Engelsk   -   Forbogstav: a
AAR: Association of American Railroads
ABD: (abandoned) aflyst tog eller tog ude af drift, på New York's subway
absolute block: B normalt bloksystem, hvor kun ét tog ad gangen må være i et blokafsnit, modsat permissive block
abutment: endevederlag (især for bro)
AC: (alternating current) vekselstrøm
AC*: (actual count) A (RPO slang) den i øjeblikket ekspederede postmængde
accomodation (train): A lokaltog, som standser ved alle stationer
accomodation bogie: bogie af forenklet type for midlertidig brug under revision
accomodation crossing: privat overkørsel, hvor en jernbane har delt en landbrugsejendom
ACI: (automatic car identification) A apparatur og system til automatisk identifikation af godsvogne (på rangerbanegårde)
adhesion: adhæsion
adhesion co-efficient: adhæsionskoefficient
adhesion railway: adhæsionsbane (som modsætning til tandhjulsbane henholdsvis bane med kabeltræk)
adhesive weight: B adhæsionsvægt
advance: (bl a) forspring
advance portion: forankørende dubleringstog, forløber*
advanced starting signal: ydre udkørselssignal
adverse*: A stigning (i længdeprofil)
aerial cableway: svævebane (med bæretov og træktov for vogne eller gondoler)
aerial railway: aerial cableway
aerial ropeway: aerial cableway
aerial tramway aerial cableway: aerial cableway
AFC: automatic fare collection
agent: A billetsælger på små stationer; B alternativ skotsk betegnelse for stationsforstander etc
air artist*: A lokomotivfører, der er rutineret i betjening af trykluftbremser
air brake: trykluftbremse
air brake control valve: førerbremseventil
air brake hose: trykluftslange mellem køretøjer
air cushion: luftaffjedring
air drum: trykluftbeholder
air dump: A godsvogn, hvis vognkasse kan tippes ved hjælp af trykluft
air gage: manometer for trykluft
air monkey*: A trykluftbremse-mekaniker
air pipe: (ofte at forstå som) train line
air reservoir: luftbeholder
air slide: A godsvogn, hvis indhold kan losses ved hjælp af trykluft og en forskydelig skillevæg
air spring: (luftfjeder) luftaffjedring
airline railroad: A jernbane med et meget direkte forløb; "fugleflugtslinie"
aisle: (bl a) midtergang i storrumsvogn
alerter: elektrisk apparat, der udgør dødmandsanordning
alignment eller alinement: linieføring; tracé
all aboard!: A de rejsende bedes tage plads i toget!
all change!: B alle skifter!
all out!: A alle skifter!
all-coach: A all-coach train
all-coach train: A passagertog med udelukkende 3. klasse
all-coupled: (især om damplokomotiv) helkoblet; uden løbehjul
all-electric power plant: elektrisk sikringsanlæg og centralapparat
Allen bogie: A ældre personvognsbogie-type helt af jern (modsat 1800-tallets sædvanlige praksis: kombineret træ- og jernkonstruktion)
alley*: (sti) A frit spor i en rangerbanegård
alligator crosshead: krydshoved til en overliggende og en underliggende lineal
all-third: personvogn, der kun fører 3. klasse
all-weather (track) switch: moderne stubsporskifte, hvis funktion (modsat tungesporskifte) ikke hindres af kraftigt snefald
alternate layout: parallelle spor lagt parvis, idet hvert par består af et udadgående og et indadgående spor
alternating current: vekselstrøm
alternator: vekselstrømsdynamo; vekselstrømsgenerator
ambulance box: B sæt af udstyr til førstehjælp
ambulance train: lazarettog
anchor: (bl a) anker i el-motor; B vandreklemme
anchor link: ledstang (i Joy-styring)
anchor*: A håndbremse; caboose
anchor, to*: A at aktivere håndbremsen på stående vogne
Andrew truck: A bogietype til godsvogne
angel*: A (RPO slang) overskydende adressekort fundet i postsæk
angle: B hjertespids (i sporskifte eller krydsning)
angle bar: A skinnelaske
angle of crossing: krydsningsvinkel
angle of gradient: hældningsvinkel (fald eller stigning i længdeprofil)
angle of repose: A anlægsvinkel for (jernbane)skråning
annular locomotive shed: ringformet lokomotivremise; ringremise
anti-slide: mekanisme, der forhindrer hjulblokade under bremsning
ape wagon*: A caboose
approach: (bl a) indkørselstogvej eller ?spor
approach control: automatik, hvorved tog, der nærmer sig, påvirker bomme ved niveaukrydsning med vej; automatik, der forhindrer signal til afvigende togvej i at blive stillet på "kør", indtil toget er så nær, at sporskiftets hastighedsbegrænsning med sikkerhed kan overholdes
approach light: daglyssignal, som kun er tændt, når et tog nærmer sig
approach locking: elektrisk aflåsning, som er virksom, mens et tog nærmer sig et sig et signal, der viser "kør", og som forhindrer ændring af den indstillede togvej i tilfælde af, at signalet går tilbage på "stop" foran toget
