Fransk   -   Forbogstav: r
RA: régime accélérée
rabattement de fumée: røg- og dampnedslag
raccordement: forbindelse(sbane); overgangsstrækning; transversal
raccordement privé: privat sidespor; firmaspor
racloir: skrabejern (til brug i fyrkasse)
radiateur: køler
radiation: udrangering
radier: stryge af liste; udrangere; planum i tunnel
rail: skinne; jernbane (par rail = pr bane; med banen)
rail (à) double champignon: stolskinne
rail à coussinet: stolskinne
rail à double champignon dissymétrique: stolskinne med asymmetrisk tværsnit (i forhold til vandret akse)
rail à gorge: rilleskinne
rail à ornière: rilleskinne
rail à patin: bredfodsskinne; Vignoles-skinne
rail Brunel: broskinne (profil)
rail compensateur: indpasser; kurveskinne
rail conducteur: strømskinne; kontaktskinne
rail conducteur latéral: strømskinne ved siden af spor (modsat strømskinne mellem køreskinner)
rail contre-aiguille: yderstreng (i sporskifte)
rail Coste: stolskinne af ældre type med næsten rektangulært tværsnit
rail coudé: vingeskinne
rail court pour courbes: kurveskinne
rail d'alimentation: strømskinne
rail d'applique: yderstreng (i sporskifte)
rail de contact: strømskinne; kontaktskinne
rail de côté: yderskinne
rail de jonction: transversal (specielt stykket mellem sporskifterne)
rail de liaison: rail de jonction
rail de longeur courante: normalskinne (skinne i standardlængde)
rail de longeur normale: rail de longeur courante
rail de tramway: sporvejsskinne (evt rilleskinne)
rail des galets: kransskinne (for drejeskive); løbehjulsskinne
rail du pont: rail Brunel
rail du pont (à bascule): (køre)skinne på brovægt
rail enrobé: skinne omstøbt med beton (fx i broplade)
rail frotteur: strømskinne; kontaktskinne
rail normal: rail de longeur courante
rail Vignole: Vignoles-skinne
rail-route: kombineret jernbane- og vejtransport (uden omladning)
rails-freins: sporbremse (i nedløb fra rangerryg)
ralentissement: hastighedsnedsættelse; langsom kørsel; strækningsafsnit med nedsat hastighed
rame: vognrække; vognstamme; togstamme; togsæt
rame (automotrice) de grand parcours: selvdrevet togsæt til fjerntrafik (fx DSB IC3)
rame à étage: togstamme af toetagers personvogne
rame à turbines à gaz: gasturbinedrevet togsæt (større end ETG)
rame automotrice: selvkørende togsæt; motorvognstog
rame automotrice Diesel: dieseldrevet togsæt; dieseldrevet motorvognstog
rame complète: vognstamme i heltog (godstrafik)
rame de banlieue: tog(stamme) af nærtrafikvogne
rame de grand parcours: fjerntrafiktogsæt eller ?stamme
rame de voitures: vognrække; vognstamme; togsæt; tog
rame du trafic urbain et suburbain: bybanetog; S-tog; S-togsstamme;
rame réversible: styrevognstog; togsæt, der kan styres i begge ender
rame TGV: (togsæt til) højhastighedstog
rampe: rampe; skråning; stigning; fald
rampe à bestiaux: kvægrampe
rampe d'accès: tilkørselsrampe (fx ved station, hvor vejnet og jernbane ligger i hver sit niveau); opkørselsrampe; opkørsel
rampe de chargement: læsserampe
rampe de remise sur rail: sporsætningsrampe (hjælpemiddel til at bringe afsporet hjul på skinne igen)
rampe de transbordement: omladerampe
rampe douce: svag stigning (i længdeprofil)
rampe maxima admissible: maksimalstigning (for en bestemt jernbanelinie)
rampe mobile: bevægelig rampe
rampe perdue: nytteløs stigning (stigning i længdeprofil, der modsvares af fald)
