Engelsk   -   Forbogstav: b
back board*: fremskudt signal; baggrundsplade for armsignal
back buffer beam: bageste pufferplanke
back bumper: bageste pufferplanke (eller tilsvarende)
back down, to: at føre et lokomotiv baglæns til dets tog
back eccentric rod: bak-excentrikstang
back head: (fyrkasses) dørplade; bagende af damplokomotivs kedel (med diverse armaturer og betjeningsgreb)
back light: armsignals bagudvendende (kontrol)lys
back plate: B dørplade (lokomotivkedels bagplade)
back signal*: back board
back tank: vandkasse bag førerhus på tenderlokomotiv
back to front engine: lokomotiv med omvendt kørselsretning; lokomotiv med førerhus foran
back weight: kontravægt (fx på trådtræk i mekanisk sikringsanlæg)
backhelper: A skydelokomotiv
backing signal: speciel signalarm gældende for kørsel i forkert retning inden for stationsområde
bad order track: A spor for vogne til reparation (jf rip track)
badge plate: navneplade
badge porter: autoriseret drager
bad-order car: A defekt vogn
baffle: skærm i fyrkasse, over fyrhul
bag*: "ærme" på vandkran; bremseslange fra køretøj til køretøj
bagcatcher: A apparatur for udveksling af postsække under kørsel
baggage: bagage; rejsegods
baggage barrow-truck: rejsegods-trillebør (til perronbrug; to forskellige grundtyper fandtes)
baggage car: rejsegodsvogn; pakvogn
baggage elevator: A rejsegodselevator
baggage master: den for ekspedition af rejsegods ansvarlige
baggage power car: type af power car
baggage room: rum til rejsegods; rejsegodsekspedition
baggage smasher*: A person, der håndterer rejsegods
baggage waggon-truck: A (firehjulet) perronvogn (karre) til rejsegods
bake a cake, to*: A at få dampen op; at få lokomotivet tæt
bakehead*: A fyrbøder
Baker car heater: A (tidlig type af) centralvarmeanlæg til personvogn
balance weight: kontravægt (fx på drivhjul eller i gliderstyring eller armsignal af britisk type)
bald wheels: flangeløse lokomotivhjulheds)sporskifte, hvis afvigende spor (i stedet for cirkel) forløber i to modstillede overgangskurver
bald wheels*: A flangeløse driv- eller kobbelhjul
baldfacing logs*: A stamme af læssede tømmervogne, der skubbes af lokomotivet
ballast: ballast
ballast bed: ballastlag; udlagt sporballast
ballast boxing: forsænkning for ballast (rørdræn nødvendigt)
ballast cleaner: ballastrensemaskine
ballast compacter: dynamisk stabiliseringsmaskine
ballast packer: ballaststoppemaskine
ballast plough: ballastfordelingsmaskine
ballast regulator: ballast plough
ballast train: ballasttog; arbejdstog
ballasting: ballastering
balloon stack: løgformet lokomotivskorsten (formen skyldes en indbygget gnistfanger)
band brake: båndbremse (modsat klodsbremse og skivebremse)
bang road*: forkert kørselsretning
banger*: knaldsignal
bank: hældning; stigning; fald; skråning; (jernbane)dæmning; høj perron i godsbygning
bank engine: B banking engine
bank engine staff: togstav for skydelokomotiv
banker: B banking engine
banking: B skyden bagpå
banking engine: B skydelokomotiv (oprindelig også forspandsmaskine)
banner repeater: speciel type af fremskudt signal inden for stationsområde
bar: (bl a) bom (selve stangen, som spærrer); stang i fyrrist
bar coach: personvogn med bar
bar frame: stangramme
bar-boy *: B (ung) medarbejder ved lokomotivdepot, hvis opgave er at rense især røgrør og fyrrist under lokomotivers depotophold
bargeboard: vindskede (fx på stationsbygnings gavle og kviste)
barn: A car barn
barn*: A lokomotivremise; car barn
Barney*: A maskinvogn på skovhuggerbane med kabeltræk (hvor stigningen er for stor til lokomotivdrift)
barred train: tog, hvortil jernbanepersonales fripas eller ?billetter ikke er gyldige