approach ramp: tilkørselsrampe (fx ved station, hvor vejnet og jernbane ligger i hver sit niveau); opkørselsrampe; opkørsel
approach road: adgangsvej; tilkørselsvej
approach signal: A fremskudt signal
apron: dække (fx foran/over ubenyttet kobling foran på trækkraftenhed)
APT: (advanced passenger train) B britiske jernbaners eksperimentelle højhastighedstog
arbor lights: (type af) retningsviser (med hvide lys)
arch: bue (fx i murværk, også i fyrkasse); oprunding (af fjedre etc); B buebro
arch bar truck: diamond truck
arch box: øverste del af en arch bar truck
arch tubes: vandrør gennem fyrkasse (øger dennes hedeflade og støtter murbue eller lignende)
armature: (bl a) anker i el-motor
armstrong*: A lokomotiv uden mekanisk indfyring
arrival line: indkørselsspor; indkørselstogvej
arrival platform: ankomstperron (perron ved spor for ankommende tog)
articulated car: articulated set
articulated locomotive: leddelt lokomotiv (se Damplokomotiv-typenavne om speciel brug af betegnelsen articulated)
articulated set: B dobbelt eller tredobbelt vogn med fælles bogie(r); selvkørende togsæt med fællesbogie(r)
articulated stock: rullende materiel med fællesbogier
articulation: leddeling (fx i articulated sets og visse arter af damplokomotiver)
articulation bogie: fællesbogie
ascent: opadgående kørsel; opstigning
ash cat*: A lokomotivfyrbøder
ash conveying plant: asketransportanlæg
ashpan: askekasse (under fyrkasse)
ashpan dump: A bundparti i askekasse (med klapper for tømning)
ashpan fire damper control: træk eller betjeningsgreb for askekasseklap(per)
ashpan hopper: B bundparti i askekasse (med klapper for tømning)
ashpit: fyrgrav
aspect: (bl a) A signalbillede
assembled track length: sporramme
assembling sidings: B afgangsrist
assistant engine driver: hjælpe-lokomotivfører
assistant locomotive: B forspandsmaskine
assistant's seat: sæde for medhjælper (i driving cab)
assisted running: forspandskørsel
assisting engine: forspandsmaskine
assisting engine in rear: skydelokomotiv (til forskel fra forspandsmaskine)
Association of American Railroads: (nord)amerikanske jernbaners forening
asynchronous motor: asynkron motor
ATC: (automatic train control) system (med mange varianter) til støtte for fører af tog, herunder forhindring af manglende eller fejlagtig opfattelse af signaler
atmospheric railway: pneumatisk jernbane
ATO: (automatic train operation) system til automatisk togdrift (kørsel uden fører; kun på visse baner med snævert anvendelsesområde)
attaching vehicles: optagning af vogne; tilkobling af vogne
A-unit: A diesel- eller elektrisk lokomotiv med førerhus (modsat B-unit)
austerity: austerity engine
austerity engine: B (damp)lokomotiv af arbejds- og/eller materialebesparende konstruktion (flere typer)
auto working: kørsel med styrevognstog; styrevognsdrift
autocoupler: automatkobling
auto-fitted: B (damplokomotiv) udstyret for betjening fra styrevogn
automatic block signal: automatisk bloksignal (dvs det påvirkes af togenes bevægelser)
automatic coupler: A automatkobling
automatic coupling: B automatkobling
automatic fare collection: automatisk billetkontrol (ved indstikning i specielt apparatur påvirker billet drejekors i perronafspærring)
automatic vehicle identification: automatisk (fx optisk eller elektronisk) identifikation af (jernbane)køretøjer
automobile carrier: biltransportvogn
automobile rack car: A åben godsvogn med flere etager til transport af biler
automobile transporter: automobile carrier
auto-train: A biltog; B styrevognstog
auxiliary signal: (ældre betegnelse for) fremskudt signal
auxiliary station: ekstra sporrist i rangerbanegård
auxiliary train: ekstratog; tog, der indsættes efter behov (særtog, hjælpetog, arbejdstog, snerydningstog)
auxiliary water tank: B tankvogn, der fungerer som ekstra vandtender; hjælpetender
avalanche gallery: snegalleri; lavinegalleri ("tunnel" bygget oven på terræn, dvs et med tag forsynet bygningsværk på langs over spor til beskyttelse mod sne og sneskred)
AVI: automatic vehicle identification
avoiding line: spor, hvormed en gene eller risiko undgås (fx særskilt spor for gennemkørende tog (som derved undgår at køre langs perron)
awning: (bl a) B perrontag
AWS: (automatic warning system) B system for automatisk advarsel (britisk variant af ATC)
axle box: akselkasse
axle counter: akseltæller (komponent i sikringsanlæg)
axle load: akseltryk (hjulsæts tryk på skinner)
axle-box horns: B akselgaffel; akselgafler