Dansk Jernbane-Klub udflugt:

Afskedstur på Haderslevbanen - Søndag den 30. december 2018

Haderslev Kommune vil anlægge cykelsti på banestrækningen mellem Haderslev Vest og Haderslev By. DJKs udflugtsafdeling har med kort varsel fået mulighed for at arrangere et særtog med et MR-tog fra DSB og tager derfor afsked med banen på en uvant tur fra Fredericia til Haderslev By og retur.

I 1960’erne og i begyndelsen af 1970’erne kørte jernbaneklubberne – ikke mindst Dansk Jernbane-Klub – mange afskedsture på banestrækninger, der forsvandt i de år. Siden er jernbanenedlæggelser blevet sjældne, men DJK har dog kørt afskedsture på både Glyngørebanen, Løgstørbanen (flere gange endda …) og på Gedserbanen. Sidstnævnte har foreløbig overlevet som en slags veteranbane, og tilsvarende lever strækningen Vojens-Haderslev fortsat i kraft af lokale kræfter, der har forpagtet den af Banedanmark.

Imidlertid er det ved at være slut med den mest spektakulære del af Haderslevbanen, nemlig strækningen fra Haderslev Vest, der er endestationen for den normalsporede statsbane fra Vojens, til Haderslev By. Denne strækning blev oprindeligt anlagt med 4-strenget spor (meterspor og normalspor) og åbnet i 1899 som en del af Haderslev Amtsbaners strækning Haderslev-Christiansfeld, idet Christiansfeld-togene udgik fra statsbanestationen, kørte gennem byen og derpå videre ud i det nordlige opland. Fra 1905 blev banen desuden en integreret del af amtsbanen til Skodborg. Det 4-strengede spor gav mulighed for, at amtsbanerne kunne køre normalsporede vogne via den gamle Amtsbanegård og helt ned på Haderslev havn. Strækningen er således den sidste tilbageværende rest af Haderslev Amts Jernbaner, der som den sidste af de sønderjyske amtsbaner lukkede endeligt i 1943.

Haderslev Kommune har i forvejen etableret en såkaldt ”super-cykelsti” ad havnebanen forbi den nu forsvundne amtsbanegård til havnen, og nu ønsker kommunen at forlænge cykelstien ad strækningen fra Haderslev Bystation til Simmerstedvej, umiddelbart øst for Haderslev Vest. Aftalen med den lokale forening, Veteranbanen Haderslev-Vojens (VHV) om brug af strækningen udløber til nytår og vil efter det oplyste ikke blive forlænget, om end den kommunale finansiering af cykelstien ikke er helt på plads.

Der er altså med stor sandsynlighed tale om det sidste tog på den sidste amtsbanestrækning …!

DSB har vist DJK stor velvilje ved at stille et MR-tog til rådighed for foreningen til denne udflugt, og Trafikstyrelsen har ligeledes været særdeles imødekommende og således givet dispensation til kørsel med ”kommercielt” jernbanemateriel på en veteranbane-strækning. Endelig har DJKs egen baneforening, Veterantog Vest, beredvilligt stillet sig til rådighed som ”operatør” på særtoget.


Til forsiden
   
Særtoget kører efter følgende plan:

Fredericia afgang 9.20
Haderslev By ankomst 10.42

Haderslev By afgang 15.00
Fredericia ankomst 16.39.
   

Der vil ikke blive afholdt ”fotostop” undervejs, men til gengæld køres der to dobbeltture med offentlig adgang fra Haderslev By til Vojens, afgang Haderslev By 11.00 og 13.00. Deltagerne i udflugten kan vælge at køre med i disse ”åbne” særtog (husk særskilt billetkøb inden afgang fra Haderslev By), eller man kan i stedet blive i Haderslev og tage billeder af togets kørsel gennem byen. Der vil da også være tid til at spise frokost i Haderslev, der har adskillige udmærkede spisesteder.

Prisen for deltagelse er kr. 200 for særtog Fredericia-Haderslev By og retur, men ekskl. de ”åbne” særtog Haderslev By-Vojens. Tilmelding sker ved indbetaling af beløbet på Udflugtsafdelingens bankkonto, reg.nr. 1551, kontonummer 0008111006. Husk at anføre tydeligt indbetalernavn, hvis indbetaling sker på anden vis end ved bankoverførsel (netbank) fra egen konto!

OBS: Sidste tilmeldingsdag (”betalingsdag”) er onsdag den 26. december 2018. Derefter kan tilmelding kun ske efter telefonisk henvendelse på telefon 21765983 (Torben) – og kun i det omfang, der er plads i toget.

Bemærk at der kun er et begrænset antal siddepladser i særtoget, hvorfor der ikke vil være nogen siddepladsgaranti. Men benyt alligevel denne enestående og sidste mulighed for en tur på bybanen i Haderslev! For nogle måske endda tillige den sidste tur med et MR-tog …

Da der af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager i det hele taget kun kan medtages et begrænset antal rejsende i toget, vil det kunne blive nødvendigt at lukke af for yderligere tilmelding inden ovennævnte dato. Dette vil fremgå af www.jernbaneklub.dk/udflugt Så tjek for en sikkerheds skyld hjemmesiden inden tilmelding/bankoverførsel.

I togene mellem Vojens og Haderslev vil der være salg af øl, sodavand og kaffe ved Veteranbanen Haderslev-Vojens’ foranstaltning. Køb derfor dine drikkevarer i toget, og støt derved VHVs bestræbelser på at bevare i al fald en del af Haderslevbanen!

NB: Ret til ændringer forbeholdes – hold øje med www.jernbaneklub.dk/udflugt helt frem til udflugtsdagen!

Evt. spørgsmål angående udflugten: Tlf. 98572257, bedst 20.00-21.00

/DJK Udflugt