Fransk   -   Forbogstav: t
TA: train autorail
table de roulement: køreflade på skinne
table d'enclenchement: låseramme i central(sikrings)apparat; centralapparat
tableau d'affichage: plakattavle; oplysningstavle (fx om togs destinationer og perronbenyttelse)
tableau de contrôle: (i signalposter) tavle med skematisk sporplan, hvor små lamper markerer aktuel tilstand
tableau de tampon: pufferskive; pufferplade
tableau des trajets: sporplan (navnlig i signalpost)
tableau du service des trains: tjenestekøreplan
tableau indicateur de vitesse: lystavle, der viser tilladt hastighed (i tilknytning til daglyssignal, der viser "kør")
tablier: fodplade (på damplokomotiv); brobane
tablier de la voie: brodæk; brobane (for spor)
tachro*: hastighedsmåler (integreret i fartskriver)
tacot: gammelt køretøj i ringe stand; lokomotiv på side-, lokal- eller industribane
talon d'aiguille: tungerod
talus: (bane)skråning
tambour de frein: bremsetromle
tampon: tampon de choc
tampon à disque rectangulaire: tampon semi-rectangulaire
tampon central: centralpuffer
tampon de choc: puffer
tampon rond: puffer med cirkulær skive
tampon semi-rectangulaire: puffer med lige afskåret over- og underkant af pufferskive
tamponnement: (bl a) togsammenstød
tapis roulant: transportbånd (fx i godsbygning)
taquet basculant: kipbar spærresko (drejer om vandret akse parallel med skinne)
taquet d'arrêt: hæmsko; stopklods
taquet de déraillement: afløbssko
taquet de remise sur rail: sporsætningsrampe (hjælpemiddel til at bringe afsporet hjul på skinne igen)
TAR: train automoteur rapide
tare: tara; egenvægt
tarif: takst; tarif
tas de ferraile*: (skrotbunke) gammelt, ineffektivt lokomotiv
tassement: sætning (af dæmning, opfyldning etc)
taupier*: (muldvarpejæger) banevogter; medlem af sporkolonne
TEE: Trans-Europ-Express
TEEM: Trans-Europ-Express-Marchandises
télécommande: fjernstyring
télécommander: fjernstyre
télégraphe: telegraf
télégraphier: telegrafist
télépancartage: elektronisk styret informationstavle til publikums brug (fx med afgangs- og ankomsttider for tog)
téléphérique: svævebane; tovbane
TEN: (Trans Euro Nuit og tilsvarende på flere sprog) sovevognssamarbejde mellem europæiske jernbaneforvaltninger
tender: tender
tender auxiliaire à vapeur: drivtender
tender en avant: baglæns (kørsel)
tender motorisé: drivtender
tender séparé: tender (særskilt køretøj i modsætning til forrådsbeholdere på tenderlokomotiv)
tendérisation: ombygning til tenderlokomotiv; tenderlokomotiv fremkommet ved ombygning
tendérisé: ombygget til tenderlokomotiv
tension basse: lavspænding
tension BT: tension basse
tension haute: højspænding
tension HT: tension haute
tenue de voie: gang i sporet
terminal: (container)terminal
terminal du trafic "piggy-back": terminal for piggy-back trafik (lastbiler eller anhængere befordret på jernbanevogne)
terminus: endestation
terrain accidenté: kuperet terrain
terrassement: jordarbejde
tête de bielle: stanghoved (på driv- eller kobbelstang)
tête de grue: kranhoved
tête de ligne: endestation
tête de souterrain: tunnelmunding
tête de tunnel: tête de souterrain
tête de voie: blind ende af togvejsspor
tête du piston: krydshoved
TGV: train à grande vitesse
thermosiphon: (ældre princip for) opvarmningsanlæg til personvogn, hvor en kalciumklorid-opløsning med lavt frysepunkt og højt kogepunkt cirkulerer som følge af opvarmning i udv indfyret kedel eller ved damp fra lokomotiv eller kedelvogn
thyratron: tyratron (type af ensretter)
