Fransk   -   Forbogstav: c
cabestan: (capstan) gangspil (for rangering af vogne enkeltvis)
cabestan hydraulique: hydraulisk spil; spil drevet med vandtryk
cabestanier: portør, der betjener cabestan
cabine: (bl a) førerhus
cabine à l'avant: førerhus fortil
cabine coupe-vent: vindkløvende førerhus
cabine d'aiguillage: (sporskiftehytte) signalhus
cabine de block: (bygning for) blokpost
cabine de commande pour marche en réversible: førerrum i styrevogn
cabine de conduite: førerhus; førerkabine
cabine de manoeuvre surélevée: (ældre udtryk) signalpost løftet for overblik; signalhus med underetage eller højt understel
cabine de poste de manoeuvre: signalhus; signalpost
cabine de signaleur: (navnlig mindre) signalhus; signalpost
cabine de toilette: (bl a) toiletrum med håndvask, men uden vandkloset
cabine du contrôleur: kontrolboks
cabine du mécanicien: førerhus; førerrum
cabine en avant: (om damplokomotiv) førerhus foran
cabine-pilote: førerrum; førerkabine
cabinets du quai: perrontoiletter
câble porteur: bæretov (for hængebro og hængebane)
cadre: (bl a ældre type af) container
cailloux: (bl a) skærver
caisse: (bl a) vognkasse; karrosseri
caisse à charbon: kulkasse
caisse à eau: vandkasse; vandtank
caisse de véhicule: vognkasse
caisse d'emballage: pakkasse
caisse en bois de teck: teaktræsvognkasse
caisse en bois tôlée: trævognkasse med pladebeklædning
caisse interchangeable: veksellad
caisse métallique: vognkasse i stålkonstruktion
caisson: sænkekasse (for undersøisk brofundament)
cale: kile (fx til fastholdelse af stolskinne i stol); bremseklods
cale d'arrêt: hæmsko; stopklods
calo: (i sovevogn) kulfyret kedel til varmtvandsforsyning
cames oscillantes: knaster på aksel med skiftende omløbsretning (i ventilstyring)
cames rotatives: knaster på roterende aksel (i ventilstyring)
camion: lastbil; fragtmandsbil
camionnage: spedition; transport på lastbil
camionneur: fragtmand; lastbilchauffør
caniveau à câbles: kabelrende
canton: banestykke (specielt i sikkerhedsmæssig henseende); strækningsafsnit; blokafsnit;
canton de voie: blokafsnit
cantonnement de block: blokafsnit; bloksystem; drift baseret på bloksystem
cantonnier: banevogter
capacité de chargement: rumfang, der kan læsses; maksimalrumfang
capacité de la caisse: rumfang i lukket godsvogn
capot: beskyttelseshætte (fx tenderførerhus, motorhjelm, afskærmning af pumpe eller betjeningsorganer)
capotage aérodynamique: strømliniebeklædning
capsule explosive: knaldkapsel (en enkelt eller flere efter hinanden fungerer som knaldsignal)
capsule pétard: capsule explosive
captage: (bl a) strømaftagning
capuchon: (bl a) capuchon de chéminée
capuchon de cheminée: låg på skorsten
capuchon tournant: vippelåg (på lokomotivskorsten)
caractéristiques principales: vigtigste kendetegn; hoveddata
carénage aérodynamique: strømliniebeklædning; strømlinieform
carénage intégral: fuldstændig strømliniebeklædning
carénage partiel: delvis strømliniebeklædning; delvis indklædning
caréner: (afrense skibsskrog) gøre strømliniet; forsyne med strømliniebeklædning
carré: signal carré
carré violet: (type af) stopsignal for sidespor
carte d'abonnement: abonnementskort
carte de libre circulation: fripas
carte d'identité: (bl a) liste med hoveddata for lokomotiv; identitetskort/fripas
cartouche d'identification: (cartouche skal her nærmest forstås som titelfelt) identifikationspåskrift på jernbanevogn (regime for benyttelse, ejendomsforvaltning, driftsnummer og litra for typebetegnelse)
