Engelsk   -   Forbogstav: s
holdeplads (med eller uden betjening, men kun for persontrafik og uden sidespor for godsvogne); (i visse tilfælde altså) trinbræt:
saddle tank: saddeltank (vandbeholder, der ligger som en saddel over lokomotivkedel); lokomotiv med saddeltank
safety switch: A dækningssporskifte
safety throw-off switch: A afløbssporskifte
safety track: spor, som dækningssporskifte er stillet til; A (på kraftig faldstrækning) vigespor, der med stigende længdeprofil kan bremse løbskkørende tog undtagen ved planlagt kørsel til og fra hovedspor
safety valve: sikkerhedsventil
safety valve housing: kappe omkring sikkerhedsventil(er)
safety wagon for travelling crane: B løbevogn (fladvogn koblet til kørekran for at bære dennes udligger under transport)
saloon: saloon car
saloon car: storrumsvogn; salonvogn
saloon coach: salonvogn
sand ballast: grusballast
sand box: sandkasse; sandbeholder (på lokomotiv)
sand drag: sandspor
sand filler: sand-box filler
sand gear: sandingsanlæg
sand gear handle: betjeningshåndtag for sandingshane (etc)
sand pipe: sandrør (fra sandkasse ned foran hjul)
sand siding: sanded siding
sand tank: sandbeholder (fx på diesellokomotiv)
sand-box filler: påfyldningsrør eller ?studs på sandbeholder
sanded siding: sandspor
sandhouse: sandhus (for tørring og opbevaring af sand til forøgelse af lokomotivers adhæsion)
sanding dome: sandkasse i dom-facon (oven på lokomotivkedel)
sanding gear: sandingsanlæg
sanding valve: sandingshane
saw-by*: A rangerbevægelser ved togkrydsning på enkeltsporet bane, når sidespor er for kort
Sax & Kear wheel: A pladehjulstype (med bandage, i modsætning til mange andre hjultyper fra 1800-tallet)
schedule: (skema, tabel) køreplan (specielt den del heraf, som omhandler plantogs art, retning, nummer og bevægelse)
scheduled train: plantog
scheme: plan; princip; principtegning
Schnabel car: A mangeakslet åben specialgodsvogn med forsænkning mellem hjulgrupper (til stort og svært gods)
scissor crossing: diamantkrydsning
scissors crossover: diamantkrydsning
scissors x-over: A scissors crossover
scissors*: B diamantkrydsning
scoop: (bl a) vandoptager
scoop hinge: hængsel på vandoptager
scoop*: A (fyrbøders) skovl
scooped, to be*: A blive overhalet
scooping: vandtagning under kørsel (fra rende i sporet)
scotch: bevægelig stoppebom (på spor); stopklods; scotch block
scotch block: spærresko; hæmsko; stopklods; kile
scotch, to: sikre med stopklodser
scrap track: spor for rullende materiel, der skal ophugges
screen: B (lægivende) skærmvæg (fx langs perron, overvejende med glasfelter)
screen ballast, to: harpe ballast; rense ballast
screw coupling: skruekobling
screw jack: donkraft
screw reverse: manøvrering af gliderstyringssystem ved hjælp af skifteskrue
screw spike: svelleskrue
searchlight signal: daglyssignal med kun én lampe, der skifter farve (ved hjælp af en forskydelig plade med forskelligt farvede glas)
season ticket: B abonnementskort
season ticket holder: B kortrejsende
seat mile: 1 passagersæde bevæget 1 mile (statistisk enhed for trafikal kapacitet)
seat regulation: pladsbestillingssystem
secondary railway: sekundærbane
secondary sorting sidings: ekstra spor i rangerbanegård, til lokal fordeling
secondary track: A spor, hvor togbevægelser kan ske uden køreplan, train order, og hvor der ikke er signaler
secondary yard: supplerende ranger- og opstillingsbanegård
section: A banemesterstrækning; strækningsafsnit med typisk længde 3, 5 eller 10 miles
section block: linieblok
section gang: sporkolonne etc
section hand: A kolonnearbejder; medlem af sporkolonne
section house: A kolonnehus (kunne være en form for beboelseshus, dog ikke at forveksle med tjenestebolig i sædvanlig forstand)
section master: A baneformand
section signal: signal, der giver tog adgang til et strækningsafsnit
section toolhouse: A redskabs- og lagerskur for en sporkolonne eller banemesterstrækning (ofte samtidig remise for dræsine(r))
sectionman: section hand
sector turntable: sektor-drejeskive; (form for) dreje-sporskifte
sector-table: sector turntable
selenium rectifier: selen-ensretter
self-acting incline: funicular
self-discharging wagon: selvtømmende godsvogn
self-propelled car: selvdrevet vogn; motorvogn