TIA: (Traitement Intégral Armand) fransk udviklet behandlings- og kontrolsystem for fødevand
ticket garde-place: pladsbillet
tige de manoeuvre: sporskifte-trækstang
tige de piston: stempelstang
tige de suspension réglable: regulerbar svingstrop (i bogie)
tige de tampon: pufferstang
tige de traversée: stangtræks udføring (fra signalpost)
tige du tiroir: gliderstok
timbre: (i betydningen mærke eller stempel) tilladt damptryk; damptryk, ved hvilket sikkerhedsventil blæser
timbre de liaison et d'alarme: forbindelses- og alarmklokke (på tender eller udvendigt på førerhus)
timonerie de frein: bremsetøj
tire-fond: svelleskrue
tiroir: glider
tiroir cylindrique: rundglider; stempelglider
tiroir plan: fladglider
titre de transport: (tog)billet
toboggan à charbon: kulforsyningsanlæg i flere niveauer, hvor kul til sidst glider ned i tenders eller tenderlokomotivs kulkasse ad en slisk)
toilette: toiletrum; håndvaskerum (undertiden kun i denne betydning); wc-rum
toilettes de quai: toiletter på eller ved perron
toit allongé: forlængelse af tag (fx på førerhus)
toit d'abri: førerhustag; skærmtag
toiture: tagværk; tag (fx på førerhus)
toiture d'abri débordante: udkraget førerhustag (ud over forlængelse bagud)
toiture du quai: perrontag; overdækning af perron
tôle: blik; tynd plade
tôlé: pladebeklædt
tôle de 2*: (2 mm plade) skinnebus; let motortog
tôle déflectrice: røgplade
tôle lève-fumée: røgplade
tôle*: signal (oprindelig kun i pladeform)
tôles brise-lames: plader til dæmpning af vandbevægelser i tendervandkasse
tombereau à charbon: (åben) kul-transportvogn
tonnage: rumfang, der kan læsses; maksimalrumfang
tortillard: (lille) sidebane, der vrider sig ud og ind og op og ned; tog på sådan bane
tour d'eclairage: lystårn
tourniquet (de barrière): drejekors (i hegn)
tracé: linie(føring); (vandret) tracé
tracer: udstikke; fastlægge linieføring (og længdeprofil)
tracteur: (ranger)traktor
tracteur*: maskindelen af leddelt dampvogn
traction: traktion; fremførelse
traction (à) vapeur: damptraktion
traction Diesel: dieseltraktion
traction électrique: elektrisk traktion
traction funiculaire: kabeltraktion
traction hippomobile: med heste som trækkraft; hestetraktion
traction thermique: dieseltraktion (sædvanlig aktuel betydning, men også fremførelse med andre typer af forbrændingsmotorer kan ligge i udtrykket)
tractionnaire: lokomotivmand
trafic de détail: stykgodstrafik; stykgodsbefordring
trafic de pointe: myldretidstrafik; trafikmæssig spidsbelastning
trafic des colis: stykgodstrafik
trafic des trains: togtrafik
trafic en vrac: massegods-trafik
trafic fret: godstrafik
trafic marchandises: godstrafik
trafic voyageurs: passagertrafik; persontrafik
train: tog; train de roulement
train (de) marchandises: godstog
train à couloir: tog af gennemgangsvogne
train à grande vitesse: hurtigtog; højhastighedstog
train accéléré: (nærtrafik)tog med reduceret togvægt og særlig stram køreplan
train automoteur: (selvdrevet) togsæt; motortog
train automoteur de grand parcours: fjerntrafik-togsæt (fx DSB IC3)
train automoteur rapide: selvdrevet hurtigkørende togsæt
train automoteurs rapide: hurtigkørende motortogssæt
train autorail: motorvognstog; skinnebustog
train autos-couchettes: biltog (biltransportvogne og sovevogne)
train blindé: pansret tog
train bloc: heltog (i godstrafik)
train bondé: tog, som er stuvende fyldt
train circulaire: ringbane-tog
train collecteur: standsende godstog (der optager og afsætter vogne og gods undervejs); arbejdende godstog; rangerslæber*