casse-croûte*: (skorpeknuser) mindre, eventuelt gammelt damplokomotiv
caténaire: køreledningsophæng; køreledning
CCFE: Communauté des Chemins de Fer Européens
ceinture: (bl a) ringbane; ringlinie
ceinturonne*: lokomotiv på/fra de parisiske ringbaner
CEN: Comité Européen de Normalisation
cendrier: askekasse
CENELEC: Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
centre de transbordement: overførselssted; omladningsstation
cercle: (bl a) spændebånd for kedelbeklædning
cercueil*: (ligkiste) på kedelryg lang opbygning, der indeslutter dampdom, sandkasser og eventuelt andet
CFD: chemin de fer départemental
chaîne de sûreté: sikkerhedskæde
chambre de combustion: forbrændingskammer (specielt fyrkasse-forlængelse frem i rundkedel)
champignon de rail: hoved i skinneprofil
changement à rails mobiles: changement à sauterelle
changement à sauterelle: slæbesporskifte
changement de bout*: skift af kørselsretning
changement de déclivité: skift mellem hældninger
changement de la locomotive: lokomotivskifte
changement de marche à levier: (på damplokomotiv) styringsbuk med skiftearm
changement de marche à vis: styringsbuk med skifteskrue og håndhjul eller ?sving
changement de position d'aguille: omstilling af sporskifte
changement de trains: togskifte
changement de vitesse: gear: gearskift
changement de voie: ændring af spor(benyttelse); sporskifte (apparat); sporskifte (handling)
changement de voie à aiguille: tungesporskifte
changement en croix: diamantkrydsning
chantier: (bl a) byggeplads (fx jernbanestation eller -strækning under anlæg; oplagsplads; anlæg for råstofudvinding (fx grus- eller stengrav, hvorfra der hentes ballast til spor)
chantier de dépose: oplagsplads; lagerplads; depot
chantier de lavage (des voitures): (vogn)vaskeplads; vaskeanlæg
chantier de transbordement: omladeanlæg; omladningsstation
chapeau mou*: (blød hue) lokomotivmand (til forskel fra de mange personalekategorier, der bærer kasketter)
chapelle*: førerhus (i hvilket lokomotivpersonalet "forretter tjeneste")
chapiteau: mundingskrave (på lokomotivskorsten)
char à bancs*: bænkevogn (åben personvogn på tidlige jernbaner)
charbon: kul
charbonnerie: kulplads; kuloplag
charge des roues: egenvægt af hjul; lodret kraft, som jernbanekøretøj gennem hjul udøver på skinne
charge d'un wagon: vognladning
charge nette: tilladt læssevægt (vægt af ladning)
charge par essieu: akseltryk (på spor)
charge utile: maksimalvægt; tilladt læssevægt
chargement: læsning
chargement à quai: læsning fra perron
chargement complet: (hel) vognladning
chargement du charbon: kulforsyning; kulpåfyldning
chargement par bout: endeværts læsning
chargement par côté: sideværts læsning
chargeur mécanique: stoker; mekanisk indfyringsanlæg
chariot à bagages: perronvogn til rejsegods
chariot à bagages individuels: perronvogn til personlig bagage
chariot à journaux: perronvogn med aviser (og tidsskrifter); rullende aviskiosk
chariot de pont roulant: løbekat
chariot électrique: elektrisk (perron)vogn
chariot élévateur à fourche: gaffeltruck
chariot roulant: skydebro
chariot transbordeur: skydebro
charpente de caisse: skelet for vognkasse; vognkasse-konstruktion
charpente de rails mobiles: sporskiftetømmer
charrue à neige: sneplov
charrue chasse-neige: sneplov
chasse-neige: sneplov
chasse-neige à etrave: tobladet sneplov
chasse-neige à turbine: sneslynge; roterende sneplov
chasse-neige rotatif: roterende sneplov
chasse-pierres: banerømmer