self-service (restaurant) car: cafeteriavogn; selvbetjeningsspisevogn
self-steering bogie: radial bogie
self-trimming tender: lokomotivtender med fremadskrånende bund i kulrum (således, at kul selv glider ned og frem til fyrbøder)
self-ventilating: selvventilerende
semaphore arm: signalarm; signalvinge
semaphore ground signal: dværgsignal med arm
semaphore signal: (navnlig) armsignal
semi-conductor rectifier: halvleder-ensretter
semi-elliptic spring: bladfjeder
semi-elliptical stock: rullende materiel (primært personvogne), hvis tag har halv-elliptisk tværsnit
semi-trailer: bivogn, som kun bagtil hviler på egne hjul
seniority: anciennitet; forkørselsret (passagertog i forhold til godstog; eksprestog over for andre passagertog; på enkeltsporet banelinie desuden den ene kørselsretning i forhold til den anden)
separating yard: A sporgruppe, hvor vogne frakobles og sorteres
sequential locking: konstruktion af centralapparat, der sikrer, at signaler skifter til "kør" i rigtig rækkefølge
series connection: serieforbindelse
series motor: seriemotor
serrated loading platform: savtakket varehusperron
service application: driftsbremsning (med gennemgående bremse)
service coach: tjenestevognstype
service instructions: tjenstlig vejledning, tjenestereglement
service life: forventet levetid, før udskiftning er nødvendig
service order: tjenstlig ordre
service rules: service instructions
service slack: permanent hastighedsbegrænsning (fx i skarpe kurver eller områder med tæt trafik)
service time book: tjenestekøreplan
service timetables: service time book
service track: klargørings- eller vedligeholdelsesspor; forbindelsesspor til sådant; forsyningsspor (i lokomotivdepot)
servicing platform: høj, smal perron for rengøring mv af rullende materiel
set back, to: rykke; lade tog og/eller lokomotiv foretage en baglæns bevægelse
set down, to: afsætte passagerer
set of points: sporvifte
set out, to: udstikke; afsætte (tracé, længdeprofil etc)
shack*: (primitiv hytte) A caboose; medlem af togpersonale (men ikke lokomotivmand) på godstog; bremser
shaking grate: rocking grate
shank: (bl a) trækstang i automatkobling
shanty*: A caboose
sharp curve: skarp kurve
sharp gradient: kraftig stigning eller fald
shed: skur; remise
shed code: B nummer, evt med bogstavtilføjelser, som placeres på lokomotiv og angiver dets hjemstedsdepot
shed for inspecting cars: hal for vogneftersyn
shed foreman: B pak(hus)mester
shed pilot: rangermaskine knyttet til et maskindepot (bl a for manøvrering af uopfyrede lokomotiver)
shed turner: B lokomotivdepot-medarbejder med ansvar for, at dampen er oppe på maskiner, der skal i brug
shed, to: føre et lokomotiv til dets hjemstedsdepot; tildele hjemstedsdepot
shedmaster: locomotive shed master
sheep pen: B fårefold
shell: (bl a) vognkasse
shelter shed: perrontag
shifter: A rangerlokomotiv
shin peeler*: A (RPO slang) stor postsæk
shiner*: A togmands lygte
shining time*: A afgangstid
shoe brake: klodsbremse
shoo-fly*: (udtrykket er først brugt på skovhuggerbaner, og shoo er et udråb, hvormed man skræmmer mennesker eller dyr bort) A afvigelse, evt midlertidig, fra en banes ordinære linieføring for at komme uden om en forhindring, fx et jordskred, eller undgå at bygge en (kostbar eller besværlig) bro eller dæmning over en kløft
shopping: B (bl a) værkstedsophold; revision
shops: værksted(er)
shore: (fællesbetegnelse for) enhver anden del af en jernbane end kørende tog
shore railway men: ikke-kørende personale
shore supply: el-forsyningsanlæg for opvarmning og ventilation af stillestående togstamme uden trækkraft; fremmednet
short flag*: drawbar flagging
short haul: kortdistancekørsel med gods
short line: korteste rute mellem to steder; A sidebane; sidelinie
short-distance railway: nærbane; nærtrafiklinie
shorting bar: redskab til i nødstilfælde at kortslutte strømskinner
shoulder: ballast for enden af sveller (for at hindre sideforskydning af spor)
shouldered sole plate: hageplade (type af underlagsplade for skinne)
shovel: (fyrbøders) skovl
shuffle the deck*, to: A rangere med vogne på pakhusspor ved hver station
shunt frame: ground frame
shunt-ahead signal: B hjælpesignal, der angår rangerbevægelser i hovedspor