train combiné: train collecteur
train comble: overfyldt (passager)tog
train complet: heltog (i godstrafik)
train conforme à l'horaire: plantog
train croiseur: krydsende tog
train de ballast: ballasttog
train de banlieue: nærtrafiktog; tog i forstadstrafik
train de charbon: kultog
train de charge: belastningstog (for statisk beregning af bro)
train de désherbage: ukrudtsbekæmpelsestog
train de desserte: (bl a) tog, der betjener sidespor eller ?linie; standsende tog (til forskel fra gennemkørende tog)
train de détail: stykgodstog
train de fret: godstog
train de grand parcour: fjerntog; langdistancetog
train de grande banlieue: (nærtrafik)tog, der betjener fjærnere forstæder
train de grande ligne: fjerntog
train de la cour: hoftog
train de luxe: eksprestog med kun 1. klasse og høj komfort
train de marchandises en vrac: massegods-tog; tog for/med råstoffer eller råprodukter
train de marchandises rapide: ilgodstog; hurtigt godstog
train de messageries: godstog; posttog
train de messageries-voyageurs: blandettog
train de minerai: malmtog
train de neige: tog for vintersportsentusiaster
train de petite banlieue: (nærtrafik)tog, der betjener nære forstæder
train de plaisir: udflugtstog
train de produits bruts: train de marchandises en vrac
train de renouvellemet des voies: sporombygningstog
train de roulement: hjulgruppe; hjularrangement; hjulstilling; hjulrækkefølge
train de route: standsende godstog; arbejdende godstog; lokalgodstog; rangerslæber*
train de secours: hjælpetog
train de service: arbejdstog
train de transhumances: tog af kreaturvogne for sæsonvis overførsel af kvæghjord(e) til og fra andet græsningsområde
train de travaux (de la voie): (spor)arbejdstog
train de voyageurs: passagertog
train de voyageurs rapide: hurtigtog; eksprestog
train d'essais: prøve(kørsels)tog
train d'essieux couplés: kobbelhjulsgruppe
train direct: hurtigtog; gennemgående tog; ikke-standsende tog
train direct de marchandises: ilgodstog
train drapeau: navngivet tog
train éclair: lyntog
train électrique: elektrisk tog
train en correspondance: tilslutningstog; forbindelsestog
train en roulement régulier: plantog
train express: eksprestog (oprindelig kun med 1. klasse)
train facultatif: ekstratog; tog, der indsættes efter behov
train facultatif de marchandises: plangodstog, som kun kører efter behov
train hôpital: lazarettog
train impérial: kejsertog
train inaugural: indvielsestog
train interville: IC-tog
train journalier: tog, der kører daglig
train léger: (let tog) skinnebus etc
train lourd: (tungt tog) godstog
train militaire: militærtog
train mixte: blandettog
train montant: tog i retning mod Paris; indgående tog
train MV: (marchandises-voyageurs) train mixte
train omnibus: (almindeligt) persontog (traditionelt med alle vognklasser og standsende ved alle stationer)
train ouvriers: (arbejdertog, ældre betegnelse) nærtrafiktog; pendlertog
train postal: posttog
train pour colis: stykgods-tog
train poussé: styrevognstog
train Pullman: Pullman-tog; tog oprangeret af Pullman-vogne; tog i høj komfort-klasse
train RA: régime accélérée
train rapide: særlig hurtigt eksprestog; lyntog
train rapide de marchandises: hurtigt godstog; ekspresgodstog
train rapide national: aktuel betegnelse for tog på fransk eksprestogsnet ud over TGV
train régulier: ordinært tog; plantog
train réversible: styrevognstog; togsæt, der kan styres i begge ender
train RO: régime ordinaire
train royal: kongetog
