tilbage

Forord til engelske gloser
Ved gloser og udtryk, der fortrinsvis - i nogle til­fælde ude­luk­kende - forekommer i enten ameri­kansk eller bri­tisk engelsk, er tilføjet A hen­holdsvis B. Øvrige engel­ske ord og vendin­ger i listen (altså dem uden A eller B) anses indtil videre som fælles - men det er ikke dermed givet, at de bruges lige meget på begge sider af At­lan­terhavet, og nogle af dem fortjener utvivlsomt et A eller B, men har på grund af manglende vished ikke fået det. Op­delin­gen i tre grupper må altså tages med forbe­hold; græn­serne mellem dem er flyden­de.

Der indgår en rig flora af uoffici­elle ord og vendin­ger, navn­lig amerikanske. Nogle af dem stammer ikke fra de alminde­lige jernbaner, men er uddrag af det egenartede og ofte særdeles vittige sprog, der ud­vikle­des blandt Nordameri­kas skovhuggere; engang var forud­sætningen for deres virke jo utallige jernbaner af ofte ret inter­imistisk karak­ter. Denne særlige herkomst er dog kun und­tagel­ses­vis meddelt.

Skrivemåden for en række sammensatte udtryk har i tidens løb varieret mellem disse former: 1) to selv­stændige ord med mellemrum, 2) de to ord forbundet med bindestreg, 3) de to ord sam­men­skrevet til et enkelt. Der synes gennem årene at kunne spores en ten­dens mod det sid­ste, og der forekommer netop på dette felt visse forskelle mellem britisk og ameri­kansk. Men forholdet er ikke »dyrket«, og det er for så vidt til­fældigt, hvilken af flere mulige former der bringes her.

Hvor den sædvanlige stavemåde afviger på de to sider af Atlanterhavet (fx amerikansk signaling kontra britisk signal­ling), er der heller ikke truffet noget redaktionelt valg. De pågældende ord er slet og ret anført i den form, de under ind­samlingsarbejdet viste sig i, første gang de forekom.

Navneformens mærke to er tilføjet efter engelske uds­agnsord for at sikre mod forveksling med navneord. Ved alfa­beti­se­rin­gen er der dog set bort fra dette to.