shunt-back: (sporanlæg for) rebroussement
shunted for another train: B dirigeret ind på et overhalings- eller krydsningsspor (eller evt sidespor) for at lade et andet tog passere på det gennemgående hovedspor
shunter: B shunting engine; rangertraktor; person, der udfører rangerarbejde; rangist; portør
shunting: rangering (switching dog mere sædvanligt i amerikansk)
shunting engine: B rangermaskine
shunting horse: B rangerhest
shunting loop: rangerspor
shunting master: B rangerleder
shunting pole: B stang til indirekte betjening af koblinger (portøren går ikke mellem pufferne)
shunting siding: rangerspor
shunting sidings: rangerbanegård
shunting signal: rangersignal
shuttle: tog i pendulkørsel (dvs kører hyppigt frem og tilbage på en bestemt, forholdsvis kort strækning); (specielt) biltog i Kanal-tunnelen
side bay caboose: A caboose med karnapper (hvorfra toget kan iagttages) i stedet for opbygning over tag
side bearing: sidestyr (på bogie)
side chains: sikkerhedskæder (reserve for skruekobling, ikke at forveksle med tre-leddet kædekobling på britiske godsvogne)
side corridor: B sidegang
side lamp: slutsignal-lygte i begge sider af togførervogn på britisk godstog uden gennemgående bremse
side light: sidevindue i jernbanevogn
side platform: yderperron
side rod: kobbelstang (coupling rod mere sædvanligt i britisk)
side sill: (bl a) vange (i vognramme); udvendig hoveddrager
side tank locomotive: tenderlokomotiv med sidevandkasser
side tipping dump car: åben godsvogn, hvis lad kan tippes for sideværts tømning
side track: A sidespor (såsom depotspor, læssespor etc)
side walk: sidegang
side-door Pullman*: A lukket godsvogn (vagabond-udtryk)
sidetrack, to: køre ind på et sidespor; rangere; tage ud af drift
siding: B sidespor til rangering, henstillen og læsning (men normalt ikke krydsnings- og overhalingsspor)
siding: A vigespor; sidespor, der er forbundet til hovedsporet i begge ender (og således muliggør krydsning, overhaling eller omløb) modsat stub siding; krydsningsstation (siding indgår i visse stationsnavne); udvendig beklædning på bygning
siding for loading trucks: læssespor ved læssevej
siding signal: dækningssignal for siding
siding traffic: godstrafik til og fra firmaspor
sight board: B baggrundsplade for armsignal
sight screen: (bl a) sight board
sighting distance: (især) største afstand, fra hvilken et signal er synligt for føreren af tog, der nærmer sig signalet
signal: signal (i alle de samme betydninger som på dansk)
signal box: B signalhus; signalpost
signal bracket: signalholder
signal bridge: (sjældent) signalbro
signal cabin: signalhus; signalpost
signal chord: togline
signal disc: signalskive
signal fitter: signalmontør
signal flag: signalflag
signal house: signalpost; signalhus
signal lamp: signallygte; signallanterne
signal lever: greb til signalbetjening; håndtag; håndstang
signal light: signallys; lys i signal
signal locking frame: centralapparat i sikringsanlæg
signal position: signalvisning; signalplacering
signal post: signalmast
signal post switch: forneden på mast for daglyssignal nøglebetjent omskifter til signalvisning "stop"
signal pulley: trisse (tovskive) for trådtræk til armsignal
signal station: A signalpost
signal tower: (ældre udtryk) signalpost løftet for overblik; signalhus med underetage eller højt understel
signal wire: signal wire line
signal wire line: trådtræk til signal
signal, to: signalere; udstyre med signaler eller signalsystem
signalling: signalering; udstyrelse med signalapparatur; signalsystem
signalling control centre: fjernstyringscentral
signalling display system: sportavle med trykknapper etc i signalpost, fjernstyringscentral etc
signalman: signalpasser; person, som stiller signaler; tjenstgørende i signalpost etc
silencer: lyddæmper
silicon rectifier: silicium-ensretter
sill: længdedrager; vange (fx i tenderramme)
silo: tårn med sandbeholder (til fyldning af lokomotivers sandkasser)
silo wagon: (type af) beholdervogn
simple locomotive: simple-expansion locomotive
simple-expansion locomotive: (damp)lokomotiv med enkelt ekspansion
single: B enkeltbillet; konventionelt damplokomotiv uden kobbelhjul
single cross-over: transversal (incl sporskifter)