châssis: ramme; understel; karm eller ramme for vindue; vindue
châssis en acier moulé: stålstøbt ramme
châssis en barres: stangramme
châssis en profilés: ramme bygget af profilstål
châssis extérieur: udvendig ramme
châssis mixte: ramme i kombineret træ- og jernkonstruktion
châssis monobloc: lokomotivramme støbt i ét incl tværafstivninger og cylindre
châssis-fer: ramme af jern (eller stål)
château d'eau: vandtårn
chaudière: kedel
chaudière à double-corps: Flaman-kedel etc
chaudière aquatubulaire: vandrørskedel
chaudière mobile: (ofte at forstå som) udrangeret lokomotiv fungerende som dampkedel (fx til togforvarmning eller temperering af brændselsolie)
chaudière soudée: svejst kedel
chaudière tubulaire: kedel eller varmeveksler, der indeholder rør, fx røgrørskedel på damplokomotiv; rundkedel
chaudière verticale: opretstående kedel
chaudron*: (tekedel etc) mindre eller ældre lokomotiv
chaudronnerie: kobbersmedie (fx ved lokomotivværksted)
chauffage: opvarmning; varmeanlæg; varmløbning
chauffage à vapeur: dampvarme; dampvarmeanlæg
chauffeur: fyrbøder
chef (des) bagages: pakmester (tjenstgørende i rejsegodsvogn)
chef d'atelier: værkstedsleder; værkfører; værkmester
chef de brigade: leder af spisevognspersonale; overtjener; (i ældre tid) chef for alt personale i luksustog (faktisk togchef)
chef de bureau PV et GV: godsekspeditør
chef de circulation: trafikleder
chef de dépôt: depotforstander; leder af maskindepot; lokomotivmester etc
chef de district de la voie: banemester etc
chef de gare: stationsforstander etc
chef de sécurité: fungerende stationsbestyrer
chef de service: trafikleder; fungerende stationsbestyrer
chef de service circulation: trafikleder
chef de service surveillance: fungerende på station/perron
chef de station: stationsmester; stationsforvalter
chef de train: togfører; overkonduktør i tog af sovevogne
chef de triage: chef-manoeuvre
chef de voiture: leder for sovevognskonduktører
chef garde: togfører
chef mécanicien: lokomotivinstruktør
chef-manoeuvre: rangerleder
chemin de chargement: læssevej
chemin de fer: jernbane
chemin de fer à adhérence: adhæsionsbane (som modsætning til tandhjulsbane henholdsvis bane med kabeltræk)
chemin de fer à cable: kabeltrukket bane (på terræn eller ophængt)
chemin de fer à cremmaillère: tandhjulsbane
chemin de fer á fichelle: kabeltrukket bane
chemin de fer à rail unique: enskinnebane
chemin de fer à traction à vapeur: dampjernbane; jernbane med dampdrift; lokomotivbane (oprindelig som modsætning til hestebane)
chemin de fer à vapeur: chemin de fer à traction à vapeur
chemin de fer à voie ètroite: smalsporet jernbane
chemin de fer à voie normale: normalsporet jernbane
chemin de fer américain: (ældre betegnelse for) bysporvej
chemin de fer au niveau du sol: bane i terrænniveau (som modsætning til højbane eller tunnelbane)
chemin de fer ceinture: ringbane, ringlinie
chemin de fer de l'État: statsbane
chemin de fer de mine: minebane
chemin de fer départemental: (kan nærmest oversættes ved) amtsbane
chemin de fer d'intérêt général: primærbane; hovedlinie; linie i det overordentlige jernbanenet
chemin de fer d'intérêt local: tertiærbane; lokalbane (som navnlig tjener et lokalt behov; nærmere definition oftest nødvendig)
chemin de fer économique: sidebane (med lempeligere krav og forenklet driftsform i forhold til hovedbane; kan være smalsporet); (i nogle sammenhænge) lokalbane
chemin de fer électrique: elektrisk jernbane; jernbane med elektrisk drift
