Fransk   -   Forbogstav: e
eau: vand (i alle de samme forbindelser som på dansk)
eau d'alimentation des chaudières: fødevand til (lokomotiv)kedler
écartement: sporvidde; afstandsmål
écartement de voie: sporvidde
écartement des essieux: akselafstand
écartement des pivots des bogies: afstand mellem bogiecentrer
écartement des tampons: afstand fra midte til midte af puffere (på samme pufferplanke)
écartement intérieur des longerons: indvendig målt afstand mellem rammevanger
écartement large: bredspor
échange de véhicules: vognøverførsel (ved landegrænser)
echanges de données informatisées: elektronisk udveksling af data
échappement: (bl a) (damp)udgang; udblæsning; udstødning
échappement (á) trèfle: kløverbladformet dampudgang med 3 åbninger og konus
echappement à crosillons et petticoat: Kylchap-lignende opdelt udgangs- og skorstensarrangement anvendt af PLM
échappement de vapeur: dampudgang
échappement Kylchap: flerfoldigt udblæsnings- og skorstensarrangement (opkaldt efter den finske ingeniør Kylälä og den franske André Chapelon)
échappement Lemaître: Lemaître-udgang (med 5 à 6 dyser)
éclairage: belysning (fx i personvogne)
eclairage d'abri: førerhusbelysning
éclissage de rails: sammenlaskning af skinner
éclisse: laske
éclisse à cornière: vinkellaske
éclisse plate: fladlaske
écope: (øse) vandoptager (under/i tender, til vandtagning under kørsel)
écoulement: afløb (fx fra broplade)
écoulement des circulations: trafikafvikling
écouvillon: visker (til brug i fyrkasse)
écran: skærm
écran pare-brise: vindskærm på ældre lokomotiv uden egentligt førerhus
écran pare-fumée: røgplade
ecran pare-fumée à ailerons: røgplade med finne; røgplade formet som en luffe
écrou: møtrik
EDI: echanges de données informatisées
édicule de toilettes: toiletbygning
édifice: bygning; (arkitektonisk) bygningsværk
édifice principal: hovedbygning (fx stationsbygning til forskal fra varehus, toiletbygning, remise osv)
effectif: til rådighed værende styrke (fx antal lokomotiver i en serie eller tilknyttet et lokomotivdepot); liste herover
effectif de wagons: vognbestand; omfang af rullende materiel
effort au crochet (de traction): trækkraft målt ved krogen; effektiv trækkraft
effort de traction: trækkraft
électrifier: elektrificere; el-forsyne
électroaimant de voie: spormagnet
élément à turbine à gaz: togsæt drevet af gasturbine
élément automoteur: selvkørende tog; motortog; togsæt
élément automoteur double: 2-vogns motortog
élément automoteur triple: 3-vogns motortog
élément de surchauffe: overheder-element
éléments principaux: hovedbestanddele; vigtigere konstruktionsdele
embiellage: stangsystem (fx damplokomotivs gangtøj)
embranchement: sidespor; sidelinie, forgrening; knudepunkt
embranchement industriel: industrispor
embranchement particulier: privat sidespor; firmaspor; industrispor
emmener: (tage med sig) fremføre; trække
empattement: (sokkel) akselafstand
empattement rigide: fast akselafstand
emplacement de locomotive: lokomotiv-standplads (i remise eller på tilliggende sporareal)
emplacement pour les voitures: droske-holdeplads
en tête de: (fx om lokomotiv) i spidsen for
en vrac: hulter til bulter; uemballeret; uden orden; i tilfældig orden
enclenchement: kobling (af signaler og sporskifter i sikringsanlæg;)
enclenchement d'aiguille: sporskifteaflåsning
enclos à bétail: kreaturfold
endroit de chargement: sted for læsning
endroit de déchargement: aflæsningssted
engin de montagne: lokomotiv beregnet til strækninger med kraftige stigninger
engin de traction (á) vapeur: damplokomotiv
engin de traction bicourant: tostrøms trækkraftenhed
engin de traction Diesel: dieseldrevet trækkraftenhed
engin de traction multi-courant: flerstrøms trækkraftenhed