train saisonnier: tog, der kun kører i en bestemt periode
train sanitaire: lazarettog
train semi-direct: iltog
train semi-direct de banlieue: hurtigt nærtrafiktog (der ikke standser ved alle stationer)
train spécial: særtog
train staff system: togstavssystem
train supplémentaire: ekstratog
train supplémentaire précédant: dubleringstog (togafdeling), der kører forud for ordinært tog; forløber
train supplémentaire suivant: dubleringstog (togafdeling), der følger efter ordinært tog
train tramway: lokalt, standsende passagertog uden befordring af tung bagage og stykgods
train transatlantique: bådtog mellem Paris og Le Havre
train Trans-Europe-Express-Marchandises (TEEM): TEEM-ekspresgodstog
train urbain et suburbain rapide: S-tog; bybane- og forstadstog; rapid transit
train vapeur: damptog
trainer: trække; slæbe
train-paquebot: bådtog (forbindelsestog til og fra skib)
train-poste: posttog; postførende tog
train-surprise: udflugtstog med hemmeligholdt rute og bestemmelsessted (jf Politikens blå tog)
trajet: tur; rejse; strækning; overfart
trajet de train: togvej
tram: tramway
traminot: sporvejsansat; sporvognsmand m/k
tramway: sporvej; sporvognslinie
tramway à vapeur: dampsporvej
tramway électrique: elektrisk sporvej; sporvognslinie med elektrisk drift
tramway rural: landsporvej (som modsætning til bysporvej)
tramway urbain: bysporvej (som modsætning til mellembys sporvej eller landsporvej)
tranche: (bl a) leverance (fx af lokomotiver); delleverance; serie; portion; produktion (i sammenhæng)
tranchée: gennemskæring; banegrav
transatlantique*: salonvogn i bådtog mellem Paris og Le Havre hhv Cherbourg
transbordement: omladning; omstigning (mellem forskellige transportmidler)
transbordement latéral: sideværts læsning
transbordement par bout: endeværts læsning
transbordeur: skydebro
transbordeur Arnodin: hængefærge (ophængt i brokonstruktion)
transcontainer: storcontainer
Trans-Europ-Express: samarbejde mellem europæiske jernbaneforvaltninger om meget hurtige 1. klasses passagertog på tværs af landegrænser
Trans-Europ-Express-Marchandises: samarbejde mellem europæiske jernbaneforvaltninger om meget hurtige godstog på tværs af landegrænser
transformateur: transformer
transformateur de traction: banetransformer
transformation: ombygning; forandring; ændring
transformer: ombygge; forandre; ændre
transmission: transmission; kraftoverføring
transmission à cardan(s): transmission par arbre articulé
transmission à chaînes: kædetræk
transmission à convertisseur(s): momentomformer-transmission
transmission à double fil: dobbelt trådtræk
transmission de l'effort: kraftoverføring; transmission
transmission du couple: momenttransmission
transmission élastique: affjedret drev; fjedrende transmission
transmission électrique: elektrisk kraftoverføring
transmission funiculaire: kabeltræk; tovtræk
transmission hydraulique: hydraulisk kraftoverføring
transmission hydrodynamique: hydrodynamisk transmission
transmission hydromécanique: hydromekanisk transmission
transmission individuelle: særskilt træk på hver aksel
transmission mécanique: mekanisk kraftoverføring
transmission par arbre articulé: transmission med kardanled
transmission par arbre creux: transmission med hulaksel
transmission par bielles: stangtræk
transmission par courroie: remtræk
transmission par engrenages: transmission via gear(kasse)
transmission par fil: trådtræk
transmission rigide: stangtræk (i modsætning til trådtræk, til sporskifter og signaler)
