Engelsk   -   Forbogstav: l
ladder: stige; tandstang; ladder track; system af transversaler (uden brug af krydsningssporskifter)
ladder track: fordelings- og samlespor i en sporrist; overordnet spor i en rangerbanegård; stamspor
lading: A last i godsvogn
ladle wagon: specialvogn til transport af flydende metal mv
lag screw: A fransk skrue
lagging: B beklædning; isolering (fx mellem kedel og kedelbeklædning)
lairage: (på godsbanegård, forældet) faciliteter for kvæg og heste
Laird crosshead: krydshoved til to overliggende linealer
laminated spring: bladfjeder
lamp hoist: hejs for signallygte
lamp socket: lygteholder; lampefatning
lamp, to: anbringe tændte olielamper i taget på personvogne
lampman: lampist
lamp-room: lampisteri
land cruise: krydstogt på jernbane (med specielt tog)
landing: A (i visse sammenhænge) perron
Lartigue: type af monorail (hvor køretøjerne "skræver" over skinnen)
Lartigue signal: armsignaltype benyttet i Frankrig
last vehicle indicator: (ældre type af) slutsignal
late fee box: (forældet) postkasse på jernbanestation, hvor brev mod ekstra porto kunne postes indtil kort tid før afgang af tog med brevsortering undervejs
lattice pole: lattice post
lattice post: gittermast (fx til signal)
launch(ing) pad*: (raket-rampe) lokomotivdrejeskive; wc-sæde(!)
launching trolley: skydebro
lavatory coach: B personvogn med toilet (kun i speciel sammenhæng: kupevogn uden gennemgående sidegang, men med toilet i tilknytning til enkelte kupeer)
lay out, to*: A lede tog ind på sidespor; forsinke tog
layover: den tid, et tog og dets personale tilbringer på ende- eller vendestation før afgang i modsat retning; tidsinterval mellem tjenesteture
LCL: A less than car load
lead: (ydre og indre) forspring; længde af mellemparti i sporskifte
lead out: (åbning, evt med indmuret ramme, for) udføring af stang- og evt trådtræk fra signalpost
lead track: A forlænget spor, som forbinder begge ender af en yard (se dette) med hovedsporet, evt flere sådanne
leading assisting engine: forspandsmaskine (til forskel fra skydelokomotiv)
leading axle: forreste aksel
leading bogie: bogie i forenden af et lokomotiv
leading dimensions: tekniske hoveddata
leading driving wheel: hjul på forreste aksel i koblet gruppe
leading wheels: forløber (på lokomotiv)
leading-in and out lines: til- og frakørselsspor
lean-to awning: (især) perrontag udformet som halvtag langs en bygning
left hand running: venstrekørsel
length: (forældet) strækningsafsnit, som efterses og vedligeholdes af bestemt personale
lengthman: banevogter (for en bestemt længde af strækningen)
less than car load: A stykgodstrafik
letter*: A tjenestebevis; anbefaling (skudsmål)
lettering: (bl a) påskrifter på materiel
level: niveau (ofte i betydningen overkant skinne)
level crossing: niveaukrydsning
level length: vandret strækning(safsnit)
level railway: bane i terrænniveau (som modsætning til højbane eller tunnelbane)
lever: vægtstang; skiftearm, skiftehåndtag; håndstang
lever box: trækbuk; trækstol
leverman: A signalpasser; person, som stiller signaler; tjenstgørende i signalpost etc
leverman*: tjenstgørende i signalhus, kommandopost eller fjernstyringscentral
life guard: banerømmer
lift bridge: løftebro
lift the track, to: optage spor(et)
lifting: (i visse sammenhænge) sporoptagning
lifting arm: vinkelarm
lifting bar: clearance bar
lifting barrier: B bom (ved niveauskæring)
lifting capacity: løfteevne (for kran)
lifting gate: vippebom
lifting link: hængeskinne; løftestang (i gliderstyring)
lifting power: lifting capacity
lifting-tipping wagon: åben godsvogn, hvis lad kan løftes og tippes (tysk specialtype)
light: vindue i køretøj; lygte
light engine: lokomotiv, der kører uden tog (dog med evt togførervogn); tom maskine
light rail: light railway; letbane
light rail transit: (fællesbetegnelse for diverse) sporvejs- og bybanesystemer (omtales også som light rail rapid transit)
light railway: sidebane eller selvstændigt mindre baneanlæg, evt smalsporet, billigt bygget og underlagt særlige driftsmæssige begrænsninger
light signal: lyssignal; daglyssignal
light train: tomt tog
lightning slinger*: telegrafist
limit of adhesion: maksimalstigning for adhæsionsdrift; grænse for adhæsionsdrift
limit of shunt: B rangergrænse(mærke)