single driver: konventionelt damplokomotiv uden kobbelhjul
single line working: brug af sikerhedssystem for enkeltsporet bane (fx togstav); enkeltspordrift
single slip: single-slip points
single slip points: halvt krydsningssporskifte; halv englænder*
single slip switch: A single slip points
single switch: A sporskifte opfattet som forgrening af enkeltsporet bane, til forskel fra double switch
single track: hovedspor med trafik i begge retninger
single wheeler: konventionelt damplokomotiv uden kobbelhjul
single wire: single wire line
single wire line: enkelt trådtræk
single x-over: A crossover (modsat scissors x-over)
single-arm pantograph: "halv pantograf"
single-bar guide: enkelt lineal (for krydshoved)
single-bracket pole: mast med enkelt udligger
single-end car: bl a cable car med grip og førerplads kun i den ene ende
single-phase commutator locomotive: lokomotiv med enfasede kommutatormotorer
single-phase current: enfaset vekselstrøm
single-phase motor: enfaset vekselstrømsmotor
single-slip turnout: single slip points
six-coupled: (6 koblede hjul) trekoblet (3 koblede aksler)
six-foot way: B areal mellem to jernbanespor
six-wheel switcher: A rangerloko med hjularrangement C
six-wheeler: treakslet lokomotiv eller vogn
skeew bridge: bro, der forløber skævt over understøtningerne (fx hvor spor krydses ude af niveau i en spids vinkel)
skeleton car*: A tømmervogn med ramme i form af et stort I (på skovhuggerbaner)
skip hoist coaling tower: type af kulforsyningsanlæg, hvor kullene løftes til vejrs i mindre beholdere
skipper*: A togfører
skunk*: mandskabsvogn
SL: A Pullman sovevogn
slab sleepers: brede (forspændte) betonsveller, der lægges med ganske lille mellemrum
slab track: spor med kontinuerligt pladeunderlag i stedet for sveller
slack: hastighedsnedsættelse, hastighedsbegrænsning
slack of operating rodding: slør i stangtræk (til sporskifter og signaler)
slacker: anordning til at holde kulstøv i kulvogne nede ved påsprøjtning af vand
slag ballasting: (udlagt) slaggeballast; ballastering med slagger
slave-driver*: A leder, der behandler sine undergivne hårdt
sleeper: svelle; sovevogn; soveplads i sovevogn; sovevognstog
sleeper frame track: spor (i ballast) med betonrammer, der hver erstatter et antal almindelige sveller, og som er en bastard af lang og tværsveller (formål: sjældnere vedligeholdelse)
sleeper track: (som modsætning til til rilleskinnespor i vejbane) sporvejsspor af gængs jernbane-type, på private right of way
sleeper*: A brev, som er overset og glemt i RPO
sleeping and hotel car: A sovevogn med køkken
sleeping car: sovevogn
sleeping coach: B sovevogn
slew, to: bringe spor sideværts tilbage i korrekt flugt eller i hvert fald nær oprindelig beliggenhed
slide bar: lineal (for krydshoved)
slide chair: glidestol (i sporskifte)
slide plate: slide chair
slide valve: fladglider; kasseglider
slip: hjulslip (maskinen spiller); kurveskinne i krydsningssporskifte
slip coach: B personvogn, der kobles fra ikke-standsende tog under kørsel og med egne bremser bringes til standsning ved perron på bestemmelsesstation
slip guard: B fører af slip coach eller slip portion
slip points: krydsningssporskifte; englænder*
slip portion: B togdel bestående af flere slip coaches med samme bestemmelsessted (bringes indbyrdes sammenkoblet til standsning)
slip-eccentric: enkelt excentrik
slipper boy: arbejdsdreng, der afkobler rangerhest fra vogne
slipping: hjulslip (maskinen spiller)
slipping station: B bestemmelsesstation for slip coach eller slip portion
sloping: sloping tank
sloping tank: A damplokomotivtender med bagudskrånende overside (af hensyn til førerens udsyn, navnlig benyttet ved rangermaskiner)
slotted post signal: B armsignal-type (hvor sænket arm forsvinder i rille i mast; benævnes undertiden - lidt forvirrende - slotted signal)
slotted signal: B armsignal med speciel mekanisme (hvor to signalposter betjener samme signal, eller fremskudt signal betjenes fra anden post end hovedsignalet)
slow lines: til persontog godkendt ekstra dobbeltspor på en strækning
slow order: skriftlig instruktion til fører om hastighedsnedsættelse
slue, to: to slew
