Engelsk   -   Forbogstav: g
gable screen: let gavl (oftest kun overgavl) på perronhal etc
gage: A sporvidde; mål; måler; måleinstrument (af nærmere defineret art)
gallery: A snowshed; signalbro; overetage i toetagers personvogn; gallery car
gallery bridge: type af muret viadukt med serier af små buer i flere etager
gallery car: godsvogn i flere etager
galloping goose*: A mindre selvdrevet, improviseret udseende jernbanekøretøj til gods- eller persontransport (fx motortrolje til mandskabstransport på stor rangerbanegård eller primitiv skinnebus)
galvanizer*: A vognmester
gandy dancer*: A banebetjent; kolonnearbejder
gang of workmen: arbejderkolonne
gang road: hestebane med vinkelskinner (flangeløse hjul
ganger: baneformand; leder af sporkolonne; sjakformand
gangway: landgangsbro; fall plate; A parti mellem damplokomotivs førerhus og tender (hvor lokomotivpersonalet står på og af); A sidedør i diesel- eller el-lokomotiv; B gangareal i storrumsvogn;
gangway (connection): B overgang mellem personvogne
gangway door: B gavldør (i personvogne m fl)
gangwayed: (personvogn etc) med gennemgang fra gavl til gavl og overgang fra disse til andre vogne
gantlet: sporsammentrækning og ?indfletning (på færgeklap eller smal bro)
gantry: signalbro; signalportal
gantry crane: portalkran
gantry signal: signal placeret på signalbro
gantry type wagon: selvtømmende beholdervogn, der danner en portal (tysk type for direkte tømning i fx lastbil, hvis lad er bragt i stilling under vognens løftede del)
gap: B (bl a) afbrydelse i tredieskinne
gap allowed for expansion: gap at joint
gap at joint: temperaturspillerum i skinnestød; stødspillerum
gap in the crossing: afbrydelse af køreflade i skinnekrydsning
gap in the frog: A gap in the crossing
gap trains, to*: sørge for, at togene kører med foreskreven afstand (New York's subway)
garden*: B godsbanegård
gas tubine locomotive: gasturbinelokomotiv
gas-electric: benzin-elektrisk
gasket: pakning
gate: port, låge, lem, led
gate box: signalpost udelukkende for niveaukrydsning
gate tender: ledvogter
gate tower: gatehouse
gate*: A sporskifte
gatehouse: A ledvogterhytte (til vagt, ikke bolig; kan være elevated gate tower, dvs anbragt på høje stolper af hensyn til udkig)
gate-keeper's box; gate-keeper's hut; gate-keeper's lodge, gate-man's box; gate-man's hut; gate-man's lodge: vagthytte for ledvogter
gauge: sporvidde; vandstandsglas; manometer etc
gauge glass: vandstandsglas
gauge of goods wagons: ladeprofil (skabelon); læsseprofil (begreb)
gauntlet: gantlet
gauntlet tracks: spor i gauntlet
gauntleted tracks: gauntlet tracks
gear drive: tandhjulsdrev
geared engine: (damp)lokomotiv med indirekte transmission mellem cylindre og drivhjul (adskillige grundtyper)
geared transmission: gearet transmission; kraftoverføring gennem tandhjulsdrev
gearless locomotive: lokomotiv med direkte drev
general merchandise: (forældet) godstrafik bortset fra kul og andet massegods, opdeles i sundries og wagonload
general*: A leder af rangerbanegård etc
get the rocking chair, to*: A gå på pension
girder: drager (konstruktionsdel)
girder rail: A Vignoles-skine; bredfodsskinne
girdle railway: ringbane
gland: (kirtel) B stempelstangs-pakdåse
glass spectacle: B vindue i forside af førerhus
globe strainer: kugleformet isolator på bæretov for luftledning til kontaktrulle
glory*: A stamme af tomme vogne
go by train, to: rejse med tog; tage toget
go high, to*: A klatre op på taget af godsvogne for at signalere eller bremse
go into the hole*: A køre ind på sidespor for krydsning
goat*: A (næsten altid lille ranger)lokomotiv
gold ball*: A hurtigt godstog
gon*: A gondola
gondola: A gondola car
gondola car: A åben godsvogn
gong box: bell box
goods brake van: B togførervogn til godstog
goods collecting train: standsende godstog (der optager og afsætter vogne og gods undervejs); arbejdende godstog; slæber*; rangerslæber*
goods depot: B godsbygning; varehus; pakhus
goods dispatch: afsendelse af gods