transmisson à fil unique: enkelt trådtræk
transport aèrien: svævebane (med bæretov og træktov for vogne eller gondoler)
transport exceptionel: specialtransport
transport mixte: kombitransport
transporteur à bagages: perronvogn til rejsegods og banepakker mv
transporteur de cendres: asketransportanlæg
transporteur de escarbilles: transporteur de cendres
transversale: tværgående bane (i forhold til de fra et jernbanecentrum, specielt Paris, udgående hovedlinier); voie transversale; tværafstivning, tværdrager
trappe du cendrier: askekasseklap
travau de la voie: sporarbejde
travaux d'art: (fællesbetegnelse for) broer, støttemure, tunneler, gallerier osv
travaux de terrassement: jordarbejder
travée: siddepladsarrangement; siddepladsgruppe; brofag
travée tournante: svingfag (i bevægelig bro)
traverse: (tvær)svelle
traverse bi-bloc: to-blok-svelle
traverse danseuse: svingbjælke (i bogie)
traverse de béton: betonsvelle
traverse de bois: træsvelle
traverse de choc: pufferplanke
traverse de tête: pufferplanke
traverse en bois: traverse de bois
traverse en fer: jernsvelle
traverse mobile: vrideskammel
traverse pivotante: vrideskammel
traversée: (spor)krydsning; transversal
traversée à aiguilles: krydsningssporskifte; englænder*
traversée de chemin: jernbaneoverskæring; overkørsel
traversée-jonction (double): (helt) krydsningssporskifte; englænder*
traversée-jonction simple: halvt krydsningssporskifte; halv englænder*
traverser: bevæge sig (fx køre) gennem eller over
treillis: (bl a) gitterkonstruktion; gitterværk
trémie: godsvogn med tragtformet beholder(tværsnit)
triage: rangering; rangerbanegård
triage par la gravité: rangering ved tyngdekraftens hjælp
triangle de raccordement: vendetrekant; sportrekant
trier: sortere; rangere
tringle de connexion: (bl a) mellemstang (i sporskifte)
tringle de manoeuvre: sporskifte-trækstang
tringlerie: stangforbindelse (fx til regulator)
triplette*: trespand* (tre sammenkoblede lokomotiver)
troisième rail: tredieskinne; strømskinne
tronc commun: stamspor (i sporskifte)
tronçon: (stump) delstrækning; kort sporstykke
trottoir: perron
trottoir de chargement: læsseperron langs varehus (også på side mod tilkørselsvej)
trottoir de déchargement: trottoir de chargement
trou d'homme: mandehul
truck à équipages: godsvogn til transport af hestekøretøjer
truck moteur: dieseldrevet rangerlokomotiv uden førerhus, beregnet på sammenkobling med et andet med førerhus, hvorfra begge styres samlet
tube à ailettes: (kedel)rør med ribber; Servesrør
tube à fumée: røgrør
tube à fumée contenant un élément de surchauffe: overheder-røgrør
tube de niveau d'eau: vandstandsglas
tube lisse: glat rør (til forskel fra ribberør)
tube surchauffeur: rør, hvoraf overheder-element dannes
tunnel: tunnel
tunnel contre les avanches: galerie contre les avalanches
tunnel d'accès aux quais: perrontunnel
tunnel ferroviaire: jernbanetunnel
tunnelier: tunnelboremaskine
turbine à gaz: gasturbine
turbotrain: turbinedrevet tog
tuyau d'admission: kraftdamprør
tuyau de livrance: kraftdamprør
tuyau de poële*: (kakkelovnsrør) cylindrisk lokomotivskorsten uden mundingshætte
tuyau de prise: (bl a) optagerør (for vandtagning under kørsel); kraftdamprør
tuyau de prise de vapeur: kraftdamprør
tuyau d'échappement: spildedamprør
tuyauterie: rørføring; rørsystem; rørforbindelser
tympan: (bl a) over dørhøjde tværgående vægelement, der afstiver personvogns langsider indbyrdes
type voyageurs: (lokomotiv af) passagertogstype