slug*: A uegnet ild i lokomotiv-fyrkasse; lokomotiv uden førerhus eller kraftanlæg (banemotorer fødes og styres fra et andet lokomotiv)
smalls: B (bl a) stykgods; småkul; småting
smoke boy*: A fyrbøder
smoke cowl: røgfang (i remise); røghætte
smoke deflector: røgplade
smoke orders*: A kørsel udelukkende på sigt (i de tidlige år på "rigtige" jernbaner, senere på skovhuggerbaner; man iagttog, om der var nogen røgsøjle at se over den strækning, man skulle køre på)
smoke signals*: A smoke orders
smoke trailing: røgnedslag (til gene for udkig fra førerhus)
smoke trough: røgfang på langs over spor (i remise eller værksted)
smoke tube: røgrør (gennem kedel)
smoke*: A fyrbøder
smokebox: røgkammer
smokebox door wheel: B håndhjul på røgkammerdør
smokebox saddle: sadel for røgkammer
smokebox wing: røgskærm
smoker*: A lokomotiv
smokestack: A (lokomotiv)skorsten; røgaftræk (fx i remise)
smoking a meet*: A signalgivning med sort røg (om sin tilstedeværelse, henvendt til et tog, der nærmer sig)
snake*: A person, der deltager i rangering, portør
snakehead*: A skinne, der er gået løs og gennemborer bunden i en vogn (hyppigt forekommende uheld i de tidlige år, da skinner bestod af fladjern)
snifting valve: snøfteventil
snipe*: A banearbejder
snoozer*: A Pullman-vogn
snow clearing: snerydning
snow fence: sneskærm (langs bane)
snow gallery: snegalleri; lavinegalleri ("tunnel" bygget oven på terræn, dvs et med tag forsynet bygningsværk på langs over spor til beskyttelse mod sne og sneskred)
snow plough: eller snowplow
snow-protection hedge: plantet snehegn
snow-screen: snehegn; sneskærm (af brædder mv)
snowshed: snow gallery
soft bellies*: A vogne i trækonstruktion
soft plug: smelteprop (i fyrkasses overside)
solebar: B ydre længdedrager i vognramme; vange
soleplate: B vange i bogieramme; forstærkningsplade mellem skinnestol og svelle (ved sporskifter, for at opretholde korrekt sporvidde trods sideværts påvirkninger); underlagsplade (mellem skinne og svelle)
solid buffers: (oftest klodsformede) massive puffere (af træ)
solid crossing: hjertestykke udført ud i ét
solid train: A tog af ensartede vogne (fx kølevogne eller kultransportvogne)
somersault signal: B signal-type, hvis "arm" er drejelig om sit tyngdepunkt
sorting carriage: bureauvogn (med postsortering undervejs)
sorting gridiron: sporrist med parallellogramform
sorting sidings: sporrist i rangerbanegård
sorting tender: sorting carriage
sorting tracks: sporrist i rangerbanegård
sorting yard: rangerbanegård
space allowed for expansion: temperaturspillerum i skinnestød
space interval: (kørsel med) rumlig afstand (navnlig blokafstand)
span: (navnlig brofags) spændvidde
span wire: (tværgående) bæretov for luftledning til kontaktrulle
spar: A stang til poling
spare wagon: reservevogn; forstærkningsvogn
spark arrester: gnistfanger
spark cap: A gnistfanger
Spear heater: A varmluftsovn til vognopvarmning (flere grundtyper)
special: special train
special stop order: skriftlig instruktion til fører om standsning ved stationer, hvor pågældende tog normalt ikke gør ophold (fx efter aflysning af andre tog eller midlertidig afbrydelse af driften)
special train: særtog
special work: sammenfattende betegnelse for sporskifter og ?krydsninger
spectacle: B vindue i forside af førerhus; på signalarm med farvede glasruder monteret plade, der bevæger sig foran lampen
spectacle glass: B vindue i forside af førerhus; farvet glas foran signallygte
spectacle plate: B forside af førerhus
speed board: mærke, der angiver højest tilladte hastighed på det følgende strækningsafsnit
speed indicator: hastighedsmåler
speed slackening signal: signal "langsom kørsel" (i fremskudt signal, når hovedsignal viser "stop" eller anden begrænsning)
speeder*: A mandskabsvogn
speedster: B hurtigløber; fartmaskine
speedy*: A dreng, der fungerer som caller
spike: (skinne)spiger
spike-puller: værktøj til optagning (udtrækning) af skinnespiger
spindle: spindel (fx i ventil)
spiral: overgangskurve med ensartet forandring af krumning
spiral loop: sporsløjfe med stigende længdeprofil (så der vindes højde)
spiral spring: skruefjeder
splasher: B hjulkasse (afskærmning for øverste del af hjul på damplokomotiv, i forbindelse med fodplade, evt også førerhusgulv)
splice: A splice bar
