ Sm 17 brændte totalt. Det eneste der måske kan bruges af den er boggierne.

Skinner og sveller er solgt for 1,2 mill. Optagningen skrider støt fremad, man er nu nået forbi Tørring og Åle. (Ved velvilje fra direktør Jensen, Petersen & Albeck i Vejle, optages drejeskiven i Tørring med beskedne udgifter for DJK, og ved lige så stor velvilje fra Horsens Privatbaner og Lollandsbanen transporteres den til Maribo sammen med sporskifter, som LJ har købt! Alle stationer er forlængst solgt, de fleste fortsætter som rutebilholdepladser og postekspeditioner. Det må med glæde noteres, at det meste materiel bevares, idet flere andre baner har vist sig interesserede. Kun de tre damploko, HV L 105-107, den ene LM samt muligvis de åbne godsvogne med trykluftledning forventes ophugget. Der skal senere bringes en nøjagtig liste over materiellets skæbne i vore meddelelser, men foreløbig kan noteres, at HBS overtager skinnebussen HV Sm 110, et par af personvognene, samt to af LM- motorvognene (LM 115-117, hvoraf een som allerede nævnt ophugges. HOJ overtager de fleste godsvogne samt en E-vogn. HOJ udrangerer herefter sine ældste godsvogne. TKVJ er interesserede i dieselloko og motordræsinen, og som bekendt har DJK købt HV Q 161, tidl. HJJ S 131 (bænkevogn). Denne køres snarest til Vejle, hvor et restaureringshold under ledelse af vort medlem Lars Andersen vil tage fat på den.

LB: På Langelandsbanen indstilles driften pr. 31/10 1962.

LJ: Fra den 18 er Bursø station på strækningen Maribo-Rødby havn nedsat til trinbræt. Gods ekspederes herefter til Maribo, hvorfra udkørsel finder sted.

RHJ: Da RHJs skinnebus, Sm 52, kolliderede med en lastbil ved Gug på AHJ, blev den så slemt medtaget, at reparationen snarere vil blive en rekonstruktion, der vil koste omtrent det samme, som en brugt skinnebus fra en anden privatbane.

Maribo-Bandholm Jernbane:

Den 10/6 åbnedes Maribo-Bandholm Jernbane for offentligheden, men allerede den 9/6 kørte det "første" tog, idet en kreds af indbudte gælster befordredes fra Maribo til Bandholm, hvor der serveredes fokost, og retur. I denne forokost deltog bl.a. repræsentanter for Lollandsbanen, Maribo turistforening og de lokale aviser. Fra Sverige var kommet en gæst, trafikchefen fra Svenska Järnvägsklubbens museumsbane. I en Mængde taler gav gæsterne udtryk for deres gode ønsker for banen. Glimt fra indvielsesdagen og af talerne er optaget på film og bånd, og vil blive vist på et medlemsmøde i efteråret.

Selve åbningsdagen oprandt i strålende sol, og selv om LJs dieselloko, der skulle fremføre toget med gennemgående vogne fra Kh brød ned på vej til Nf, så de rejsende måtte befordres i et overfyldt skinnebudstog, ankom alle i god behold til Maribo, hvor DJKs tog ventede ved perron 2. Med et kvarters forsinkelse kunne tog 1 afgø mod Bandholm med et halvt hundrede rejsende. Det blev nødvendigt, at fremføre det midterste togpar (tog 3/4) med reservelokomotivet SNNB 5, da et leje på "Faxe" varmede, men siden har nr. 5 ikke været i drift.

Der har pr. 1/8 med plantog været befordret ialt: 1095 rejsende i retning Maribo-Bandholm og 1118 - - - Bandholm-Maribo.

Imidlertid vil det, hvis antallet af rejsende fortsat stiger, være nødvendigt, at få suppleret personvognsparken. Der arbejdes derfor stadig i Klampenborg. For tiden er det de to vogne fra ØSJS, der er under restaurering. De skulle gerne kunne indsættes i driften 1963.

Fra cementfabrikken "Dania” i Mariager, har DJK som gave modtaget et smalsporet damplokomotiv, der er blevet overflødigt ved fabrikkens fuldstændige overgang til dieseldrift på sit 785 mm spornet. Dette nummer er redigeret af Poul Skebye Rasmussen.