chemin de fer exploité par une compagnie: privatbane
chemin de fer funiculaire: kabeltrukket bane (på terræn eller ophængt); funikulær jernbane
chemin de fer insulaire: ø-jernbane; isoleret jernbane
chemin de fer métropolitain: bybane
chemin de fer militaire: uddannelsesbane for jernbanetropper (i nogen grad del af det almindelige jernbanenet); feltbane (bag front, navnlig til forsyninger og transport af sårede)
chemin de fer monorail: enskinnebane
chemin de fer privé: privatbane
chemin de fer public: offentlig jernbane
chemin de fer secondaire: sidebane; sekundærbane; jernbanelinie af mindre betydning
chemin de fer souterrain: underjordisk jernbane; undergrundsbane
chemin de fer surélevé: højbane
chemin de fer suspendu: hængebane
chemin de fer urbain: jernbane inden for en bys område; bybane; (i visse sammenhænge) sporvognslinie
chemin de fer vicinal: sekundærbane
chemineau: (sjældent) banearbejder
cheminée: (lokomotiv)skorsten; røgfang på langs over spor (i remise eller værksted)
cheminée à chapiteau: skorsten med mundingskrave
cheminée d'evacuation: røgaftræk (fx i remise)
cheminée en arrière: (navnlig om tenderlokomotiv) baglæns
cheminée reservoir d'escarbilles: gnistfangerskorsten
cheminement des rails: skinnevandring (forstå det ret!)
cheminot: jernbanemand; jernbaneansat
cheval de trait*: (trækhest; arbejdshest) kraftigt godstogslokomotiv
chevalet de l'appareil de manoeuvre: trækbuk; trækstol
chevalet de pivotement: stativ med leje for vippebom etc
chicane: afløbssporskifte
chrono-tachygraphe enrégistreur: fartskriver (til damplokomotiver)
chronotachymètre: chrono-tachygraphe enrégistrateur
cible: (bl a) signalskive
cigogne*: (stork) stor oliekande, hvormed vognopsynsmand efterfylder akselkasser
circuit de voie: elektrisk kredsløb i spor (men samme teknik, der er en forudsætning for alle nutidige sikringsanlæg, betegnes på dansk med et andet nøgleord: sporisolation)
circulaire: (bl a) train circulaire
circulation: kørsel; trafik
circuler: (være i omløb) køre
circuler tender en avant: køre med tenderen forrest; køre baglæns
cisaillement: niveaukrydsning mellem to færdselsårer (fx to hovedspor)
cité cheminote: boligbebyggelse for de i et jernbaneselskab ansatte og deres familier; "jernbaneboliger" (der ses i denne sammenhæng bort fra selvstændigt beliggende vogterboliger etc)
cité des cheminots: cité cheminote
cité ouvrière: boligbebyggelse for arbejderfamilier; arbejderboliger (fx beregnet for de i et jernbaneselskab ansatte arbejdere med ægtefæller og børn)
citerne: (wagon citerne) tankvogn
CIWL: Compagnie Internationale des Wagon-Lits et des Grands Express Européens
CIWLT: Compagnie Internationale des Wagon-Lits et du Tourisme
classe: (vogn)klasse
clavette: kile; nagle
clé de Berne: universalnøgle til vogndøre mv
clef (de voûte): slutsten (i murbue)
clef à coeur: (ældre type af) personalenøgle
clef carrée: (type af) personalenøgle (til diverse døre og skabslåger)
cloche à vapeur: dampklokke
cloche d'annonce: meldeklokke
cloche de communication: forbindelses- og alarmklokke (udvendigt på tender eller førerhus)
cloche de départ: afgangsklokke (på tender, aktiveret af togfører ved hjælp af line fra toget)
cloison: skillevæg (bl a i jernbanevogn
cloison à mi-hauteur: halvhøj skillevæg (fx mellem kupeer; går altså ikke til loft eller vogntag)
cloisonnement: opdeling med skillevægge; system af skillevægge
clôture: indhegning (fx af jernbane)
clou portant la date: mærkesøm (i imprægneret træsvelle)