splice bar: A (skinne)laske
split switch: A sporskifte (til forskel fra derailing switch)
splitting distants: par af fremskudte signaler (det ene på konsol) på hovedsignals mast, hvor forgrening følger
spoke wheel: hjul med eger
spot, to: A placere en vogn eller et lokomotiv på et bestemt sted (navnlig ved afsætning af godsvogne og oprangering af godstog; spotting kan således bruges i betydningen rangering)
spotter*: (bl a) detektiv i jernbaneselskab; billetkontrollør i sporvejsselskab
sprag: stang, der anbringes således, at den forhindrer en vogn i at køre ("der stikkes en kæp i hjulet")
spraying car: A sprøjtevogn (for ukrudtsbekæmpelse eller støvdæmpning)
spring band: A fjederkurv
spring bracket: fjederbuk; konsol for fjeder
spring buckle: B fjederkurv
spring buffer: fjedrende puffer
spring hanger: fjederhænger; fjederstrop
spring plate: bladfjeder; lamel
spring points: fjedrende sporskiftetunge; fjedrende sporskifte (der går tilbage i normalstilling efter medgående togpassage og altså er beregnet på opskæring)
spring tongue: spring point
spring tongue switch: sporskifte med fjedrende tunger
spur: spor; spur track; sekundært sidespor (fx spor, som dækningssporskifte er stillet til undtagen ved planlagt kørsel til og fra hovedspor)
spur gear: A tandhjul, hvis tænder er parallelle med akslen; tandhjulsudveksling
spur track: A blindt endende sidespor (altså kun forbundet til hovedsporet med et enkelt sporskifte); sidelinie med uregelmæssig, evt underordnet eller interimistisk trafik
spurwheel: B tandhjul
square laid: A (om tværsveller i jernbanespor) lagt således, at enderne flugter (modsat ragged)
squirrel cage motor: (squirrel cage = trædemølle hentyder til rotors udformning) asynkron trefasemotor (drejestrømsmotor); kortslutningsmotor
stab, to*: A forsinke; forårsage tab af forkørselsret
stable, to: (bl a) anbringe tog i remise eller på depotspor (parat til ny tur)
stack: A (lokomotiv)skorsten
stack talk*: A dampslag
staff: B togstav
staff and ticket: fremgangsmåde ved kørsel med flere tog efter hinanden i samme retning på strækning med togstavsdrift (på det sidste medføres togstaven, og til føreren af hvert forankørende tog udstedes en train ticket, ved hvis udlevering togstaven fremvises som tegn på, at der ikke vil være modgående trafik)
stage of the ramp: læsserampes platform
staggered point switch: A sporskifte med lige afskårne tunger (altså en noget primitiv udførelse, kun til brug i low iron områder)
stake car: flad godsvogn med sidestøtter
stakes: (side)støtter (til flad godsvogn)
stall: A lille remise med et eller to parallelle spor
stall, to: køre i stå som følge af utilstrækkelig trækkraft
stanchion: lodret støtte (fx i et gelænder eller side- og endestøtter på en fladvogn)
standard gauge: normalspor (Stephenson-spor 1435 mm); fremherskende sporvidde i bestemt område
standard gauge railway: normalsporet jernbane
standard rail length: normalskinne (skinne i standardlængde)
stand-by engine: reservelokomotiv (opfyret; reserve for nedbrud)
stand-by wagon: reservevogn; forstærkningsvogn
standee: (bl a) stående passager
standpipe: A vandkran; vandstander; oliestander; lodret rør; stigrør; vandtårn
star-gazer*: A bremser, der er uopmærksom mht signaler
starter: starting signal
starting signal: udkørselssignal; bloksignal
state railway: statsbane
state-room car: A personvogn med (luxuøse og rummelige) privatkupeer; (type af) salonvogn
station: bruges i alle de samme betydninger som på dansk (men en almindelig jernbanestation betegnes ofte depot i USA, hvor til gengæld station kan benyttes om ethvert autoriseret standsningssted ved hovedspor)
station agent: A stationsmester
station hall: perronhal
station limits: stationsgrænser; stationsområde (i Storbritannien normalt defineret som strækning mellem første og sidste hovedsignal under samme signalpost, fx outer home og advanced starter)
station master: stationsforstander etc
station pilot: rangermaskine (i nogle tilfælde togmaskine) knyttet til en station (diverse forefaldende opgaver)
station place: stations(for)plads
station service: stationstjeneste
station traffic: godstransport pr bane fra station til station, excl afhentning og udbringning
