Engelsk   -   Forbogstav: m
machine shop foreman: A remise- og lokomotivværksteds-formand
magnetic brake: magnetbremse; skinnebremse
mail bag catcher: apparatur for udveksling af post under kørsel
mail car: postvogn (uden brevsortering, kun transport)
mail crane: stander ved spor til postsække, der skal optages under forbikørsel
mail engine: posttogslokomotiv
mail pick-up standard: mail crane
mail sorting van: B postbureauvogn
mail train: eksprestog, der medfører postvogne (evt med brevsortering undervejs)
main: main track
main driving wheel: drivhjul (i snæver forstand, altså modsat kobbelhjul)
main frame: (navnlig damplokomotivs) hovedramme; længdedrager i ramme; vange
main generator: hoveddynamo
main iron*: A high iron
main rod: A drivstang
main signal box: B kommandopost
main station: hovedbanegård; station med overordnet betydning
main steam pipe: hoveddamprør (fra regulator)
main steam tee-piece: dampfordelingsrør
main stem: A hovedspor
main track: hovedspor; gennemgående spor; stamspor i sporskifte
main train: A militærtog (af nærmere bestemt art); B hovedtog (i forhold til dubleringstog)
mainline: stambane; hovedspor; gennemgående spor; spor for hurtigste eller vigtigste tog; stamspor i sporskifte; stamspor på skovhuggerbane (til forskel fra sidespor og afgreninger, der flyttes efterhånden, som hugst finder sted)
main-line locomotive: toglokomotiv; strækningsmaskine (modsat rangerlokomotiv)
mainliner*: A lokomotivfører på skovhuggerbane, der behandler sit lokomotiv og opfører sig, som om de var på Southern Pacific
major dimensions: tekniske hoveddata
major rail line: hovedstrækning
make a road, to: fastlægge togvej
make up trains, to: oprangere tog
make-up: oprangering
make-up rail: indpasser; kurveskinne
making-up siding: opstillingsspor; spor for oprangering
Mallet: egentlig lokomotiv af Mallet-type, men betegnelsen Mallet er i USA undertiden brugt om alle slags leddelte damplokomotiver
manager's office: administrationskontor
manifest: manifest freight; "indholdsfortegnelse" for godstog
manifest freight: hurtigt godstog (bl a med letfordærvelige produkter eller levende dyr)
Mansell wheel: B ældre hjultype til personvogne (til dels bestående af teaktræ)
manual block: tidligt bloksystem, hvor sporskifter og signaler betjenes mekanisk fra poster i telegrafisk forbindelse
manual signal-box: signalpost i mekanisk sikringssystem (med wire- og stangtræk)
manumotive: dræsine; trolje (som drives med muskelkraft)
marker light: A fast lys på signalmast til underretning om pågældende signals art, eventuelt også om benyttelse af sidespor; A marker
markers: A slutsignaler (flag eller lygter på sidste vogn i toget; udtrykket markers synes undertiden også brugt om kendingssignaler foran på lokomotiv)
marshal, to: B rangere; oprangere
marshalling: B sortering af vogne; omrangering
marshalling siding: opstillingsspor; spor for oprangering
marshalling yard: B rangerbanegård
mast: lysmast, el-mast osv
Master Car Builders' Association: forening for ledere af amerikanske baneselskabers vognbygningsværksteder samt fabrikanter af jernbanevogne
Master Car Builders' automatic car coupler: A automatisk klokobling benyttet i USA (og mange andre steder)
master maniac*: A master mechanic
master mechanic: A lokomotivmester; A vognmester
match truck: match wagon
match wagon: tom fladvogn koblet til vogn med et ud over pufferplanken ragende læs; mellemvogn, hvor der anvendes forskellige koblingssystemer
maul, to*: A køre (lokomotiv eller anden trækkraftenhed) hårdt
maximum axle load: største (størst tilladte) akseltryk
maximum braking gradient: største fald, hvorpå tilladt hastighed kan holdes ved bremsers hjælp
maximum gradient: maksimalstigning for adhæsionsdrift; grænse for adhæsionsdrift
maximum speed: maksimalhastighed (tilladt eller mulig)
maximum traction truck: type af sporvognsbogie med to forskellige hjulstørrelser (fandtes bla a på de københavnske sporvejes ældste type af bogievogne)
MCB coupler: Master Car Builders' automatic car coupler
meat van: kødvogn
mechanical frame: mekanisk central(sikrings)apparat
mechanical lubricator: smøreapparat
mechanical stoker: mekanisk indfyringsanlæg; stoker (på damplokomotiv)
mechanical transmission: mekanisk kraftoverføring
meet: A krydsning (af to tog i modsat retning af hinanden på enkeltsporet linie; forudsætter en siding)
mercury vapour rectifier: kviksølvdamp-ensretter
merry-go-round train: B permanent oprangeret tog af hoppers etc, som til stadighed kører på en bestemt banestrækning med sløjfe i begge ender - og principielt ikke behøver at standse helt, da læsning og losning kan finde sted under kørsel
merry-go-round*: A drejeskive
met: A meet
metalling: skærveballast
metals: spor; jernbaneskinner
meter gauge: meterspor
metro: helt eller delvis underjordisk bybanesystem
metropolitan railway: bybane (i større by)
MGR: merry-go-round
middle driving wheel: hjul på midterste aksel i koblet gruppe
middle platform: mellemperron
middle road: stationsspor mellem perronsporene (til gennemkørende tog, rangering eller omløb)
middleman: A anden (regnet forfra) eller mellemste bremser på godstog
mid-gear: midterstilling (for gliderstyring)
mile post: B milepæl (eller ?sten)