coefficient de chargement: forhold mellem vægt af ladning og bruttovægt
coeur: (bl a) hjertestykke (i sporskifte)
coeur double: dobbeltkrydsning
coeur d'une seule piece: hjertestykke udført ud i ét
coeur en rails assemblés: hjertestykke opbygget af skinnestykker
co-exploitation: fællesdrift
coffre à ballast: forsænkning for ballast (rørdræn nødvendigt)
coffre du régulateur: dampsamler (på kedelryg) med regulator
coin: (bl a) kile, der fastholder stolskinne
co-jouissance (d'une ligne): medbenyttelsesret til en jernbanelinie; "vej-ret"
col de cygne*: (svanehals) vandkran med yderled på udligger
colis: pakke; emballeret forsendels; kolli; enhed i bagage; stykgods
colis de détail: stykgods
colis express: ekspresgods; ilgods
collecteur: (bl a) dampsamlekasse
collision des trains: frontalt togsammenstød
coltineur: drager (person); sjover (løsarbejder); banebørste
comble(s): (bl a) tagetage (fx på stationsbygning)
combustible: brændsel; brændstof
combustible Diesel: dieselolie; brændstof til dieselmotor
Comité Européen de Normalisation: den europæiske komité for standardisering
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique: den europæiske komité for elektroteknisk standardisering
commande centralisée: fjernstyring; central betjening
commande d'aiguille: sporskiftedrev
commande du personel de conduite: (roulement) plan for maskinløb og personaleture
commande du régistrateur: regulatorsving
commande individuelle des essieux: hver aksel drevet af sin motor
commande par arbre creux: kraftoverføring med hulaksel
commande pneumatique du régulateur: håndhjul for trykluftbetjening (fra styrevogn) af damplokomotivs regulator
commis: medlem af spisevogns serveringspersonale
Communauté des Chemins de Fer Européens: de europæiske jernbaners fællesskab (angår EU + visse andre lande)
communication: (bl a) transversal
compagnie d'exploitation de chemin de fer: jernbanedriftsselskab
Compagnie Internationale des Wagons-Lits et de Grands Express Européens: Det internationale Jernbanesovevogns- og de store europæiske Eksprestogs-Selskab; Wagon-Lits
Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme: (internationalt selskab for sovevogne og turisme) firmabetegnelse, som i 1967 afløste CIWL
compartiment: kupé
compartiment (de) voyageurs: passagerkupé
compartiment communicant avec le modérateur: våddamprum (i dampsamlekasse)
compartiment communicant avec le tuyau de livrance: tørdamprum (i dampsamlekasse)
compartiment couchette: (type af) sovekupé
compartiment d'attente: ventekupé (ved WC i gammel type af fourgon)
compartiment de luxe: (type af) sovekupé med toiletrum
compartiment fourgon: pakrum; rejsegodsrum
compartiment lits-salon: sovekupé eller salon med lænestole, der kan ændres til senge (betegnelsen har været brugt om en speciel komfort- og prisklasse, men princippet genfindes i diverse sovekupé-typer)
compartiment postal: postkupé; postafdeling; postrum
compartiment réservé à la poste: compartiment postal
compo: composition
composition: (bl a) oprangering
compresseur: (trykluft)kompressor; luftpumpe
compresseur bi-compound: dobbelt compound luftpumpe
comptoir de livraison des bagages: rejsegodsudlevering
condenseur: kondensationsapparat; kondensator
conducteur: konduktør; togbetjent; fører
conducteur de fourgon de bagages: pakmester; tjenstgørende i pakvogn
conducteur de la voie: banemester etc
conducteur de train: togfører
conducteur de voiture-lits: sovevognskonduktør
conducteur Diesel: fører af diesellokomotiv etc