station truck: perronvogn (karre); (i bestemt sammenhæng) godsvogn med stykgods til forskellige stationer)
stay: stag; afstivning; støttebolt (mellem fyrkasse og fyrkassekappe)
stay bolt: støttebolt
steam chest: gliderkasse; glidercylinder
steam chest pressure gauge: gliderkassemanometer
steam cock: dampventil; afspærringsventil
steam collector: (damp)dom
steam dummy: A indklædt (damp)lokomotiv; kasselokomotiv (sporvejslokomotiv)
steam engine: damplokomotiv (til forskel fra diesel engine, electric engine osv); dampmaskine
steam heading dome: dampdom
steam heating: dampvarme (i tog)
steam locomotive: damplokomotiv
steam locomotive engine: (variant af den oprindelige, fulde betegnelse) locomotive steam engine
steam motive power depot: maskindepot med damplokomotiver
steam navvy: damdrevet gravemaskine
steam pressure reducing valve: varmeventil (i damplokomotivførerhus, for togvarme)
steam railcar: B dampvogn
steam railmotor: B dampvogn
steam railway: dampjernbane; jernbane med dampdrift (oprindelig som modsætning til hestebane)
steam reversing gear: dampdrevet (servo)betjening af gliderstyring
steam shed*: B damplokomotivremise
steam shovel: steam navvy
steam storage locomotive: dampakkumulatorlokomotiv
steam street railway: dampsporvej; sporvognslinie med dampdrift
steam tender: drivtender; tender med fremdrivningsmaskineri
steam traction: damptraktion
steam tram engine: B (damp)sporvejslokomotiv
steam tramway: dampsporvej; sporvognslinie med dampdrift
steam trap: vandudskiller (fx i dom)
steam whistle: dampfløjte
steamcar: steam railcar
steel sleeper: B stålsvelle
steerable bogie: radial bogie
stem: spindel (fx i ventil)
stem rod: regulatorstang
stem winder*: A gearet damplokomotiv af Climax-type
step rail: tidlig type af sporvejsskinne med V-formet profil
step-down transformer: transformator, der nedsætter spænding
stick: A togstav
stiff leg derrick: (stationær) udliggerkran med tre faste ben, samlet i toppen (modsætning: étbenet type afstivet med barduner)
stock: (bl a) rolling stock (rullende materiel)
stock car: A kreaturvogn
stock rail: yderstreng (i sporskifte)
stock train: A tog af kvægvogne
stoker: fyrbøder; mekanisk indfyringsanlæg
stop: ophold; standsning; holdt; signalvisning "stop";
stop arm: B trykluftbetjent pal ved spor foran signal, som løftes, når dette viser "stop", afbryder strøm til motorer og aktiverer togets bremser (fx på undergrundsbanen i London)
stop block: spærresko; hæmsko; stopklods
stop buffer: høj sporstopper (også fx på enderampe)
stop signal: hovedsignal; (i visse sammenhænge) signalvisning "stop"
stop-over: A rejseafbrydelse
stopper puller*: A medlem af togpersonale, der følger med lokomotivet under rangering
stopping train: tog, der standser ved mellemstationer; persontog (som modsætning til iltog og eksprestog); bumletog
storage yard: A gruppe af depotspor
storage*: A vogn, der bruges til sække med brevpost, til pakkepost eller aviser (men hvor der ikke sker sortering)
straight line: stamspor (i sporskifte)
straight road: primær togvej gennem en gruppe sporskifter (ikke altid i lige linie)
straight track: main track
strap rail: træskinne med jernbeklædning
strawberry patch*: (jordbærbed) bagende af caboose ved nat, med tændte slutsignallygter
streamlined outer casing: strømliniet ydre beklædning; strømliniebeklædning
streamliner: køretøj med strømlinieform eller ?beklædning
streamlining: strømlinieudformning eller ?beklædning
street railway: A (by)sporvej
street railway locomotive: A sporvejslokomotiv (sædvanligvis indklædt)
street railway system: A sporvejssystem; linienet for sporvogne
street railway track: (by)sporvejsspor
streetcar: A (by)sporvogn
stretch: strækning; stræk; ubrudt forløb
stretcher: stretcher rod
stretcher rod: mellemstang (der holder korrekt afstand mellem tunger i sporskifte)
stretch-stop: A togstandsning med strakte koblinger (for at hindre ryk og stød ved igangsætning)
string: A togstamme (mindst to vogne koblet sammen); telegrafledning
strip the road, to: fjerne eksisterende overbygning
strip ticket: billet til flere ture
stroke: slag; slaglængde
stub: A stub track
stub siding: blindt sidespor
stub switch: stub turnout
stub track: A blindspor (ender med sporstopper)