rampe prononcée: kraftig stigning (i længdeprofil)
rancher: side- eller endestøtte (på fladvogn eller lavsidet åben godsvogn)
rapide: særlig hurtigt eksprestog; lyntog
rapide toutes classes: rapide med alle vognklasser (ikke kun 1. klasse)
rapidité: hurtighed; hastighed; fart
rapport de déclivité: stigningsforhold
rapport de réduction: gearing; omsætningsforhold i gear
rayon: (bl a) kurveradius
rayon minimum d'inscription dans les courbes: mindste for gennemkørsel nødvendige kurveradius
rebroussement: (sporanlæg for) rebroussement
récépissé: kvittering (fx for indleveret rejsegods; bevis, garantiseddel
réception: modtagelse, fx af ankommende gods
receveur: (bl a) billetsælger; billetkontrollør, konduktør
receveur de tramway: sporvognskonduktør
réchauffage des aiguillages: opvarmningsanlæg for sporskifter
réchauffeur: forvarmer
réchauffeur d'eau d'alimentation: fødevandsforvarmer
reconstruction: ombygning; genopbygning; ombygget enhed (fx lokomotiv)
reconversion: forvandling; fuldstændig forandring (fx fra lokomotiv til stationær varmekedel)
rédacteur: (forældet) sekretær; skriver; kontorist; godsekspedient
redresseur: ensretter
redresseur (à) sec: tørensretter
redresseur à semi-conducteurs: halvleder-ensretter
redresseur à vapeur de mercure: kviksølvdamp-ensretter
redresseur au sélénium: selen-ensretter
redresseur au silicium: silicium-ensretter
redresseur monoanodique: ensretter med enkelt anode; ignitron
réexpédition: videreforsendelse
refaire une aiguille: omstille et sporskifte
réforme: udrangering; udrangeret enhed
reformer: rangere
réformer: udrangere
refouler: køre baglæns; trænge tilbage; rykke; trykke; skubbe
régime accélérée: gennemkørende godstog; ilgodstog
régime ordinaire: lokalgodstog; standsende godstog; arbejdende godstog; rangerslæber*
régulateur: (i visse sammenhænge) trafikleder; jernbanemands ur
régulateur (de vapeur): (damp)regulator
réhausse de cheminée: skorstensforhøjelse; skorstensforlænger
réhausse de soute à charbon: forhøjelse af kulkasse
relais: (bl a) afløsningsmaskine; relais de machines
relais de machines: maskinskift; sted for maskinskift
relation: forbindelse (fx mellem to byer)
relation par ferry-boat: færgeforbindelse
relations marchandises: godstogsforbindelser
remblai: dæmning; banedæmning
remblai de terre: jorddæmning
remblai rocheux: dæmning af stenmaterialer
remise (à machines): remise (navnlig af rektangulær type)
remise à locomotives: lokomotivremise
remise à voitures: vognremise; vognhal
remise annulaire: ringremise
remise circulaire: rundremise
remise demi-annulaire (à locomotives): ringformet lokomotivremise (ring ikke sluttet)
remise en état: reparation; istandsættelse
remise rectangulaire: rektangulær remise (med parallelle spor)
remise sur rail: sporsætning
remiser: (bl a) køre i remise; placere eller opbevare i hus (skur, remise etc)
remorque: fremførsel; bivogn; påhængsvogn
remorque avec poste de commande: styrevogn
remorque intermédiaire: mellemvogn (mellem motorvogne i togsæt)
remorque porte-wagon: vognbjørn
remorque rail-route: kombitransport
remorquer: fremføre
remorqueur: slæber (for drejeskive)
remplacement de la locomotive: lokomotivskifte
rencontre des trains: togsammenstød
renfort: (funktion som) ekstra trækkraft
renfort en queue: (funktion som) skydelokomotiv
renfort en tête: (funktion som) forspandslokomotiv
renouvellement: fornyelse