conducteur électricien: fører af elektrisk lokomotiv etc
conducteur latéral: strømskinne ved siden af spor
conducteur-chef: togfører
conduit de fumée: røgfang på langs over spor (i remise eller værksted)
conduite: togpersonales tjeneste
conduite à droite: højrestyring (lokomotivførers plads i højre side af maskine)
conduite à gauche: venstrestyring
conduite d'air: trykluftledning
conduite de frein à vide: vacuumledning (herunder slangeforbindelse mellem køretøjer)
conduite d'eau: vandledning (herunder slangeforbindelse fra tender
conduite du modérateur: hoveddamprør
configuration: (bl a) hjularrangement
connaissance de la ligne: strækningskendskab
consigne: tjenstlig instruks; banegårdsgarderobe; rum for rejsegodsopbevaring
console: (bl a) betjeningspult
constructeur: (i visse sammenhænge) leverende fabrik
construction de la voie: sporbygning; sporlægning
construction d'une ligne de chemin de fer: jernbanebygning (bygning af en jernbane, ikke jernbane-hus)
construction rivée: nittet udførelse; nittet konstruktion
construction soudée: svejst udførelse; svejst konstruktion
contacteur: kontakt; afbryder; omskifter
contacteur à cames: knaststyret omkoblingsapparatur (for banemotorer)
container: container
conteneur: container
contourner: føre (fx jernbanelinie) uden om forhindring
contre-aiguille: sideskinne (i tungeparti)
contre-butoir: høj sporstopper (også på enderampe)
contre-courbe: vendekurve; modkurve
contremaître: værkfører; værkmester
contre-manivelle: vingekrumtap
contremarque: kontrolkupon til den enkelte deltager i en grupperejse
contrepoids: modvægt; kontravægt (fx i drivhjul)
contre-rail: kontraskinne; tvangskinne
contre-tampon: contre-butoir
contre-tige de piston: stempelstangs forlængelse gennem forreste cylinderdæksel
contrôle continu de la marche par câble posé en voie: (form for) automatisk togkontrol
contrôleur: (bl a) konduktør; (ved CIWL) ikke-kørende medarbejder, der assisterer ved ophold på større stationer
contrôleur de route: kørende billetkontrollør
contrôleur des billets: billetkontrollør
convertisseur: omformer
convertisseur de couple: trefaseomformer; drejestrømsomformer
convoi: (bl a) tog
convoi militaire: militærtog
convoyeur: ledsager, der overvåger tomme sovevogne
corde de sûreté: togline
corps cylindrique: (bl a) rundkedel (på damplokomotiv)
corps de garde des roulants: overnatningssted for kørende personale
corps du rail: krop i skinneprofil
correspondance: forbindelse (fx mellem to tog)
côté: (lang)side (fx af bygning eller køretøj); side- eller endeflade mod; vendende mod
côté chauffeur: fyrbøderside
côté cour: side mod forplads (fx af stationsbygning)
coté des quais: perronside (af stationsbygning)
côté du roulement: inderkant af skinnehoved (som hjulflanger kan berøre)
côté mécanicien: lokomotivførerside (i Frankrig i ældre tid ofte højre, i nyere tid venstre)
côté voie(s): side mod spor (af stationsbygning, varehus etc)
couche de ballast: ballastlag; udlagt ballast
couchette: (køje) sovevogn; sovekupé (forskellig definition til forskellig tid, engang fx 1.kl kupé med 6 sæder i dagstilling og i natstilling 4 tværvendte køjer)
coulisse (de changement de marche): kvadrant (i gliderstyring)
coulisse de rotation: sidestyr (i bogie)
coulisseau: kvadrantklods
couloir: smal korridor (i jernbanesammenhæng oftest at forstå som couloir latéral)
couloir central: midtergang
couloir d'intercirculation: overgang mellem vogne