limited: langdistance-tog, der kun standser få steder undervejs; tog, hvortil der kræves pladsbillet
limited mail: posttog, der medfører en eller to personvogne
lincrusta: lærredsarmeret væg- og loftbeklædningsmateriale med kraftigt relief
lincruster: lincrusta
line: jernbane; (jernbane)strækning; spor
line bridge: gangbro over spor (med nedgang til perroner)
line capacity: maksimalt antal tog, der kan passere en bestemt strækning inden for given tid (tallet afhænger af mange forhold)
line clear ticket: adkomst-bevis (af lignende betydning som togstav eller stafet)
line end: blindt endende togvejsspor
line equipment: udstyr på (jernbane)strækning
line locomotive: lokomotiv til strækningskørsel (modsat rangerlokomotiv)
line occupation: besættelse af strækning eller spor med tog; sporspærring
line poles: stangrække (for telegraf- og telefonledninger)
line service: strækningstjeneste
line speed: tilladt hastighed på en jernbanestrækning
line traffic: linievis gruppering og benyttelse af spor, hvor flere linier følges ad
line-haul railroad: A jernbane med en common carrier hovedlinies funktioner
lineman: ledningsmontør (for diverse arter af ledninger langs jernbanespor); signalmontør; telegrafarbejder
liner: B bøsning; slidstykke (fx i akselkasse)
liner*: A passagertog
lineside: B langs banen; ved banen; op til banen
lining: tunnelbeklædning; B justering af spor
link: forbindelsesbane; forbindelseslinie; forbindelsesspor (fx mellem banegårde i samme by)
link and pin*: A gammeldags eller forældet (sigter til de i USA oprindelig anvendte, ret primitive - og farlige - koblinger, hvis princip er omtalt under coupling link)
link motion: (mekanik til) gliderstyring
link-span: færgeklap
live engine: opfyret damplokomotiv
live rail: strømskinne; tredieskinne
live steam: kraftdamp
live-fish van: godsvogn for transport af levende fisk (navnlig karper, i tanke med tempereret ferskvand, benyttet i Japan)
livery: B (liberi) rullende materiels bemaling mv
lizard scorcher*: A togpersonale-medlem, der fungerer som kok
load factor: belægningsgrad
load limit: største læssevægt (for vogn)
loading bank: læsserampe
loading bridge: (mobil) læssebro (til brug mellem rampe eller vejkøretøj og godsvogn eller mellem to godsvogne på nabospor)
loading dock: læsserampe; læsseperron; varehusperron; pakhusperron
loading door: læsseport
loading edge: (kant af) læsseperron
loading flap: færgeklap
loading gangway: loading bridge
loading gauge: læsseprofil
loading ledge: loading platform
loading platform: læsseperron; varehusperron; pakhusperron
loading point: sted for læsning
loading ramp: læsserampe
loading room: rumfang, der kan læsses; maksimalrumfang
loading shed: læssehal for godsvogne; goods shed
loading siding: læssespor
loading station: læssested; læsserampe; varehusperron; godsperron
loading the goods: læsning af gods
local: tog i nærtrafik; A tog, der standser ved alle stationer (fx på New York's subway)
local control: lokal betjening (af ellers fjernstyret afsnit)
local line: strækning eller spor til forstadstog eller andre tog, der normalt standser ved alle stationer; lokalbane; sidelinie (men ikke nødvendigvis med tilbringerfunktion)
local railway: tertiærbane; lokalbane (som navnlig tjener et lokalt behov; nærmere definition oftest nødvendig)
local traffic: selskab eller forvaltnings egen trafik (til forskel fra andre selskaber eller forvaltningers)
localiser: frispormærke
lock and block: signalsystem (hvor foregående tog skal have påvirket apparat ved udkørsel fra blokafsnit, før der kan gives grønt lys for næste togs indkørsel i pågældende afsnit)
locker: aflåseligt skab (sædvanligvis af metal, til private ejendele, fx i førerhus eller omklædningsrum til brug for de ansatte eller i stationshal til brug for publikum)
locking bar: mekanisme i sporskifte (der forhindrer omlægning under togs passage)
locking frame in signal tower: central(sikrings)apparat i signalhus med undertage eller højt understel
locking table: låseramme i central(sikrings)apparat
loco: locomotive
locomotive coaling plant: kulforsyningsanlæg for lokomotiver
locomotive cord: A stabel, 8 fod lang og 5 fod høj, af to fod lange træstykker beregnet som lokomotivbrændsel (på skovhuggerbaner; afviger i dimensioner fra en sædvanlig cord)