barrel: (bl a) boiler barrel
barrier: bom (selve stangen, som spærrer)
barrier vehicles: tomme vogne indrangeret mellem vogn med farligt gods og lokomotiv eller togførervogn; beskyttelsesvogne
bascule barrier: vippebom
bascule bridge: klapbro med kontravægt
baseplate: underlagsplade mellem skinne og svelle
basic railway: svagt trafikeret sidebane med ubemandede standsningssteder med læskur, billetsalg i tog, minimalt signalsystem samt automatiske overkørselsanlæg etc
bastardize a track, to*: A indlægge tredieskinne i et spor, for alternativ sporvidde
batch: (hvad der bages på én gang) portion; leverance; serie; delklasse (af fx lokomotiver)
battering: skinneslid i kurver som følge af hjuls glidning
battery car: battery-operated railcar
battery-driven locomotive: (elektrisk) akkumulatorlokomotiv
battery-operated railcar: akkumulator(motor)vogn (hvor banemotorer får strøm fra medførte genopladelige batterier)
battleship*: A stort lokomotiv
bay (platform): (U- eller L-formet) perron ved bay line
bay line: blindt endende perronspor
bay window caboose: A caboose med karnapvinduer
be foul of a line, to: foul a line
beacon: (type af) balise
bearing: (hjul)leje
beat the throttle with a stick, to*: A at sætte i fuld fart
beaver-tail observation car: udsigtsvogn med affladet bagende sidst i togstamme for LNER's eksprestog Coronation fra 1937
bed: (bl a) trackbed; railroad bed
bed house*: A caboose
bed-plate: B bundplade; støbt ramme; underlagsplade for glidestol (i sporskifte)
beehive*: (bikube) A rangerbanegårds kontor
bell box: linieklokke; (beholder for) linieklokkeværk; meldeklokke
bell-crank: drejelig vinkel til retningsændring i tråd- eller stangtræk
bellows: A harmonikaforbindelser mellem vogne
bell-top chimney: skorsten med tragtformet munding
Belpaire throat plate: B overgangsplade mellem Belpaire-fyrkasse og rundkedel
belt line: A ringbane
belt-transmission: remtræk
bend the iron, to*: (bøje jernet) A omstille et sporskifte
bent dart*: værktøj, hvormed slagger fjernes fra fyrkasse
Berne gauge: B europæisk standard-læsseprofil
berth: sengested i sovevogn; køje; færgeleje
berth track circuit: sporisoleringsarrangement foran hovedsignal
berth, to: henstille tomt rullende materiel indtil videre brug
berthing siding: depotspor
Bettendorf truck: A bogietype til godsvogne
bi-current locomotive: tostrømslokomotiv
BIE: (brakes in emergency) automatiske bremser i funktion
big end: krumtapende (af drivstang)
big hook*: A hjælpetogskran, kørekran; hjælpetog
big load inspector: medarbejder, der planlægger og overvåger transport af emner, der overskrider læsseprofil
big wheel*: A roterende sneplov
bi-level car: A toetagers personvogn; toetagers biltransportvogn
bill of lading: A fragtbrev
billy*: dværgsignal
bimode locomotive: el-lokomotiv for flere kraftkilder (luftledning/tredieskinne kontra batterier)
binder*: A håndbremse
bipartite clothoid switch: (højhastig
bird cage*: A gnistfanger (på skorsten), B hævet parti af tag på togfører- eller personvogn (for udkig, jf cupola); signalhus placeret på signalgalleri etc
Birney car: A sporvognstype (patenteret 1916)
Bissell: Bissell-løber; Bissell-truck
black diamonds*: A jernbaneselskabets kul; lokomotivkul
black snake*: A tog af fyldte kulvogne
bladders*: A (RPO slang) aviser
blade: B (sporskifte)tunge; A signalarm; signalvinge
blank card ticket: skrevet billet af Edmondson-type
blast nozzle: udgangshætte
blast pipe: B udgangshætte
blazer*: A varmløbet leje med ild i pakning
bleed, to*: A at lukke luft ud fra en eller flere vognes bremsesystem
