Tysk   -   Forbogstav: z
Zahnbahn: Tandhjulsbane
zahnförmiger Ladesteig: savtakket varehusperron
Zahnkranz: tandkrans
Zahnradbahn: tandhjulsbane
Zahnradgetriebe: tandhjulsdrev; gear; gearkasse
Zahnradlokomotive: tandhjulslokomotiv
Zahnstangenbahn: (tandstangsbane) Zahnbahn
Zangenbremse: (form for) skinnebremse
Zeitfolge: (kørsel med) tidsafstand
Zeitkarte: abonnementskort
Zeit-Weg-Linie: toglinie i grafisk køreplan
Zellenwagen: personvogn med særligt sikrede kupeer (til befordring af arrestanter)
Zementbehälterwagen: cementsilovogn
Zentralkupplung: centralkobling; midterkobling
Zentralschmierpumpe: smøreapparat
Zentralspeichersystem: automatik, der stiller sporskifter for nedløb fra rangerryg til ønsket spor i sporrist
Zentralstellwerk: fjernstyringscentral
Zerlegegruppe: sporrist på rangerbanegård, undertiden identisk med ankomstrist, i andre tilfælde særskilt rist indskudt mellem ankomstrist og rangerryg
Zerlegen: adskillelse (af tog)
Zerlegungsgleis: sidespor, hvor tog adskilles
Zickzack: (bl a) sideforskydning af køretråd (skiftevis til højre og venstre for spormidte)
Ziehgleis: udtræksspor
Zielbahnhof: bestemmelsesstation; endepunkt for den på jernbane forløbende del af rejse eller transport; endestation
Zielbremse: sporbremse i nedløb fra rangerryg
Zimmerläutwerk: indendørs klokkeværk (melde- eller alarmklokke)
Zollabteil: rum for toldpligtigt gods
Zollbahnsteig: (ofte lang) perron på grænsestation (med lokaliteter for toldkontrol)
Zollschuppen: toldpakhus; toldgodsbygning
Zollstraße: trafikrute, som skal følges ved passage af landegrænse (gælder ikke specielt jernbaner)
Zufahrt(s)rampe: tilkørselsrampe (fx ved station, hvor vejnet og jernbane ligger i hver sit niveau)
Zufahrtstraße: adgangsvej; tilkørselsvej
Zufallswagen: ekstra stykgodsvogn til uforudset transportbehov (indgår ikke i befordringsplan)
Zufuhrgleis: tilkørselsspor
Zufuhrstraße: Zufahrtstraße
Zuführungsgleis: spor, ad hvilket vognstamme føres op på rangerryg
Zug: (i samme betydninger som på dansk) tog
Zug auf Abruf: tog, der må vente ved indkørselssignal (selv om det ikke er kommet for tidligt)
Zug- und Stoßvorrichtungen: træk- og stødapparater
Zugabrufer: togviser
Zugangstür: indgangsdør (bl a i personvogn)
Zuganschluß: togtilslutning (ved togskifte)
Zuganzeiger: skilt(e), især på perron, der annoncerer forestående togafgang (bestemmelsessted, rute, togart, afgangstid etc); togviser
Zugart: togart (som overordnet begreb)
Zugartwechsel: omstilling af gennemgående trykluftbremse
Zugausfall: togaflysning
Zugbahnfunk: strækningsradio
Zugbeeinflüssung: indflydelse på togs kørsel (ved påvirkning mellem apparatur på jernbanestrækning og i tog)
Zugbegleiter: Zugbegleitpersonal
Zugbegleitpersonal: togpersonale (lokomotivpersonale ikke medregnet)
Zugbeheizung: togvarme
Zugbesatzung: togpersonale (på ét tog)
Zugbetrieb: togdrift
Zugbildung: oprangering af tog
Zugbildungsbahnhof: sporsystem for oprangering af tog (for godstog = rangerbanegård)
Zugbrücke: klapbro
Zugeinheit: togsæt
Zugfahrstraße: togvej
Zugfahrt mit Vorspann: forspandskørsel (tog fremført af mere end ét lokomotiv)
Zugfestigkeit: (et materiales) trækstyrke
Zugfolge: vognes rækkefølge i et tog; oprangering; rækkefølge af tog; (kørsel med) togafstand
Zugfolgeanzeiger: informationstavle vedr afgående tog
Zugförderung: togfremførelse
Zugförderungsenergie: energi (kul, dieselolie, el osv), der bruges til togfremførelse
Zugführer: togfører
Zugführerabteil: togførerkupé (i godstogspakvogn)
Zugführerkabine: togførerkupé (i lokomotivtender)
Zugführungswagen: styrevogn
Zugfunk: togradio (radioforbindelse med tog)
Zuggarnitur: togsæt
Zuggattung: togart (nærmere bestemt)
Zughaken: trækkrog
Zughakenleistung: ydelse ved (lokomotiv eller tenders) trækkrog
Zughalt: signalvisning "stop"
Zughalt erwarten: forvent stop (visning i forsignal, nærmest svarende til dansk "kør forsigtigt")
Zugheizung: varmeanlæg i tog (mange typer)
Zugkette: sikkerhedskæde
Zugkraft: trækkraft (i grundbetydning); drivkraft
Zugkraft am Zughaken: trækkraft målt ved (lokomotiv eller tenders) trækkrog
Zugkreuzung: togkrydsning
Zuglanglauf: langdistance-togløb (fx mellem fjernt fra hinanden liggende storbyer og med passage af en eller flere landegrænser)
Zuglast: togvægt incl trækkraft