engin de traction polycourant: flerstrøms trækkraftenhed
engin de traction quadricourant: firestrøms trækkraftenhed
engin de triage: rangermaskine
engin Diesel: diesellokomotiv
engin électrique: elektrisk lokomotiv; elektrisk motorvogn
engin manivelle: hånddrevet mekanisk arrangement (fx ved drejeskive)
engin moteur: trækkraftenhed; selvdrevet køretøj
engin moteur à essieux accouplés: trækkraftenhed med koblede aksler
engin moteur à essieux indépendants: trækkraftenhed med af hinanden uafhængigt drevne aksler
engrenage: tandhjulsforbindelse
enlèvement des neiges: snerydning
enlever: (bl a) udrangere
enregistrement des bagages: rejsegods-ekspedition
enregistrer des bagages: indskrive rejsegods
ensemble électronique de gestion: EDB-anlæg; EDB-maskine
entraxe: mål fra midte til midte (fx akselafstand)
entretien courant: løbende vedligehold (fx i maskindepot)
entretien de la voie: sporvedligeholdelse; banevedligeholdelse
entretoise: støttebolt; tværstiver; tværbjælke; forbindelsesstang i to-blok-svelle
entretoisement: tværafstivning (fx af/i køretøjs ramme)
entrevoie: sporafstand
enveloppe de chaudière: kedelbeklædning
envoi: (bl a) sending; forsendelse
EP: embranchement particulier
éperon: (sne)plov
équipe: mandskab
équipe de conduite: lokomotivbesætning (fører og fyrbøder)
équipe de déblaiement: rydningskolonne
équipe de la voie: sporkolonne
équipe de manoeuvre: rangerhold
équipe d'ouvriers: arbejdskolonne
équipe titulaire: fast mandskab ved ét bestemt lokomotiv
equipement de freinage: bremseudstyr; art eller system af bremseudstyr
équipement de la ligne: udstyr på strækning
équipement en traction electrique d'une ligne: udstyr for elektrisk traktion på en strækning
erreur d'aiguillage: forkert retning
escarbille: uforbrændt kulstump (gnist); glød
essai: prøve; prøvekørsel
essai du frein: bremseprøve
essieu: aksel; hjulsæt (aksel med hjul)
essieu à rayon: hjulsæt med stjernehjul (egehjul)
essieu accouplé: koblet aksel; koblet hjulsæt
essieu avant: forreste aksel; forløberaksel
essieu chauffé: varmløbet aksel(leje)
essieu coudé: krumtapaksel; forkrøbbet aksel
essieu couplé: koblet aksel; koblet hjulsæt
essieu faux: blindaksel
essieu interchangeable: udskifteligt hjulsæt (for viderekørsel på anden sporvidde)
essieu médian: midteraksel (på treakslet vogn eller bogie)
essieu monté: hjulsæt (aksel med hjul)
essieu moteur: driv- eller kobbelhjulsaksel eller -hjulsæt
essieu porteur: løbehjulsaksel; løbehjulssæt
essuyer les pieds*: (tørre fødder) hjulene slipper (maskinen spiller)
estacade: pæleværk (fx provisorisk bro af tømmer)
estacade de chargement des charbons: kulbænk
état de marche: køreklar stand; driftsklar stand; brugbar stand
état d'entretien: vedligeholdelsestilstand
état d'origine: oprindelig tilstand
état signaletique: liste med tid, sted, anledning og kilometerstand for trækkraftenheds eftersyn og værkstedsophold
ETG: élément à turbine à gaz
étouffoir: (ved dampsamlekasse i røgkammer) ventilarrangement, der lukker automatisk i takt med regulator (til beskyttelse af overheder-elementer)
étrave chasse-neige: stævnformet sneplov
evidement central: forsænket midterparti (mellem bogier på specialgodsvogn)
excavateur: gravemaskine
excavation: udgravning
excentrique: excentrik; excentrikskive; krumtap
expéditeur: (gods)afsender
expédition: (bl a) sending; forsendelse; spedition
expédition des bagages: rejsegodsindlevering; ekspedition af rejsegods
expédition des marchandises: godsekspedition; afsendelse af gods
exploitation: drift; brug; udnyttelse
exploitation vapeur: dampdrift
express: ekspres(tog)
express de nuit: natekspres
express d'interêt regional: tog i supplerende eksprestogsnet
express matinal: morgenekspres
extrados: hvælvings yderside