stub turnout: stubsporskifte
stuffing gland: pakdåse (for stempelstang eller gliderstok)
subgrade: planum
sub-shed: filial-remise
subsidiary signal: B fællesbetegnelse for følgende arter af hjælpesignaler: calling-on, shunt ahead og warning
substation: omformerstation
suburban excursion car: A åben udflugtsvogn ("sommervogn", kendt fra både jernbaner og sporveje)
suburban station: forstadsbanegård
suburban train: tog i forstadstrafik; nærtrafiktog
subway: A underjordisk bane; undergrundsbane; B perrontunnel; undergang
subway, to: A benytte undergrundsbane
suck it by, to*: A foretage flying switch
summit: (bl a) toppunkt i længdeprofil; rangerryg
sundries: mindre godsforsendelser (op til 1 ton) af ringe værdi, befordet til lav takst
superelevation: overhøjde af yderskinne i kurve
superheated steam locomotive: damplokomotiv med overheder; overhederlokomotiv
superheater: overheder
superheater flue: superheater flue tube
superheater flue tube: overheder-røgrør (kedelrør med stor diameter, hvori overheder-element anbringes)
superheater header: dampsamlekasse for overheder
superheater surface: overheders hedeflade
superheating surface: overheders hedeflade
superheating tube: overheder-element
superior train: tog med forkørselsret
superstructure: overbygning
supple bogie: (type af) godsvognsbogie specielt egnet til hurtig kørsel på dårligt spor
supported joint: fast (skinne)stød
surface railway: bane i terrænniveau (som modsætning til højbane eller tunnelbane)
surfaceman: sporvedligeholdelsesarbejder
suspended joint: svævende (skinne)stød
suspended railway: hængebane
suspending railway: suspended railway
suspension line: svævebane; tovbane; hængebane
swan neck: svanehals (fx i bogie)
swap body: enhed til godstransport, som kan transporteres både på vej og jernbane
sweeping car: A fejevogn (med roterende børster) til lettere snerydning
swindle sheet*: A (RPO slang) tjenstlig tur-rapport
swing bolster: svingbjælke etc i bogie
swing bridge: svingbro; drejebro
swing link: svingstrop (i bogie)
swing nose crossing: (type af) movable crossing
swing span: drejeligt brofag
swing turntable: (form for) dreje-sporskifte
swing*: A bremser, som i et godstogs midterste del har ansvaret for bremsning og afsætning af vogne
switch: A sporskifte; sporskiftes tungeparti; apparatur, hvormed noget skiftes (fx trækstang i centralapparat med dertil hørende lås og forbindelse); elektrisk kontakt eller omskifter
switch blade: A sporskiftetunge
switch diamond: krydsningssporskifte; englænder*; krydsning med bevægelige hjertestykker
switch engine: A rangerlokomotiv
switch heel: tungerod (i sporskifte)
switch lever: håndstang (ved sporskifte); håndtag (i mekanisk centralapparat)
switch line: switching company
switch machine: sporskiftedrev
switch rail: sporskiftetunge
switch rod: sporskifte-trækstang
switch stand: A trækbuk; trækstol
switch tamper: ballaststoppemaskine til sporskifter og krydsninger
switch target: A (type af) skiveformet sporskiftesignal
switch tender: A sporskifter (person, der skifter spor)
switch toe: tungespids i sporskifte
switch tower: A signalhus; signalpost
switch, to: rangere
switchback: jernbane (eller anden færdselsåre) anlagt i zigzag (på skråning, der ellers er for stejl); rebroussementsbane; jernbane med skiftevis kraftige stigninger og fald
switcher: A rangerlokomotiv; person, der foretager eller leder rangering
switch-house: A sporskifterhytte
switching: rangering
switching company: A jernbaneforetagende, der udelukkende eller hovedsagelig foretager rangering
switching district: A rangerterræn
switching engine: A rangerlokomotiv
switching foreman: A rangerleder, rangermester
switching out: udkobling af en signalpost (dens naboposter sættes i direkte forbindelse)
switching railroad: switching company
switching service: A rangertjeneste
switching track: A rangerspor
switchman: portør; sporskifter
switchman's shanty: A sporskifterhytte; sporskifterhus
switch-plate: underlagsplade for glidestol (i sporskifte)
switchyard: A rangerbanegård; rangerterræn
swivel bridge: svingbro; drejebro
symbol train: A hurtigt godstog
synchronous induction motor: synkroniseret asynkronmotor
synchronous motor: synkronmotor