bleeder*: bleeding cock
bleeding cock*: A ventil, hvorigennem luft i bremsesystem lukkes ud
blind case expert*: A postfunktionær, som i RPO sorterer uden brug af synlige stedbetegnelser på de enkelte rum
blind driver: A flangeløst driv- eller kobbelhjul
blind siding: A sidespor uden telegraf- eller telefonforbindelse med trafikleder (ordrer kan ikke modtages)
blinkers*: (skyklapper) røgskærme (på damplokomotiver)
block: blok; blokafsnit; sporstopper
block head*: A bremser (person)
block indicator: blokapparat
block instrument: blokapparet
block load: (i tog) vogngruppe, der forbliver en samlet enhed fra afgangsstation til bestemmelsessted
block man: B (militærbetegnelse for) signalman (hvilket ord militært har en anden betydning end den jernbanemæssige)
block post: B (især) militær betegnelse for signalhus
block section: blokafsnit
block signal: (især) mellembloksignal
block signal box: (bygning for) blokpost
block signalman: tjenstgørende i blokpost
block switching: midlertidig udkobling af blokpost, hvis naboposter da sættes i direkte forbindelse
block train: tog oprangeret af ensartede vogne til en bestemt slags gods; heltog (i godstrafik, dvs tog, der som en samlet enhed kører fra afsender til modtager uden brug af rangerbanegårde undervejs)
blowback: tilbageslag (af flammer gennem fyrdør)
blowdown valve: B slamhane
blower: blæser (i røgkammer)
blower cock: blæserventil
blower ring: blæser (i røgkammer)
blower valve: blæserventil
blue flag: signal, der forbyder kobling og bevægelse, anbragt på den ene eller begge ender af lokomotiv, vogn eller tog, som mekanikere eller håndværkere udfører arbejde på eller under
blue ligth: lygte, der i mørke erstatter blue flag
board: A fast mærke (af betydning for kørslen); A liste over til rådighed værende personale;
board the train, to: A stige på toget; tage toget
boarding car*: A (primitiv) marketenderivogn (fx for jernbanearbejdere eller skovhuggere)
boarding card: pladsbillet; adgangsbillet til et bestemt tog
boat train: bådtog; tog med forbindelse til skibsrute
bobby*: signalmand
body: (bl a) vognkasse (car body)
body bolster: i vognramme tværbjælke, der overfører vægt til bogie
body framing: skelet for vognkasse (modsat den bærende rammekonstruktion)
body of ballast: ballastlag; udlagt ballast
body post: stolpe i vognkasse
body shell: "rå" vognkasse (uden inventar eller udstyr)
body tilting: (kurvestyret) vognkassehældning
body track: A ethvert af de parallelle spor i en rangerrist eller et vogndepot
bogie: B bogie (to- eller flerakslet undervogn til jernbanekøretøj, med ramme drejelig i forhold til hovedramme); hånddrevet trolje; firehjulet køretøj med lille akselafstand; (i Indien) personvogn med bogier
bogie frame: B bogieramme (modsat hovedramme)
bogie locomotive: bogie-lokomotiv; lokomotiv med bogier
bogie side plate: bogie-vange
boiler: (damp)kedel; lokomotivkedel
boiler barrel: rundkedel
boiler casing: kedelbeklædning
boiler feed water: fødevand til (lokomotiv)kedler
boiler jacket: boiler casing
boiler pressure: kedel(over)tryk
boiler steam pressure gauge: kedelmanometer
boiler tube: kedelrør; røgrør (når ikke andet fremgår)
boiler wash: udvaskning (af lokomotivkedel)
boiler wash*: A high-water engineer
boiler washout plug: rensepløk
boiler water level gauge: vandstandsglas
boiler water level test cock: prøvehane
boiler*: A (gammelt og besværligt) damplokomotiv
bolster: (pude) den del af en bogie, hvorpå vognkasse eller ?ramme aflægges
bolster wagon: B åben godsvogn uden sidevægge og med tværbjælker, hvorpå godset hviler (så læsning og losning bliver lettere)