rénover: forny
renumérotation: omnummerering
renvoi: omstyringsmekanisme
réparation générale: hovedreparation; stor revision
repère amovible du numero de la voiture dans l'ordre de composition: udskifteligt vognnummer-skilt
reprofilage des roues: hjulafdrejning
reprofiler les bandages: afdreje hjul
réseau: (jernbane)net; jernbanesystem; under én forvaltning hørende strækninger
réseau de tramways: sporvejssystem; linienet for sporvogne
réseau de voies: spornet; (i visse sammenhænge) banenet
réseau électrifié: elektrificeret (jernbane)net
réseau ferré: jernbanenet
réseau urbain et suburbain: bybanesystem; S-togsnet
réservoir d'air principal: hovedluftbeholder
réservoir d'eau: vandbeholder; cisterne (fx i vandtårn eller placeret i højereliggende terræn)
réservoir intermédiaire: (på compound-lokomotiv) reciever
réservoire à sable surélevé: hævet sandbeholder (hvorfra lokomotivers sandkasser kan påfyldes ved nedløb gennem rør)
ressort: fjeder
ressort à lames: bladfjeder
ressort à pincette: saksefjeder
ressort de suspension: bærefjeder
ressort en hélice: skruefjeder
resurchauffe: genoverhedning (af damp, der allerede har arbejdet i højtrykscylindre)
retard: forsinkelse
retimbré: med ændret kedeltryk
retour de l'aiguille: sporskiftes (automatiske) tilbagevenden til udgangsstilling
retubage: genindsætning (fornyelse) af (kedel)rør
réversibilité: vendbarhed
revêtement: beklædning (til udsmykning og/eller beskyttelse, typiske eksempler: perronbelægning, kedelbeklædning)
réviseur de wagons: vognopsynsmand, vognmester etc
révision (périodique): (regelmæssig) revision
RGP: rame de grand parcours
rideau: (gardin) let gavl (oftest kun overgavl) på perronhal etc
rigole: (bl a) vandrende i spor (for vandtagning under kørsel)
ringard: stor ildrager; syvtal
RO: régime ordinaire
robinet: hane for væsker, dampe og luftarter; betjeningsgreb hertil
robinet de commande du frein de manoeuvre: hjælpebremsehane; hjælpebremseventil
rotonde: rundremise; ringremise
rotonde couverte: rundremise med drejeskive inde i bygningen (modsat ringremise)
rotonde demi-annulaire: ringformet lokomotivremise (ring ikke sluttet)
rotonde fermée: rotonde couverte
roue à rayons: hjul med eger
roue à voile plein: pladehjul
roue accouplée: kobbelhjul
roue couplée: roue accouplée
roue de bogie: bogiehjul
roue dentée: tandhjul
roue directrice: løbehjul (med indstyrende funktion)
roue élastique: affjedret hjul
roue motrice: drivhjul
roue pleine: skivehjul
roue polygonale: hjul med særlig konstruktion af eger (altså ikke, hvad man snarest kunne tro!)
roue porteuse: (bærende hjul) løbehjul
rouet de tampon: pufferplade
roulant: rullende; kørende; medlem af kørende personale
roulement: (bl a) plan for maskinløb og personaleture; vagtplan
roulement à aiguilles: nåleleje
roulement à billes: kugleleje
roulement à rouleaux (cylindriques): (cylindrisk) rulleleje
roulement à rouleaux coniques: konisk rulleleje
roulement régulier: regulær drift
rouler cabine côté banlieue: køre med førerhuset i den ud mod omegnen værende ende af damplokomotiv i forstadstrafik (dette er et godt eksempel på, hvor enkelt og ligetil det franske sprog undertiden kan forme sig)
route d'accès: adgangsvej; tilkørselsvej
RTG: rame à turbines à gaz
rue du coté du départ: route d'accès
rupture d'attelages d'un train: adskillelse af tog; opbrydning af tog