locomotive driver: B lokomotivfører
locomotive engineer: A lokomotivfører
locomotive inspector: B lokomotivinstruktør
locomotive running shed: B lokomotivremise; lokomotivdepot
locomotive shed: B lokomotivremise; lokomotivdepot
locomotive shed master: B lokomotivmester; leder af lokomotivdepot
locomotive steam engine: (dampmaskine, der bevæger sig fra stedet) det oprindelige udtryk, hvoraf er afledt både steam locomotive, locomotive og engine i betydningen lokomotiv
locomotive-runner: (ældre betegnelse) A lokomotivfører
lodging car: A personvogn eller lukket godsvogn indrettet som natlogi for banearbejdere
lodging turn: B tjeneste, der afsluttes ved fremmed depot (og medfører overnatning uden for hjemmet)
log hauler*: A lokomotivfører på skovhuggerbane
log jam*: A resultat af uheld med tømmertog
logging car: 4-akslet tømmervogn (navnlig på logging road)
logging road: A skovhuggerbane
lokey puncher*: A lokomotivfører
lokey*: A lokomotiv
London end: B den ende af en station, som trafikalt er nærmest London (modsat country end)
long brakes*: bremseproblem (New York's subway)
long distance railcar: motorvogn til fjerntrafik
long distance train set: togsæt til fjerntrafik (fx DSB IC3)
long shed: B remise med parallelle spor; rektangulær remise
long stroke: (i britisk damplokomotiv-praksis) slaglængde over 660 mm = 26 in
long welded rail: skinnestykke i indtil 60 m længde, sammensvejst af mindre stykker
long-distance haulage: fjerntrafik med gods
long-distance train: fjerntog
longitudinal: langsgående stang i vognunderramme (bortset fra de yderste, vangerne)
longitudinal timber: langsvelle (fx på bro)
loop: overhalings- eller krydsningsspor; afvigende jernbanestrækning, der igen forenes med hovedlinie; ekstra hovedspor med afvigende tracé; kurvet spor (ved endestation eller rangerbanegård), ad hvilket tog uden ændring af oprangering (altså uden omløb af trækkraft) kan skifte til modsat kørselsretning; (spor)sløjfe, herunder spiral loop, hvor sporet en eller flere gange krydser sig selv ude af niveau
loop line: loop; (i visse sammenhænge) link
loop, to: lede tog ind på overhalingsspor
loose gang: personalestyrke til sporvedligeholdelse, der ikke er tilknyttet en bestemt length, men kan indsættes ved uheld og sporfornyelse
loose shunting: B rangerbevægelse, hvor vogne skubbes uden at være tilkoblet lokomotivet og/eller indbyrdes koblet (ikke at forveksle med flying shunt)
loose-coupled train: godstog, hvis vogne kun er koblet sammen med almindelige three-link couplings eller instanters (og er uden gennemgående bremse)
lorry: (bl a) trolje (til muskelkraft)
loss in level: nytteløst fald (fald i længdeprofil, der modsvares af stigning) hhv stigning (stigning i længdeprofil, der modsvares af fald)
lounge car: salonvogn; A (person)vogn med fælles opholdsrum
lounge vehicle: lounge car
louse cage*: A caboose
low iron*: A alle spor, der ikke er high iron
low voltage: lavspænding
lowering rig: A spil til brug ved incline
lower-quadrant signal: armsignal, hvor armen er sænket ca 45°, når der vises "kør"
low-loader: fladvogn med forsænket bund mellem aksler
low-platform wagon: low-loader
low-side gondola: A lavsidet åben godsvogn (maksimalt 914 mm høje vægge)
low-water alarm: apparat, der alarmerer om lav vandstand (i lokomotivkedel)
LRC: (light, rapid, comfortable) canadisk højhastighedstogsæt
LRT: light rail transit
LRV: (light rail vehicle) letbane-køretøj
lubricant: smøremiddel; smørende
lubricator: smøreapparat; (sjældnere) person, der foretager smøring
luffing crane: B svingkran
luggage: bagage; rejsegods
luggage barrow: tohjulet køretøj til bagagetransport (af sækkevognstype)
luggage cart: tohjulet køretøj til bagagetransport (af kærre-type)
luggage compartment: pakrum (i jernbanevogn)
luggage counter: rejsegodsudlevering
luggage office: rejsegodskontor; rejsegodsekspedition
luggage trolley: B perronvogn (karre) til bagage; håndvogn til (individuel) bagage
luggage van: B rejsegodsvogn; pakvogn; rejsegodsrum
luggage van guard: pakmester (tjenstgørende i rejsegodsvogn)
luggage-lift: rejsegodselevator
lunar lights: (type af) retningsviser (med hvide lys, kaldes også arbor lights)
lung*: A trækstang