couloir en Z: sidegang, der med en tværgang skifter fra den ene vognside til den anden
couloir latéral: sidegang
coup de piston: stempelslag
coup de sifflet: stød i fløjte; pift
coupé: kupé (kun i visse sammenhænge; compartiment er det almindeligste franske ord for kupé)
coupé de luxe: (i ældre tid) 1. kl kupé med toiletrum
coupé-lits: sovekupé (hvor sofaer omdannes til senge)
coupe-vent*: vindkløver* (stævnform, fx af frontparti eller forvæg i førerhus); lokomotiv således udformet
couplage: sammenkobling (fx af to lokomotiver); oprangering (i visse sammenhænge)
couplage (moteurs): (motor)kobling
couplage en parallèle: parallelforbindelse
couplage en série: serieforbindelse
coupleur: kobling
coupleur électromagnétique: elektromagnetisk omkoblingsapparatur (på elektrisk trækkraftenhed)
coupon: (belgisk) jernbanebillet; coupon de rail
coupon de rail: skinnestykke; skinnelængde
cour aux bestiaux: kvægfold
cour aux voitures: droske-holdeplads
cour de débord: område med læsseveje; læsseområde
cour de la gare: banegårdsforplads
courant (continu) ondulé: pulserende (jævn)strøm
courant alternatif: vekselstrøm
courant continu: jævnstrøm
courant monophasé: enfaset vekselstrøm
courant triphasé: trefaset vekselstrøm
courbe: kurve
courbe de raccordement: overgangskurve
coureuse: (om lokomotiv) hurtigløber
couronne de roulement: kransskinne (for drejeskive); løbehjulsskinne
couronne dentée: tandkrans
courrier: (ældre) posttog; postførende tog
courroi (sans fin): drivrem
courroi de transmission: courroi sans fin
cours des pistons: slag; slaglængde
course à vide du balancier de calage: slør i stangtræk (til sporskifter og signaler)
coussinet: skinnestol; underlagsplade (på svelle); glideleje
coussinet à billes: kugleleje
coussinet de glissement: glidestol (i sporskifte)
couvert: (wagon couvert) lukket godsvogn
couvert à bestieaux: kreaturvogn
couverture du quai: perrontag; overdækning af perron
couverture électrique du parcours: elektrisk sikring af togvej
couvre-roue: hjulkasse
crampon de rail: skinnespiger
cran: fyldningsgrad (egentlig hertil svarende hak i tandbue for skiftearm)
crapaud: (tudse) klemplade til fastholdelse af skinne
crapaudine: centrumsstykke (i bogie)
cremaillère: tandstang
cribler: at harpe (fx ballast)
cribleuse à ballast: ballastrensemaskine
cric: donkraft
crochet: (bl a) syvtal (fyrværktøj)
crochet d'attelage: koblingskrog; trækkrog
crochet du tender: tenders trækkrog; "krogen"
crocodile: barre de contact
croisement: krydsning
croisement de chemin: (vejkrydsning); jernbaneoverskæring
croisement de voie: sporkrydsning
croisement des trains: togkrydsning
croisement double: dobbeltkrydsning
croisement d'une seule piece: hjertestykke udført ud i ét
croisement en rails assemblés: hjertestykke opbygget af skinnestykker
croisement-bifurcation: sporkrydsning ved forgrening af flersporet bane
crosse (de piston): krydshoved
CSWR: (Compagnie Suisse des Wagon-Restaurants) schweizisk spisevognsselskab
cul de sac: blindspor
culée d'arc boutant: pille for hvælving
culée de pont: muret endevederlag for bro
cunette: (ældre udtryk, bl a for) vandrende i spor
cylindre: cylinder
cylindre d'admission: højtrykscylinder
cylindre de basse pression: lavtrykscylinder
cylindre de détente: lavtrykscylinder
cylindre de frein: bremsecylinder
cylindre de haute pression: højtrykscylinder
cylindre détenteur: lavtrykscylinder
cylindre extérieur: udvendig cylinder
cylindre intérieur: indvendig cylinder
cylindre réception: højtrykscylinder