bone yard*: A spor for rullende materiel, der skal ophugges
booking clerk: billetsælger
booking constable: funktionær, der i jernbanens tidlige år alene udførte alt arbejde på en lille station, også billetsalg
booking lad: elev, der i signalpost med megen trafik har den opgave at føre the train register
booking office: B billetkontor; billetsalg
booking office window: billetluge
bookkeeper*: A flagman
boom: udligger (fx på kran)
boom car: løbevogn for hjælpetogskran (vogn for aflægning af udligger under transport, tilkoblet kranunderstel)
boomer*: A omstrejfende jernbanearbejder (modsat home guard)
boomerang*: returbillet
booster: hjælpemaskine på damplokomotiv eller tender, til forøgelse af trækkraft under igangsætning
booster bogie: bogie, hvorpå booster er anbragt
booster unit: B-unit
booster/retarder: anlæg i rangerbanegård for automatisk regulering af nedløbende vognes bevægelse
Bostwick gate: foldegitter ved elevator, perronindgang etc
bottle neck: indgangsspor til sporrist (fx nedløb fra rangerryg)
bottom-discharge wagon: selvtømmende godsvogn med lemme i bunden
bouncer*: A caboose
bow collector: strømaftager i bøjleform
box: (bl a) B signal box
box boy*: booking lad
box car: A lukket godsvogn
box girder: kassedrager (drager med kasseformigt tværprofil)
box steps: indfældede trin
boxed-in locomotive: B kasselokomotiv; indklædt lokomotiv
boxpok driver: nyere type af damplokomotiv-drivhjul (nærmest en mellemting mellem et skivehjul og et egehjul)
brace: afstivning
bracket pole: (lednings)mast med udligger eller konsol
bracket signal: signal udkraget på konsol fra hovedmast eller bygning
brain plate*: A huemærke
brain wagon*: A caboose
brains*: A togfører
brake: bremse
brake block: bremseklods (evt med en brake shoe; det er i givet fald denne, der ved bremsning ligger an mod hjulet)
brake car: B vogn, der må køre i hurtige tog
brake club: A bremsestang
brake compartment: B tjenestekupé (ofte stor og med mange funktioner, herunder at give plads til rejsegods)
brake compo(site): personvogn med to vognklasser og tjenestekupé og/eller rejsegodsrum etc
brake first: B 1. kl vogn med brake compartment (dette er blot ét eksempel på mange betegnelser af samme art)
brake handle: (bl a) håndsving for betjening af bremse; bremsesving
brake head: A bremseklods
brake locomotive: bremselokomotiv
brake mast: bremsestang
brake rigging: bremsetøj
brake road: deporspor for togførervogne
brake rod: B bremsestang
brake rope: tov, som en tovbanes bremser griber om
brake shoe: bremsesål
brake stick: B bremsestang
brake valve: bremseventil
brake van: (bremsevogn) B togførervogn
brake wheel: (stort) håndhjul, hvormed bremse betjenes
brake, to: at bremse; være ansat som eller fungere som bremser
brakeman: A bremser; togbetjent; portør; sporskifter
brakeman's cab: bremsehus
brakesman: B bremser; togfører på godstog
branch: branch-line
branch terminal line: blind sidebane
branch track: vigespor (i sporskifte); afvigende spor
branching-off: afgrening; forgrening
branching-off points: modgående sporskifte i forgrening af flersporet bane
branch-line: sidelinie; sidebane (fødelinie til en stambane); vigespor (i sporskifte); afvigende spor
branch-off station: forgreningsstation
brass hat*: A jernbanemand med høj rang
brass-pounder*: A telegrafist
break: B rejseafbrydelse
breakaway: tog, der utilsigtet er delt
breakdown: uheld; materielt svigt; nedbrud
breakdown crane: B hjælpetogskran; kørekran
breakdown train: hjælpetog
breakdown vans: B hjælpetog; specialvogne til hjælpetog
brick arch: murbue i fyrkasse; bue af mursten
bridge: bro (den begrebsmæssige adskillelse af bridge og viaduct er lige så uklar som af bro og viadukt i dansk)