mileage: antal miles; (opsummeret) strækningslængde; rejselængde; transportafstand; indkomstandel; løntillæg baseret på kørt strækning; takst pr mile; strækningslængde i forhold til brændstofmængde; samlet kørselspræstation over en periode
mile-a-minute: én mile i minuttet (96,6 km/h)
military train: militærtog
milk car: A godsvogn til transport af mælk (i junger etc), og som kan befordres i passagertog
milk dock: mælkeperron (perron forbeholdt ind- og udlæsning af mælk, oprindelig i junger)
mill*: (gammelt og besværligt) damplokomotiv
Miller platform: A (type af åben personvogns)endeperron med bl a fjedrende centralpuffer og automatisk krogkobling (som blev fortrængt af Janney's klokobling)
mine railway: minebane
mineral traffic: massegods (sædvanligvis fraregnet kul og koks)
mineral wagon: B godsvogn til transport af mineraler, navnlig kul og jernmalm
miniature lever frame: centralapparat med små håndtag (idet sikringsanlægget ikke er rent mekanisk, men drives pneumatisk, hydraulisk eller elektrisk)
minimum track radius: mindste kurveradius for spor
mining locomotive: A lokomotiv til brug ved minedrift
mix oneself a tie pass, to*: A følge jernbanesporet ned til byen (fra skoven)
mixed freight: A godstog med betalende passagerer i tilkoblet personvogn (modsat caboose mixed)
mixed traffic locomotive: (damp)lokomotiv beregnet til flere slags tog (navnlig hurtige passagertog og middeltunge godstog)
mixed traffic train: mixed train
mixed train: blandettog
modoc*: A tog for ansatte ved jernbanen
monitor roof: (form for) clerestory
monkey house*: A caboose; kabine eller hytte (form for tjenestekupé) på tender til godstogslokomotiv
monkey seat*: sæde bag fyrbøders plads på godstogslokomotiv, til forreste bremser (flagman)
monkey*: en bremser på vogne under rangering
monoblock sleeper: udelt betonsvelle
monocoque: strømlinieformet køretøj
monorail: enskinnebane (ofte som hængebane)
moonlight mechanic*: A lokomotivformand med nattjeneste
mothball, to: henstille (ældre materiel)
motion: bevægelig mekanisme; gliderstyring; gangtøj (på damplokomotiv)
motion plate: B linealbærer
motive power department: maskinafdeling
motive power depot: maskindepot
motor: A (på diesel-elektrisk lokomotiv etc) banemotor; B (i visse tilfælde) rail motor
motor alternator: kombination af jævnstrømsmotor og særskilt magnetiseret vekselstrømsgenerator
motor bogie: maskinbogie
motor car: motorvogn; selvdrevet vogn (uanset fremdrivnings-maskineriets art)
motor coach: B selvdrevet vogn; motorvogn
motor coach train: B motortog; motorvognstog
motor generator set: omformeraggregat
motor luggage van: type af power car
motor train: auto-train
motor trolley: motortrolje
motor vehicle: motorkøretøj; selvdrevet køretøj
motor with commutating poles: (el-)motor med vendepoler
motor with compensating poles: motor with commutating poles
motorman: B vognstyrer på elektrisk sporvogn; fører af skinnebus eller motorvognstog, også elektrisk
mountain line: mountain railway
mountain railway: bjergbane (et meget vidt begreb; nærmere definition kræves i hvert enkelt tilfælde)
movable crossing: skinnekrydsning (hjertestykke) med bevægelige dele (således at hjul er understøttet hele vejen; anvendes fx i højhastighedssporskifter)
movable gangway: movable ramp
movable point slip crossing: krydsningssporskifte med bevægelige skinnekrydsninger (for mere sikker føring af hjul; de egentlige, yderste hjertestykker er dog faste)
movable ramp: bevægelig rampe
moving block: elektronisk bloksystem med variable blokafsnit
mph: (miles per hour) engelske mil i timen (= 1,61 km/h)
mtys: A forkortelse af empty freights = tomme godsvogne
MU: multiple unit car
MU car: multiple unit car
mud chicken*: landmåler
mud ring: bundramme (i fyrkasse)
mud sucker*: A uvirksom injektor
mudshop*: kontorist ved godsbanegård
muffler: lyddæmper
Müller light: B lille vindue mellem kupéer
mulligan*: (en slags biksemad) A mandskabsvogn (jernbanevogn, hvormed skovhuggere blev kørt til og fra deres lejr - oprindelig den vogn, hvormed den varme mad blev bragt ud)
multi-aspect signalling: daglys-signalsystem, hvor hvert enkelt signal har mere end to forskellige visninger
multi-level car: A fleretages biltransportvogn med speciel overdel, der kan indtilles til såvel to som tre etager
multi-modal traffic: intermodal traffic; kombitrafik
multiple track: strækningsafsnit med flere spor end blot et i hver retning
multiple unit: multiple unit car; multiple unit train
multiple unit car: selvdrevet vogn, der sammen med andre tilsvarende vogne og eventuelle vogne uden motor kan samles til et tog, hvis hele drivkraft via styreledning manøvreres samlet fra forreste vogn i toget
multiple unit running: trafik bestridt med multiple unit trains
multiple unit train: styreledningstog (tog med flere trækkraftenheder manøvreret samlet fra én førerplads)
multiple unit working: driftssituation (eller funktionsmåde) for multiple unit train
multiple working: multiple unit working
multi-purpose locomotive: alsidigt anvendeligt lokomotiv
multi-system locomotive: flerstrømslokomotiv (for to eller flere strømsystemer)
multi-system tractive unit: flerstrøms trækkraftenhed
multi-voltage locomotive: multi-system locomotive
multi-way turntable: stjernedrejeskive; tresporet (vogn)drejeskive
muzzle-loader*: (forladekanon) A håndfyret lokomotiv; umoderne trækkraft-type