Zuglaufstelle: ordinært standsningssted
Zugleine: togline
Zugleiter: (tjenstgørende) trafikleder
Zuglokomotive: toglokomotiv (både i modsætning til rangerlokomotiv og til forspandsmaskine eller skydelokomotiv)
Zugmannschaft: togpersonale (på ét tog)
Zugmasse: togvægt (normalt uden trækkraft, men i Gesamt-Zugmasse er denne medregnet)
Zugnummer: tognummer
Zugpersonal: togpersonale
Zugrichtungsweiser: togviser
Zugschaffner: konduktør; togbetjent
Zugschluß: bageste køretøj i tog; bageste ende af tog (med slutsignaler)
Zugschlußsignal: slutsignal på tog
Zugschranke: bom, der betjenes med trådtræk
Zugsicherung: sikring mod jernbaneulykker (med signaler, sporskifteaflåsning osv)
Zugsignal: kendings- hhv slutsignal på tog
Zugspitze: togs forreste køretøj; forreste ende af tog (med kendingssignal)
Zugstab: togstav
Zugstab für Schiebelokomotive: togstav for skydelokomotiv
Zugstabsystem: togstavssystem
Zugstange: trækstang
Zugstärke: toglængde; antal aksler i tog; antal vogne i tog
Zugsverkehr: (østrigsk) Zugverkehr
Zugtrennung: adskillelse af tog; opbrydning af tog; togsprængning
Zugverbindung: (trafikal) togforbindelse
Zugverkehr: togtrafik; jernbanetrafik
Zugvorheizanlage: togforvarmningsanlæg
Zugvorrichtung: trækapparat; træktøj
Zugwechsel: togskifte
Zugzusammenstoß: togsammenstød
Zulassingskarte: tillægsbillet for adgang til et bestemt tog (ikke pladsbillet)
Zulaufbremse: sporbremse ved nedløbs begyndelse
Zungenbahnsteig: tungeperron (på sækstation)
Zungenplatte: glidestol (i sporskifte)
Zungenspitze: tungespids (i sporskifte)
Zungenverbindungsstange: mellemstang (i sporskifte)
Zungenvorrichtung: tungeparti
Zungenweiche: tungesporskifte
Zungenwurzel: tungerod
Zurückfallen der Weiche: sporskiftes (automatiske) tilbagevenden til udgangsstilling
Zusatzbremsventil: hjælpebremsehane; hjælpebremseventil
Zusatzwagen: ekstra vogn
Zuschlagkahrte: tillægsbillet
Zwangschiene: tvangskinne
zweiachsig: toakslet
zweiachsiges Drehgestell: toakslet bogie
Zweiachswagen: toakslet vogn
zweiarmiger Auslegermast: mast med udligger til begge sider
Zweifrequenzlokomotive: tofrekvenslokomotiv; tosystems lokomotiv
zweigeschossiger Wagen: toetagers passager- eller godsvogn
Zweiggleis: vigespor (i sporskifte)
zweigleisig: tosporet (ikke altid identisk med dobbeltsporet)
Zweikraftlokomotive: lokomotiv beregnet for to forskellige energikilder (specielt diesel-elektrisk drift og el-drift med luftledning)
Zweikrafttraktor: rangertraktor for både benzin- eller diesel-elektrisk drift og el-drift med luftledning
Zweirichtungsbetrieb: enkeltspordrift (på enkeltspor eller flersporet bane med vekselspordrift)
Zweiseitenkipper: åben godsvogn, hvis lad kan tippes til begge sider
Zweistromsystembahnhof: (normalt) Systemwechselbahnhof
Zweistromsystemlokomotive: tostrøms lokomotiv; tosystemslokomotiv; tofrekvenslokomotiv
Zweistromtriebfahzeug: tostrøms trækkraftenhed
Zweiwegebagger: (bagger = gravemaskine) eksempel på Zweiwegefahrzeug
Zweiwegefahrzeug: køretøj, der både kan køre på vej og på jernbanespor
Zwergsignal: dværgsignal
Zwillinglok: tocylindret damplokomotiv med enkelt ekspansion
Zwillingsbahnsteig: perron på begge sider af et spor (den ene evt til indstigning og den anden til udstigning)
Zwillingslokomotive: Zwillinglok
Zwischenbahnhof: mellemstation (uden tilsluttende strækning eller andet særligt)
Zwischendeckungssignal: dækningssignal, som muliggør, at to (kortere) tog samtidig kan benytte et perronspor
Zwischengerade: lige sporstykke mellem to kurver
Zwischenhalt: standsning (uden af- eller tilkobling) med rangertræk, som igen fortsætter i samme retning (modsat Wendehalt)
Zwischenschiene: mellemstreng (i sporskifte); mellemliggende skinnestykke i sporkrydsning
Zwischensignal: (mellemsignal) hovedsignal i stationsområde mellem I- og U-signal, især anbragt ved togvejes forgrening eller sammenløb (til forøgelse af stationens kapacitet)
Zwischen-Überhitzer: mellem-overheder (for damp undervejs fra højtrykscylinder til lavtrykscylinder)
Zwischenwagen: mellemvogn (tom godsvogn mellem to godsvogne, der bærer en fælles, lang last); løbevogn; mellemvogn med forskelligt koblingssystem i de to ender (specielt til brug i spor med flere sporvidder)
Zylinder: cylinder
Zylinderdeckel: cylinderdæksel
Zylinderdurchmesser: cylinderdiameter