bridge beam: brobjælke
bridge girder: brodrager
bridge line: A strækning med fortrinsvis gennemgående trafik
bridge pier: bropille
bridge rail: broskinne (profil)
bridge railing: brogelænder; rækværk på bro
bridge shoe: A hængsel til overgangsbro mellem vogne
bridge turntable: lokomotivdrejeskive; åben drejeskive
bridge warning: A læsseprofil-lignende konstruktion over spor, foran bro med begrænset frihøjde
brigade of cars: A tidlig betegnelse for jernbanetog
broad gauge: bredspor (i britisk litteratur kan Great Western Railway's 7 ft spor være underforstået)
Broca Rail: (type af) rilleskinne til brug i gader
Brogden joint: skinnestød udført med sammenbladning
broken stone ballast: skærveballast
brownie box: * A inspektionsvogn
brownies: A anmærkninger for tjenstlige forsømmelser og fejl (et vist antal resulterer i bøder eller suspension, og et endnu større antal fører til afsked. Opkaldt efter systemets ophavsmand, der hed Brown, men samtidig en leg med ord, idet en brownie også kan være en slags kage såvel som et venligsindet overnaturligt væsen, fx en alf)
Brunel-rail: bridge rail
buckeye coupler: (type af) automatkobling
buffer: puffer; buffer
buffer beam: B pufferplanke; forreste pufferplanke
buffer block: A pufferklods (anbragt centralt over et drawbar head)
buffer car: (forældet) beskyttelsesvogn (vogn uden passagerer forrest i passagertog, fx pakvogn eller aflåst personvogn)
buffer head: pufferplade
buffer locking: det, at pufferplader går bag hinanden (de "ekser"; risikeres navnlig i skarpe S-kurver)
buffer plank: buffer beam
buffer plate: buffer beam
buffer stop: B høj sporstopper
buffer wagon: buffer car
buffet car: B buffet-vogn (hvor der serveres lettere forfriskninger)
bug torch*: A (insektblus) togmands lygte
bug*: A telegrafnøgle
buggy track*: A spor for cabooser
buggy*: A caboose
builder's plate: byggeplade; fabriksplade (på lokomotiv etc, sædvanligvis støbt, med angivelse af fabriksnavn og ?sted, byggenummer, årstal og evt andet)
built-up crossing: smedet hjertestykke; hjertestykke opbygget af skinnestykker
bulk freight: særlig pladskrævende gods; voluminøst gods
bulk load: gods uden bestemt form (fx grus eller kul)
bulkhead: skillevæg, oftest med dør, i køretøjs fulde bredde
bull*: A betjent i jernbanepolitiet
bull-head rail: (tyrehovedskinne) B stolskinne
bullnose*: A trækstang foran på et lokomotiv
bull's eye lamp: A lygtetype anvendt til train signals; glaslinse foran lyskilde i lygter og signaler
bumper: A sporstopper
bumper beam: A forreste pufferplanke (eller tilsvarende)
bumping post: (type af) sporstopper
B-unit: A diesel- eller el-lokomotiv uden førerhus (som i driften benyttes sammen med en A-unit, hvorfra begge styres under ét)
bunk: A det sted på en tømmervogn eller ?bogie, hvor tømmeret aflægges
bunk car: A vogn indrettet for jernbanearbejderes overnatning; bunkhouse på hjul
bunker: (som regel hævet) kulbeholder; kulkasse (navnlig på tenderlokomotiv)
bunker first: B baglæns (navnlig om tenderlokomotiv)
bunker*: tenderlokomotiv
bunkhouse: A (primitiv) overnatningsbygning
burrowing junction: forgrening på flersporet linie, hvor afvigende spor forsænkes for at krydse stamspor ude af niveau
bursting open the switch: opskæring af sporskifte
bushing: bøsning
business car: A executive car
bustitution: "bussificering" (erstatning af jernbanetrafik med buskørsel)
butcher*: avis- og sliksælger i passagertog
by-pass railway: jernbanelinie, der fører uden om forhindring eller kritisk område (fx bycentrum med stationer og kørselsmæssige restriktioner)