goods engine: B godstogsmaskine; godstogslokomotiv
goods line: godsbane; spor normalt forbeholdt godstrafik
goods loope: kortere ekstra hovedspor kun til godstog (fx på station)
goods shed: B varehus; pakhus; godsbygning (i Storbritannien mange typer med spor under tag)
goods station: B godsbanegård; godsstation
goods traffic: B godstrafik
goods train: B godstog
goods-lift: rejsegodselevator
goods-only line: jernbane for godstrafik alene
goose neck: svanehals (fx i bogie)
goose, to*: A foretage nødstop
government railway: statsbane
GPO coach: B postvogn
grab iron: A håndtag; greb
grabber*: A togfører på et passagertog
grade: stigning eller fald (i længdeprofil); planum; A underbygning
grade crossing: A niveauoverskæring
grade destroyer*: A tømmervogn med væg i den ene ende (der forhindrer tømmerstokke i at glide af på kraftige stigninger eller fald)
grade indicator: faldviser
grader: (bl a) A person eller maskine, som udfører jordarbejde
gradient: hældning; fald; stigning; stigningsforhold
gradient indicator: gradient post
gradient measure: stigningsforhold (kan være udtrykt i procent eller promille eller som brøk)
gradient post: faldviser (fx lille pæl med to vinger, ved ændring i banes stigningsforhold)
gradient profile: længdeprofil (af jernbanestrækning)
gradient-board: gradient post
grading: A jordarbejde (proces hhv resultat); banelegeme; tilvejebringelse af banelegeme; etablering af planum
grand union: retvinklet skæring mellem to dobbeltsporede sporvejslinier, med dobbeltsporede forbindelser i alle fire hjørner
grate: (fyr)rist
grate area: risteflade; risteareal
grate bar: ristestang
graveyard*: A lokomotivkirkegård
gravity railroad: A kraftigt hældende jernbanestrækning med kabeltraktion
gravity shunting: B rangering ved tyngdekraftens hjælp
gravity switching: A rangering ved tyngdekraftens hjælp
gravity train: A kabeltrukket (og ?bremset) tog på stejl stigning
gravity yard: faldbanegård (hvor der rangeres ved tyngdekraftens hjælp)
grease monk*: A medarbejder, som smører vogne
greaseball*: A fyrbøder
Greathead shield: tunnelboringsskjold opfundet af J H Greathead
green ball*: A hurtigt godstog (bl a med letfordærvelige produkter eller levende dyr)
greenback*: A hjælpemiddel (frog) til at bringe et jernbanekøretøj på sporet igen
gridiron sidings: sporrist i parallellogramform
gridiron track: spor i rangerrist
grip: forreste, "trækkende" vogn i sporvognstog på kabelbane, oprindelig uden plads til passagerer, da disse var på bivognen (traileren)
grip car: kabelsporvogn
grip man: fører af kabelsporvogn
grooved rail: rilleskinne
gross weight: totalvægt (tog + passagerer og gods)
ground disc: (type af) dværgsignal
ground frame: B (mindre) centralapparat anbragt i terrænniveau (fx på perron; normalt ikke i hus, men evt under tag)
ground hog*: A bremser
ground signal: lavt anbragt underordnet signal; dværgsignal; sporskiftesignal
group of points: sporvifte med forgreningers forgrening
grouping: gruppering (speciel betydning: den lovbefalede sammenlægning pr 1/1-1923 af de fleste britiske jernbaneselskaber til fire store)
grunt*: A lokomotivfører
guard: B togfører; togbetjent; (i Nordvestengland) sporvognskonduktør
guard iron: banerømmer
guard rail: tvangskinne; beskyttelsesskinne (eller -tømmer)
guard truck: guard wagon
guard wagon: ekstra vogn indrangeret i godstog (fx under endeværts udragende læs på nabovogn eller mellem brandfarlig last og lokomotiv); match wagon; mellemvogn; løbevogn; beskyttelsesvogn
guard's compartment: B tjenestekupe (for togfører og evt andre)
guard's van: B togførervogn; (overført) tjenestekupé
gudgeon pin: B krydshovedbolt
guide (bar): lineal (for kryshoved)
guide bar bracket: B linealbærer
guide rail: tvangskinne
guide yoke: A linealbærer
gun iron: støbejern af bedste kvalitet
gun*: A knaldsignal; injektor på damplokomotiv
gut*: A trykluftslange
gutter: (bl a) tagrende på jernbanevogn
gutter-bridge: lille gennemløb; overdækket rende
gypsy*: A skovhuggerlokomotiv med dampdrevet spil